10.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları,2015-2016,
ADI ve SOYADI:
SINIFI………...NO:                                           

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………….. LİSESİ 10. SINIFLAR 1.DÖNEM 2. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YAZILI SORULARI   
 1. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görmesi bakımından diğerlerinden daha etkilidir?
A) Namaz
B) Zekât
C) Oruç
D) Hac
E) Kelime-i şehadet

2. Dört (4) rekâtlı farz namaz kılınırken birinci rekâtta sırasıyla aşağıdaki dualardan hangilerinin okunması gerekir?
A) Sübhaneke, Euzü-besmele, Fatiha, namaz suresi
B) Besmele, Fatiha, Bir namaz suresi
C) Besmele, Fatiha
D) Besmele, Fatiha, Tahiyyat
E) Besmele, bir namaz suresi, Fatiha

3. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Namaz, miraç gecesinde farz kılınmıştır.
B) Namaz ibadeti, beden ile yapılan ibadetlerdendir.
C) Dinimize göre tek başına kılınan farz bir namaz, cemaatle kılınan farz bir namazdan daha sevaptır.
D) Namaz, insanı fenalıklardan ve kötülüklerden uzaklaştırır.
E) Beş(5) vakit namaz, kılınması farz olan namazlardandır.

4. “Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir.” (enbiya 4) ayetinde Allah’ın hangi iki sıfatı vurgulanmaktadır?
A) İlim-basar
B) İrade-semi
C) Kelam-basar
D) İlim-semi
E) İrade-kelam

5. Dört (4) rekâtlı farz namaz kılınırken dördüncü(4) rekâtta sırasıyla aşağıdaki dualardan hangilerinin okunması gerekir?

A) Sübhaneke, Euzü-besmele, Fatiha, Bir namaz suresi
B) Fatiha, Bir namaz suresi,
C) Besmele, Fatiha, Tahiyyat
D) Besmele, Fatiha
E) Besmele, bir namaz suresi, Fatiha

6. Beş(5) vakit namazın rekât sayıları aşağıdakilerden hangisinde sırasına göre doğru olarak verilmiştir?

       Sabah   Öğle    İkindi  Akşam  Yatsı
A)        4          8          10        5          15
B)        2          8          6          4          13
C)        5          10        8          4          10
D)        6          10        4          6          10
E)         4          10        8          5          13

   “İslam dini yalnız Allah’ın varlığına değil, onun bir ve benzersiz olduğuna da inanma temeline dayanmaktadır. Bu sebeple Kuran-ı Kerim’in birçok yerinde Allah’ın varlığı; O’nun tek ve benzersiz, her şeye gücü yeten yegâne yaratıcı oluşu ile birlikte anlatılmaktadır.
7) Yukarıdaki paragrafta Allah’ın varlığı ile birlikte bahsedilen inanç esassı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhid                      b) Tekbir                  c) Tebliğ                      d) Teyemmüm                    
e) Tevekkül

         “Deyin ki biz Allah’a, bize indirilene (………); İbrahim, İsmail, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa (…………….) ve İsa’ya (…………)verilen  ile diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz…”
8 )  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
               a) Tevrat- İncil-Kuran       b)Kuran- Zebur- İncil                        c) Zebur- Kuran- İncil                          d)Kuran-Tevrat- İncil   e) İncil- Tevrat- Kuran

I-Hz. Muhammed              II-Hz. Davud                                III- Hz. İsa                         IV-Hz. Musa
9) Yukarıdaki peygamberlerin kronolojik (tarihsel)  sırası nasıldır?
a)IV-III-II-I                 b) IV-II-III-I                       c) II-III-IV-I                       d)II-IV-III-I                  
 e) III-I-II-IV       

10)  Aşağıda verilen bilgileri doğru ve yanlış olarak sıralandırınız, uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
“Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir.”  (…..)
“Peygamberimize verilen en büyük mucize Kuran-ı Kerim’dir.”   (……)
“Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.” (…….)
“ İslam’ın temel inanç esaslarından birine inanmak iman için yeterlidir. (…..)
“ Peygamber kelimesi yerine Kuran-ı Kerim’de resul ve nebi kavramları kullanılır.  (…..)
a) D-D-Y-Y-D                   b) D-D-Y-D-D                c) Y-D-Y-D-D             d) Y-Y-D-Y-D                      
e) D-Y-D-D-Y

