11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018, Sayfa 17-18-19-20-21

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018, Sayfa 17-18-19-20-21

SAYFA 17

1.TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU

>>>Etkinlik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri ile ilgili hazırlanan posterleri sırayla sınıfa sununuz. Posterleri daha sonra sınıfın panosuna asınız.

👉CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLA

>>>Etkinlik: Tanzimatla getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istediklerini araştırınız.

Tanzimat Fermanı, devlet tarafından, devletin devamını sağlamak, eski güze tekrar kavuşmak için getirilmiş, yenilikler bu amaçla yapılmıştır.


>>>Etkinlik: Edebiyatta Tanzimat'ın ne zaman ve niçin başladığını araştırınız.

1860’da ilk özel Türk gazetesi olan “Tercüman-ı Ahval”in çıkışı ile başlamıştır.Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini ta­şırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum haya­tımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tan­zimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sı­nıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar..

                          

>>> Etkinlik: Tanzimat döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini hakkında araştırma 

👉CEVABI İÇİN TIKLA

>>>Etkinlik: Tanzimat döneminde hangi edebi türlerdeki eserlerin görülmeye başladığını araştırınız.

Makale, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türler görülmeye başlamıştır.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Etkinliklerin cevapları yıkarıda verildi...

SAYFA 18

1. Metne göre 
herkesin canınından malından ve namusundan emin olması
vergilerin tayini
askerin belirli bir usül altında göre çağrılması
rüşvetin kaldırılması
yeni kanunların "meclis ahkamı adliye"de düzenlenmesi
bir mahkemenin hükmü olmadıkça kimsenin hapsedilmemesi gibi yenilikler getirilmiştir.

2) Metinden hareketle getirilmek istenen yenilikler devlet yöneticileri tarafından devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak,  devleti eski gücüne kavuşturmak amacıyla yapılmıştır

3. Kökten yenilik değildir, ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda düzenlemelere gidilmesidir.

SAYFA 20

>>>4.ETKİNLİK
Tanzimat döneminde tanınmış sanatçıların nasıl yetiştiklerini söyleyiniz.


1)  Metne göre edebiyatta Tanzimat 1860 yılında edebiyat yoluyla halkı bilinçlendirmek,  halka kültür yoluyla "sosyal fayda" sağlamak ; Batı’daki gelişme ve değişimleri yakın takip etmek için başlamıştır. 

3.metin
GAZETECİLİK

1. Metne göre Tanzimat döneminde gazeteciliğe yeni fikirleri yaymada bir araç olduğu, halkın kendi menfaatleri ve halkarını gazete aracılığıyla öğrenmeye başladığı için önem verilmiştir. 

2. Tanzimat döneminde hangi gazeteler çıkarılmıştır ve bu gazetelerin çıkarılmasına kimler öncülük etmiştir? Bu gazetelerin belirgin özellikleri nelerdir?


ANLAMA-YORUMLAMA

1. Makale, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türler görülmeye başlamıştır.

2. Tanzimat sonrasında yazılan edebi eserlerde halkı bilinlendirmek, eğitimek, aydınlatmak amacıyla sosyal faydaya önem verilmiştir. 

SAYFA 21

1) Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

D, D, Y

2Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız.

  • Tanzimat döneminde yapılan değişiklikler daha çokYÖNETIMLE (İDARE)ilgilidir.
  • ŞİNASİ
  •  SADELEŞME
3. D

4. E

>>>ETKİNLİK: Gazete çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici metin türleri hakkında bilgi edininiz.


>>>ETKİNLİK: Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde Toplumsal konulara ve sorunlar, 
Hürriyet, eşitlik, kanun, bilim ve teknikle ilgili Batılı kavramlar ana düşünce ve  konu olarak işlenmiştir.

>>>ETKİNLİK: Gazetenin kültür hayatımızdaki yeri ve değerini araştırınız.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018,SAYFA 13-14-15

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018 

SAYFA 13

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET ÖZEL İZİNLE YAYINLANMIŞTIR.

1) Metne göre Osmanlı yöneticilerinin Batı'daki düşünce yapısına ve yaşama biçimine ve bilime gelişmelere ilgi duymasının nedenleri, Osmanlı'nın Batılı devletlerden geri kalması, devleti eski gücüne kavuşturma isteği gibi nedenlerdir.

2) Devlet yöneticileri ve aydınlar Osmanlı Devletinin devamlılığını sağlamak için her alanda yenilikler yapmışlardır.

3) Devlet yöneticileri ve aydınlarının yönetim, askeri ve eğitim sistemde değişiklik yapmak istemelerinin sebebi Batı'daki gelişmelere ayak uydurmak ve devletin devamlılığının sağlanmak istenmesidir. edebiyatfatihi.net 

4. Tanzimat Fermanı  17. yüzyıldan beri bir türlü durdurulamayan gerilemenin son asırda bir bozgun havasına bürünmesi dolayısıyla devlete, yeni sorunları çözme imkânı vermek, devleti daha da güçlendirmek amacıyla devlet yöneticileri tarafından  ilan edilmiştir. Ayrıca yapılacak yeni düzenlemelerle de devletin sorunlarını çözmek, devleti yeniliklere açmak hedeflenmiştir.

5. Batının ileri ülkelerindeki kurum ve kuruluşları ve değişik yaşam şekilleri (hastane, eczane, anatomi labaratuvaları, bal mumundan yapılmış insan ve organ maketleri, nebatat bahçeleri, ve büyük seralar, geniş ve taşla döşenmiş sokaklar, üç-yedi katlı evler, büyük saraylar) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet'in ilgisini çekmiştir.  

6. Osmanlı ordusunun savaşlarda yenilme sebepleri, Avrupa ordularından teknik yönden geri kalması, yeniçeri ocağının varlığıdır. 

edebiyatfatihi.net 

SAYFA 14

ANLAMA-YORUMLAMA

1) Osmanlı toplumundaki sosyal düzeni temsil eden piramitte görülen yaı uzun yıllar yararlı olduktan sonra 17.yüzyılın ortalarından itibaren niçin bozulmaya başlamıştır? Bu durumla Osmanlı devletinin gerilemesi arasında nasıl bir ilişki söz konusudur.

Cevabı:
Osmanlı Devleti 17.yüzyıla geldiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Bu kadar geniş topraklara sahip olmak siyasal ve ekonomik sorunlarla devleti zor durumda bırakıyordu.

– Savaşların uzaması

– Birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu

– Memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırma olaylarının olması

– Toprak yönetiminin bozulması

– Tımarlı sipahilere gereken önemin verilmemesi

– Avrupa’daki bilim ve teknik gelişmelere ayak uydurulamaması

– Osmanlı parasını değer kaybetmesi 

2) a)  Skolastik zihniyet dini duyarlılığın ön planda olduğu zihniyettir. Ancak bu dini duyarlılık dinin özünü kavramaktan uzaktır. Eski yönetim tarzına, eski geleneklere aşırı bağlı olan bu zihniyet, Osmanlıda gelişmelere engel olmuştur. 

İlmi zihniyet ise; Bilim ve tekniğe önem veren, olayları bilimin ışığında değerlendiren, gelişmelere, yeniliklere bilimsel açıdan yaklaşan zihniyettir.

b) Skolastik düşünce gerçeklerden uzak, dinin özüyle ilgisi olmayan; ama dine mal edilerek ortaya konan düşüncedir. Hayali, tutucu ve baskıcıdır. İlmi düşünce ise akla önem veren, ilerici ve özgürlükçüdür.

c) Batı’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de gelişmenin önündeki en büyük engel yönetim tarzına eski geleneklere ve eski inanışlara olan aşırı bağlılıktı. Batı'nın bilim ve tekniğini dine aykırı bulan ve Osmanlı için önemi karar mercilerine bulunan din adamları, Osmanlının batılılaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlayamamasına neden olmuşlardır. Din adamları toplumu bilinçlendirmek İslam dininin bilime verdiği önemi anlatmak yerine devletin yapmış olduğu yenilikler tümden reddederek halkın hafızasına batılılaşmayı “dinden çıkma" algısıyla yerleştirmişlerdir.

3. Osmanlı toplumunda yenilik hareketlerine önayak olan zihniyet devletin devamlılığı için modernleşme taraftarı, bilime ve akla veren bir zihniyete sahiptir. Bu hareketlere karşı çıkanlar batılılaşmayı "dinden çıkma" olarak gören tutucu, baskıcı bir yapıdadır.

4.  III.Selim döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinni oluşması şöyle bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir :
Türklerin geleneksel devlet anlayışının geçerliliğini kaybettiğini
Modern yönetim, modern ordu ve Tanzimat’a doğru modern bir toplum anlayışının hakim olacağını göstermiştir.

5) Osmanlı devletinde yenilik hareketleri devletin devamlılığını sağlayan kurumlarda yapılmıştır. Yenilikler ilk olarak askeri alanda yapılmıştır. Bu kurumların güçlü olması devletin varlığını sürdürmesi için çok önemlidir

6) Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar askeri, mali, siyasi, eğitim ve sosyal kurumlardır...Yenilikler ilk olarak askeri alanda yapılmıştır.Bu kurumların güçlü olması  devletin varlığını sürdürmesi için çok önemlidir


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız.

....PADİŞAH
....SKOLASTİK DÜŞÜNCE  


2) Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 Y, D, Y

3. D

SAYFA 15

1.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

1) Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

D, D, Y

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız.
  • .....PADİŞAH, ASKERLER, İLİM ADAMLARI, HALK...
  • ...... YİRMİ SEKİZ MEHMET ÇELEBİ....
  • ...17. YÜZYILDAN
3)  C 

4) A

5) C