İbrahim Şinasi'nin hayatı ve edebi kişiliği slaytı


Değerli takipçilerimiz bu yazımızda İbrahim Şinasi'nin hayatını ve edebi kişiliğini slayt halinde bulabilirsiniz.
İBRAHİM ŞİNASİ ( 1826-1871)

EDEBİ KİŞİLİĞİ, FİKRİ YÖNÜ ve ESERLERİ 
 • Tanzimat edebiyatı İbrahim Şinasi ile başlar. 
 • Batı etkisindeki Türk edebiyatınınKURUCUSU, İLK BİLİNÇLİ TEMSİLCİSİ ve YENİLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR. 
 • Bir kısım fikirleri edebiyatımıza İLK getiren, çıkardığı gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebiyatın temellerini atan ŞİNASİ'dir. 
 • Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinde eserler veren Odur. 
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir. 
 • Türk şiirini söz oyunlarından kurtararak şiire konuşma dilini getirmiştir. 
 • Şiirde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullansa da nazım biçimlerinde bazı değişiklikler yapmıştır. 
 • Şinasi ; Reşit Paşa hakkında yazdığı kasidelerde Tanzimat Dönemine has yeni fikirler ortaya koymuştur. 
 • Genellikle “didaktik” şiirler yazmıştır. 
 • Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. 
 • Şiirde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir. 
 • Şiirin konusunu genişletmiştir. Akıl, medeniyet, hak, adalet, kanun gibi kavramları şiirde kullanan ilk şairdir. 
 • Akılcı ve mantıkçıdır.
 • Gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüştür. 
 • Divan edebiyatı nesrini yıkmış, nesri (düz yazı) düşünceleri yaymada bir araç olarak görmüştür. 
 • Divan nesrinin uzun cümlelerini kısaltmış, mazmunların ve söz sanatlarının yerine düşünceyi getirmiştir. 
 • Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. 
 • Agâh Efendi ile birlikte 1860′ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır. 
 • Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i bu gazetenin ön sözü olarak yayımlamıştır. Bu makalede gazete çıkarmanın gerekliliğini anlatmıştır.
 • 1862′de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır. 
 • NOT: Şinasi, roman ve öykü alanında eser yazmamıştır. 
 • İbrahim Şinasi Slaytı
                                                      ⇊SLAYTI İNDİR

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

                       

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

ANLAMA VE YORUMLAMA
 2. Etkinlik:

Mensur şiirin kaynağı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

⇲Cevap: Sanatlı düz yazı anlamına gelen mensur şiirlerin kaynağı Fransa'dır.Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıp oradan da Türk edebiyatına geçen bir türdür.

 3. Etkinlik:

a) Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, şiir ve düz yazı metnini karşılaştırarak bu metinlerin farklı ve benzer yönlerini belirleyiniz.

b) Karşılaştırdığınız metinlerden hangisi yazarlarının duygularını daha rahat ifade etmeye imkân vermektedir?

⇲Cevap: Mensur şiir ve düzyazı yazarları kafiye, redif, ölçü gibi sınırlandırıcı ögeler olmadığı için duygularını daha rahat ifade edebilirler. edebiyatfatihi.net

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz mensur şiirlerden yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetini belirleyiniz.

⇲Cevap: Dönemin siyasi baskıları sonucunda bu dönem sanatçıları eserlerinde sanat için sanat anlayışıyla bireysel temaları işlemişlerdir. Servet-i Fünun sanatçılarının mensur şiirleri de dönemin şiirleri gibi aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını ve karamsarlıklarını yansıtır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Mensur şiirin ilk örneklerine Almanya’da rastlanır. (Y )
• Edebiyatımıza mensur şiir çeviri yoluyla girmiştir. (D)
• Edebiyatımızda ilk mensur şiiri Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. ( D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Düz yazı şeklindeki şiirlere ..mensur şiir... denir.
• Namık Kemal’in ....İntibah .. adlı romanı mensur şiirin gelişimine katkı sağlamıştır.
• Abdülhak Hamit Tarhan’ın  “Makber Mukaddimesi” adlı eseri mensur şiir türüne zemin hazırlamıştır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Halit Ziya Uşaklıgil → Mezardan Sesler
Mehmet Rauf → Siyah İnciler
Yakup Kadri → Erenlerin Bağından 

 Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında araştırma
yapınız 


Etkinlik:
Üç gruba ayrılınız. Sınıfınıza bir masal (birinci grup), bir halk hikâyesi (ikinci grup), bir de
modern hikâye (üçüncü grup) getiriniz (103. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Etkinlik:

Madam Bovary (Bovari) adlı romanı okuyunuz (108. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama”
bölümünün 3. sorusu içindir.)


