Home » » 2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 45

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 4512.sınıf Fırat Yayıncılık Türk edebiyatı cevapları 2015-2016
SAYFA 45 
DEĞERLENDİRME CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ RESİMDE
1. Aşağıdaki cümleleri  bu ünitede öğrendiklerinize göre ta mamlayınız
Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade eden cümlelere .................. denir.
Motifler birleşerek metnin ....................... ......................... oluşturur.
Motiflerin birbiriyle ilişkisi metnin ........................... oluşturur.
2. Aşa ğı da ki yar gı lar doğ ru ise cüm le le rin başına “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.
( )cumhuriyet dönemindeki öğretici metinlerdeki ana fikir  Tanzimat Dönemi Edebiyatında da işlen mişti.
( ) Her me tin dö ne min de ki sos yal ger çek li ği ver me li dir.
( ) Cum hu ri yet Dö ne min de ya zı lan öğ re ti ci me tin ler de sa de bir dil kul la nıl mış tır.
3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ata türk’ün la ik lik il ke si nin kap sa mın da de­ğil­dir?
A) Din ve dev let iş le rin de ay rı lık
B) Di nî iba det ler de ser best lik
C) İba de tin vic da ni bir so rum lu luk ol ma sı
D) Mil lî bir lik ve be ra ber lik dü şün ce si
E) Di nin is tis mar edil memesi
4. Öğretici metinlerin yazılış amaçları hangi özelliklerine göre belirlenir? Açıklayınız.
DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap