2016-2017, 10.SINIF NOVA YAYINLARI EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI SAYFA 25 1.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPALRI

I. ÜNiTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
a. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının TARİHİNİ oluşturur.
b. EDEBİYAT TARİHİ edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini
oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebiyat
hareketlerini inceler.
c. EDEBİ ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.
ç. EDEBİYAT TARİHİNİN medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.


2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine
girmez?
A) Yazarın hayatı
B) Yazarın psikolojisi
C) Psikoloji
D) Edebî eser
E) Mitoloji


3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemli savaşlar
B) Zihniyet değişimi
C) Duyguların değişimi
D) Şairin psikolojisi
E) Edebiyatta kullanılan malzeme değişimi


4. Aşağıdaki terimlerden hangisi Destan Dönemine aittir?
A) Gazel
B) Koşma
C) Mesnevi
D) Sagu
E) Halk hikâyesi