9.SINIF TÜRK EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI-1


......LİSESİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

“Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”Çanakkale Şehitlerine 
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. 
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde gösterdiği vahşetle bu: bir Avrupalı

… Mehmet Akif ERSOY
1) Yukarıdaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız : (10 puan)
a) konusu:
b) yazılış amacı:
c) gerçeklik :
d) dilin işlevi
e) metin türü 

2) Yukarıdaki iki metni gerçekliği ele alışları bakımından değerlendiriniz. (10 puan)3. Güzel sanatları gruplandırarak edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini belirleyiniz. (10 puan)4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 
 • Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. ( ) 
 • Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, Psikoloji biliminden yararlanır. ( ) 
 • Dil, canlı bir varlıktır. ( ) 
 • Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( ) 
 • Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. ( )
5) Aşağıdaki halk şiirinin zihniyeti hakkında 5 çıkarımda bulununuz . (10 puan)
KOŞMA
Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
 Ağır ağır giden eller bizimdir.
 Arap atlar yakın eder ırağı, 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. 

Belimizde kılıcımız Kirmani, 
Taşı deler mızrağımın temreni. 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı, 
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.
DADALOĞLU 

6) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (10 puan)
 • Güzel sanatların temelinde ........................ haz oluşturmak vardır.
 •  Zanaantın sanattan ayrılan en temel farkı ........................... gözetmesidir. 
 • ...................... eserlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. 
 • Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ses ve görüntüyü bir arada sunan 7.sanat kolu....................... .......................... metinler yazıldığı dönemin dil özelliklerini yansıtır. 
 • Ritmik sanatların diğer adı ............................... sanatlardır. 
 • Göktürk Yazıtları hem tarihçiler hem de ........................ tarihçileri için için bir kaynaktır.
 •  Malzemesi ................... olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir. 
 • Edebiyat ......................... kökenli bir sözcük olup günümüzde ............................ kelimesini edebiyat yerine kullanılır. 
 • Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün ögeler onun .......................... oluşturur.
7) Günlük konuşma dilini şiir dilinden ayrıran özellikleri beş maddede yazınız. (10 puan)

8) Aşağıdaki şiirin ahenk unsurlarını bulunuz. (10 puan)
Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere
 Şimdi dağlarında mor sümbül vardır 
Ormanlar koynunda bir serin dere 
Dikenler içinde sarı gül vardır


Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.

 Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar. 

1) Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.
A) Sanat, insana öğüt vermez.
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.

2) Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir.
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

3) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?

A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) Resim
E) Opera

4) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?

A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik


5) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz ?
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.

NOT: TEST SORULARI 4'ER PUAN , DİĞERLERİ 10'AR PUANDIR.
SÜRE 40 DAKİKADIR ... BAŞARILAR... www.edebiyatfatihi.net


CEVAP ANAHTARI

 1) Yukarıdaki iki metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız : (10 puan)
a) konusu: Her ikisi de Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmektedir.
b) yazılış amacı: Çanakkale Şavaşı ile bilgi vermek , II . metin ise duyguları estetik bir biçimde okura aktarmak 
c) gerçeklik : I .metin gerçek , II.metin kurmaca gerçekliği olan bir metindir
d) dilin işlevi : Göndergesel , sanatsal işlev
e) metin türü : öğretici metin , sanatsal metin

2) I metin öğretici metin olduğu için gerçekliği direkt olarak aktarmıştır , II.metinde ise şair gerçekliği kendi zihninden yeniden yorumlayarak , farklılaştırarak ve dönüştürürek kurmaca bir şekilde aktarmıştır.


4)
 • Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. (D ) 
 • Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, Psikoloji biliminden yararlanır. (Y ) 
 • Dil, canlı bir varlıktır. (D ) 
 • Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( Y) 
 • Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. (Y )

6)
estetik
fayda (yararlılık) 
öğretici 
sinema 
edebi 
dramatik 
edebiyat 
dil 
Arapça, 
yazın kültürünü


7) 

8) ŞİİRİN AHENK UNSURLARI
Ölçü: 11'li hece ölçüsü (6+5) 
kafiye ve redifleri : "ERE" zengin uyak
vardır : redif , "ül" tam uyak 
aliterasyon : "n , m" sesleriyle aliterasyon
asonans : "e,u" sesleriyle asonans 
RİTİM : 11'li hece ölçüsüyle sağlanmıştır.


 Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.

1) Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.
A) Sanat, insana öğüt vermez.
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.
2) Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir.
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

3) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?

A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) ResimE) Opera

4) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?

A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik


5) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz ?
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.