2016 2017 10. SINIF NOVA YAYINLARI EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI 21. SAYFA ( YENİ BASKIYA GÖRE)

10. SINIF EDEBİYAT KİTABI NOVA YAYINLARI  SAYFA 212. a) İslamiyet Öncesi, İslami Dönem ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemlerine ait
üç metin okudunuz. Orhun Abideleri, Gazel ve Promete isimli bu metinleri içerik ve yapı yönünden değerlendiriniz.
Farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.

b) Bu metinler arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Çünkü bu metinler farklı dönemlerde oluşmuştur. Bu farklı dönemlerin kendine özgü zihniyeti vardır. Sanat anlayışı, estetik anlayışı farklıdır.

3. a) Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında edindiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Tevfik Fiktet Servet-i Fünun edebiyatçılarındandır. Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Dönem, 2. Abdülhamit’in istibdat dönemidir. Dönemin bu özelliği sebebiyle edebiyatçılar
içe dönük davranmış, kişisel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını, tabiat
güzelliklerini, melânkoliyi ve üzüntüyü işlemişler; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir.

b) Bakî’nin gazeline hâkim olan “kadere teslimiyet” inancıyla bilgi birikiminizden hareketle Fikret’in
şiirindeki “insan aklının yüceltilmesi” anlayışının hangi nedenlerden kaynaklandığını sözlü olarak
ifade ediniz. Bunların, ait oldukları dönemlerdeki toplumsal ve kültürel olaylarla ilişkisini açıklayınız.
            İki şairinde yaşadığı dönemler farklıdır. Dönemin zihniyetinin etkisiyle farklı anlayışlara yönelmişlerdir. Kişi toplumun bir parçasıdır. Toplumun genel kültürel eğilimi ne olursa bireyler de o yönde kültürlerini kazanır ve geliştirirler. Bu yüzden  sanatçıların yaşadıkları dönemde toplumsal ve kültürel olayların etkisi sanatçıların sanat anlayışlarına ve dünya görüşlerine yansır.

c) Tevfik Fikret’in şiirinden hareketle, her olayın ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi edebî metinlerin
de edebî ilişkilerin de bir tarihi olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

……………

4. Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı hakkında yaptığınız araştırmalara
yönelik sunumlarınızı arkadaşlarınıza aktarınız. Sunumlar tamamlandıktan sonra, Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasının ve bu dönemlerin farklı isimlerle anılmasının nedenlerini söyleyiniz.

……. Bir önceki  paylaşımımızda bu soruyu cevaplandırmıştık….

Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı hakkında ki sunumlarımız özel olarak yüklenmiştir.

5. Okuduğunuz metinlerden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin
Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.    Toplumlar yaşadıkları coğrafyalara göre , dini inançlarına göre, kültürel seviyelerine ve gelecek düşüncelerine göre farklı toplum ve uygarlıklardan etkilenirler. Türkler İslam öncesiinde  kendi kültürel kimliklerini büyük oranda korumuşlardır.  İslamın kabulü ile islam uygarlıklarının etkisi altında kalmışlardır. Örneğin Türk Edebiyatının ikinci büyük döneminin ismi dahi şöyledir: İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı . bu edebiyatta Arap ve Fars kültürü etkili olmuştur. Sonraları Avrupa uygarlığına yönelen toplumumuz  bu uygarlığın etkisiyle farklı edebiyat ürünlerini  bizim edebiyatımıza kazandırmıştır ve bu yönde ürünler ortaya  koymuştur.