11) Aşağıdakilerden hangisi inanç (iman) - davranış (ibadet) ilişkisi ile ilgili doğru bir yargı değildir?
a) İman, ibadetin geçerli olabilmesi için şart kılınmıştır.                             
b) İnanç, ibadet için hem sebep hem de kaynaktır.
c) İbadet, imanın destekçisi ve koruyucusudur.  
d) İmanımız, ibadetimizi etkilerken, ibadetlerimizin imanımıza bir etkisi yoktur.
e) Kuran’da yer alan birçok ayette iman ile ibadet art arda zikredilir.

12) Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Namaz, miraç gecesinde farz kılınmıştır.
b) Namaz ibadeti, beden ile yapılan ibadetlerdendir.
c) Dinimize göre tek başına kılınan namaz, cemaatle kılınan namazdan daha sevaptır.
d) Namaz, insanı fenalıklardan ve kötülüklerden uzaklaştırır.
e) 5 vakit namaz, kılınması farz olan namazlardandır.

13) Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir?
a) Kurandan ayetler okumak   
b) Namazı vaktinde kılmak    
c) Namaza niyet etmek  
d) Namazda kıbleye yönelmek           
e) Abdest almak

            “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu yedi başak bitiren bir dane gibidir. Her başakta 100 dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir…”
14) Ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
a)                  Zekât, hem mallarımızı bereketlendirir, hem de sevabını artırır.
b) Zekât verdiğimiz kişinin rencide edilmemesi önemlidir.
c) Gerçek yardım, karşılık beklenilmeden yapılandır.
d) Allah yaptıklarımızdan haberdardır.
e) Zekât ibadeti sosyal yardımlaşmayı ve toplumdaki güç dengesini korur.

        Dinimiz çok yaşlı olanlara ve iyileşme umudu kalmayan hasta kimselere oruç konusunda kolaylık sağlamıştır. Bu kimseler tutamadıkları her bir oruç için yoksul bir insana günlük yemek ihtiyacını karşılayacak kadar para verebilirler. Buna ………………..denir.”
15) Yukarıda bahsedilen yardım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Sadaka                      b) Zekât                         c) Fidye                   d) Salih amel                       
e) Fitre

16) 1 yıldan beri elinde bulunan 100 gr. altının zekâtını vermek isteyen Ali’nin, zekâtını verirken kimi tercih etmesi uygundur?
a) Babası                       b) Dedesi                    c) Kız kardeşi                      d) Eşi                              
 e)Oğlu


17) Namaza başlarken, secdeye ve rükua giderken ve doğrulurken söylediğimiz söz aşağıdakilerden hangisidir?
a) La ilahe illallah                    b) Semiallahu limen hamideh
c) Sübhane Rabbiyel Azim     d) Sübhane Rabbiyel ala   e) Allahu Ekber

18)  Cenaze namazı ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kılınması sünnet olan bir namazdır.
b) Ölen Müslümanlara dua etmek amacıyla kılınır.
c) Rükû ve secdesi yoktur.
d) Ölen kişinin namazını bir grup Müslüman’ın kılmasıyla diğerlerinin üzerinden yükümlülük kalkar.
e) Ayakta kılınan bir namazdır.
“Sadakalar (zekatlar) Allah’tan bir farz olarak ancak……………………..................içindir.” (Tevbe60)

19) Yukarıdaki ayette sadaka ve zekât verilebilecek kimseler sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen gruplardan biri değildir?
a) Fakirler                 b) Düşkünler             c) Müslümanlar            d) Yolda kalmış yolcular                   e) Borçlular


20) Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana kazandırdıklarından biri değildir?
a) Her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bilir.
b) Hiç bir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığı anlar.
c) Felaket anlarında soğukkanlı ve dirençli olur.
d) Sorumluluk bilinciyle hareket eder
e) Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır.