12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

….
Bakarlar sinsi sinsi
Niçin o anda hepsi
Bir kuş gibi hafifler
      Arkandan geleyim der?
                                                                        ….     (N.F.Kısakürek-Çile)

1-Yukarıdaki manzum parçada geçen iki tane söz sanatı bularak açıklayınız.(10 P)
2-Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü üzerinde gösteriniz.Bu ölçünün hangi gelenekle ilişkili olduğunu belirtiniz(10P) )
3-Yukarıdaki parçanın kafiye örgüsünü ve çeşitlerini  üzerinde gösteriniz.(10P)
4-Aşağıdaki eserlerin karşısına sanatçılarını yazınız. (10p)

 Beş Şehir:                                             
Yalnızız :                                             
Karalama Defteri:                              
Düşten Güzel:                                    
Konçinalar:                                         

5-Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.(10p)
6-Aşağıdaki açıklamaları verilen terimleri karşısına  yazınız.( 10 P.)

Bir edebi eserde sıklıkla tekrarlanan kelime veya cümleler:………………………….

Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşam biçimleri ile oluşan özellikler bütünü:………….

Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine örtük bir dille anlatan edebi akım:…


7) Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(10P)
a) ………………………………… belirli bir konuyu bir görüşü bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.
b)Cumhuriyet döneminde ………………………. alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.
c)Eski Türk edebiyatında gezi yazısına ………………………………….. denirdi.
d)…………………………..yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür.
e) ………………….. devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.


A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(her bir doğru 5 P.)


1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A)  Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve özneldir.
C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu  tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir
 E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.
2) Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
 B)  E.Behiç Koryürek          
 E)   Ahmet Haşim

3)“ Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A)  Emile Zola      B) V.Hugo      C)  Steinbeck            D)  Moliere          E)Boudlaire

4) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.  
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?
A) Tiyatro        B) Masal          C) Makale              D) Hikaye        E) Roman
5) “Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.”

diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir?

A) Toplum yararını ön planda tutarak halka
     yönelen Tanzimat döneminde
B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını
     incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide
     döneminde
C) 1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini  bir süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde
D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen
     Milli Edebiyat döneminde
E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni  boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde

6) Şu dağlar olmasaydı,
  Çiçeği solmasaydı,
  Ölüm Allahın emri
  Ayrılık olmasaydı.”

Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

A) Dağların ölümü düşündürmüş olması
B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması
C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması
D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa
     yol açmış olması
E)  Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması
                         
                             Başarı  dileklerimle☺    

                          “EDEBİYAT FATİHİ”
                             Türk Dili ve Ed.öğrt

NOT:SÜRE BİR DERS SAATİDİR.