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 96


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 96

SAYFA 96

3.b. Mensur Şiir
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
 1. Etkinlik:
1. Okuduğunuz metinlerden hareketle mensur şiir hakkında çıkarımlarda bulununuz.
⇲Cevap: 
Şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak şairane bir eda ile vezne ve kafiyeye bağlı olmadan anlatan edebî bir türdür.
Fransa'da ortaya çıkmıştır.
Servetifünun döneminde edebiyatımızda görülür.

2. Şiir ile mensur şiir arasındaki farklılıkları söyleyiniz.
⇲Cevap:
Şiirde dize, beyit, bend gibi nazım birimlerinden oluşur. Mensur şiirin temel birimi cümledir.
Şiirde ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılırken bunlar mensur şiirde kullanılmaz.
Şiirde farklı nazım biçimleri varken mensur şiirde nazım biçimi yoktur.

3. Sizce şiir bir olayı dile getirebilir mi? Niçin
⇲Cevap:
Şiir bir olayı dile getirebilir, aşk, kahramanlık vb. konular şiir şeklinde yazılabilir. Bunun birçok örneği vardır.

SAYFA 98

1. Okuduğunuz metinlerin ahenk unsurlarını belirleyiniz.

⇲Cevap: Metinlerde ahenk, kullanılan bazı ekler ve benzer seslerle sağlanmıştır.

2. Metinleri oluşturan birimler nelerdir? Bu birimler hangi temalar etrafında bir araya gelmiştir?

⇲Cevap: Metinleri oluşturan birimler cümlelerdir. Bu birimler ilk metinde "tabiat" ikinci metinde "ayrılık" teması etrafından bir araya gelmiştir.

3. Metinlerden kendi anlamı dışında kullanımış kelime, kelime grubu ve cümlelere örnekler veriniz.

4. Metinlerdeki imgeleri bularak bu imgelerin niçin kullanıldığını söyleyiniz.

⇲Cevap: İlk metinde "yoğun bir yas örtüsü, hazin karanlık, gözyaşı perdesi altındaki gözler,  tabiatın matemi, gökyüzünün gözyaşlarını saçması..." gibi imgeler; ikinci metinde ise "ruhun ayrılık acısıyla dolu olması, ruhun  susuz ve hasretle dolu olması, senin ayrılığının emeli" vb. imgeler kullanılmıştır.

5. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

⇲Cevap: Metinlerin dili Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar yüklü ağır ve süslü ve sanatlı bir dildir.

6. Metinlerde dile getirilen duygu ve düşünceler gerçeğe uygun mudur? Niçin?

⇲Cevap: Gerçeklik kurmaca gerçeklik şeklinde dile getiriilmiştir.

7. Metinlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri sözlü olarak ifade ediniz.

⇲Cevap:  Hüzün, ayrılık, karamsarlık vb...

8. İncelediğiniz metinlerden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’un fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

⇲Cevap: 

11.Sınıf Türk edebiyatı Yeni Ders Notları 2017-2018

Sevgili takiplerimiz, 11.sınıf Türk edebiyatı dersiyle ilgili ünitelendirilmiş tüm ders notlarını bu sayfada bulabilirsiniz...   11.sınıf Türk edebiyatı dersiyle ilgili yayın arşivimizdeki tüm konuları bu sayfada bir araya getirdik... Sınavlarda önce işinize çok yarayacak bu notların faydalı olması dileğiyle...

11.Sınıf Türk edebiyatı Yeni Ders Notları 2017-2018

I.ÜNİTE: 

    Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

1.    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

o    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete

2.    Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler

3.    Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

4a    Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

4b    Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5.    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

o    I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları

o    II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları

o    Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar

II. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

1.    Servetfünun Edebiyatı’nın Oluşumu

2.    Servetfünun Döneminde Öğretici Metinler

3.    Servetfünun  Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

         o    Servetifünun Döneminde Mensur Şiir

4.    Servetifünun Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

o    Servetifünun Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

o    Servetifünun Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler