9.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları
ADI ve SOYADI:
SINIFI………...NO:                                                           

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………….. LİSESİ 9. SINIFLAR 1.DÖNEM 2. 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YAZILI SORULARI    


1-) Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların iradelerini ortadan kaldırmak
B) Hayatı anlamlandırmayı sağlamak
C) Manevi huzuru kalplerde yerleştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak
E)  İlahi kurallar koymak

2-)  “Ustasız olmazken basit bir kalem
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?”
Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer?
A)                Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
B)                Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.
C)                Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.
D)               Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.
E)                Evrende her şeyin yaratıcısı vardır.

   3-)“Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır’ demedim mi?” (Yasin su­resi, 60. ayet)
Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet        B) Politeizm    C) Yahudilik
D) Monoteizm     E) Satanizm


4-) İslam dini şirkin her türlüsüne karşı çıkmıştır. Örneğin; Nisa suresi 48. ayette: “Allah, kendisine ortak koşulma­sını asla bağışlamaz…” buyrulmaktadır. Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yahudilik             B) İslamiyet        C) Hristiyanlık
D) Politeizm              E) Monoteizm

5-) Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A)                Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.
B)                Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.
C)                Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.
D)               Allah tarafından gönderilmiştir.
E)                Kutsal kitapları vardır.

6-) Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A)                Ahlakı güzelleştirmesi
B)                Günah işlemekten alıkoyması
C)                Allah’a olan inancı artırması
D)               Örf ve adetleri pekiştirmesi
E)                Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi


7-) “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet)
Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)                Allah’ın emrini yerine getirmek
B)                Cenneti kazanmak
C)                Güzel ahlak sahibi olmak
D)               Nimetlerin artmasını istemek
E)                Geleneğe uygun davranmak


8-) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biri değildir?
A)                Namaz kılmak
B)                Hacca gitmek
C)                Oruç tutmak
D)               Zekât vermek
E)                Fitre vermek


9. Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?
A) Miraç Kandili     B) Berat Kandili     C) Kadir Gecesi      D) Regaip Kandili    E) Mevlit Kandili

10. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?
A) İslam’ın yayılmasını sağlamıştır.                                                              B) Mekkeliler, Müslümanlarla bir daha karşılaşmamışlardır.
C) Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuştur.    D) Peygamberliğin “Mekke Devri” sona ermiş, “Medine Devri” başlamıştır.
E) Hicret, Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

11. Peygamberimiz (s.a.v.)e ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?
A) 572 yılında Kâbe’de    B) 610 yılında Hira Mağarası’nda            C) 620 yılında Sevr Mağarası’nda   D) 622 yılında Arafat Dağı’nda     E) 630 yılında Mekke’de

12. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.)in doğduğu çevrede var olan inançlardan biri değildir?
A) Putperestlik            B) Haniflik             C)Budizm               D) Yahudilik              E) Hristiyanlık

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in “Medine Sözleşmesi”yle ulaşmak istediği sonuç- lardan biri değildir?
 A) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak          B) Medine’yi birlikte savunmak
C) Mekke’ye geri dönmek                 D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak           E) Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
14)           Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir.
A) Hz. Hatice           B) Hz. Ali       C) Hz. Zeyd  
D) Hz. Hamza          E) Hz. Ebubekir   

15)           Hz. Muhammed (sav)  Medine’ye hicret ederken kendisindeki emanetleri sahiplerine vermesi için Mekke’de kimi bıraktı.
A) Hz. Ali’yi  B) Hz. Ebu Bekir’i    
C) Hz. Osman’ı        D) Hz. Zeyd’i           
E) Hz. Hatice’yi

16)           Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir.
A) Ensar                    B) Mücahit               C) Muhacir 
D) Sahabe                E) Yolcu

17)           Hz. Muhammed (sav) öğrencilerine Ashabı Suffe denilen ilk Müslüman okulunu hangi şehirde kurmuştur.
A) Mekke                 B) Medine    C) Taif
D) Hayber                E) Riyad

18)           Hz. Muhammed (sav)’in İslam’a daveti yaklaşık kaç yıl sürdü.
A) 10  B) 25  C) 40      D) 20        E) 23

19)           Hz. Muhammed (sav)’in en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Gelecekten haber vermesi   
B) Kuranı Kerim
C) Ayı ikiye bölmesi          
D) Parmaklarından su çıkması     
E) Miraç hadisesi

20)           Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce meydana gelmiştir.
A) Miraç olayı         
B) Rasulullah (sav)’in hükümdarları İslam’a daveti
C) Mescidi Nebevinin inşası                   
D) Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
E) Hudeybiye Antlaşması

21)           "Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O'dur"(Alak S-1,4) ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir   
B) İslam’ın Tevhid akidesini işler.                    
C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.     
D) İslam’ın ilme verdiği önemi gösterir.
E)  Kalemle yazı yazmayı Allah öğretmiştir.


22)           Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir?         
     A) Medine’de            
B) Kâbe’de  
C) Mescidi Nebi’de      
D) Sevr Mağarasında
E) Hira Mağarasında

23)           Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu ortam için söylenemez?
A)                Kölelik Yaygındı.
B)                Kız çocuklarına ve kadınlara değer verilmezdi.
C)                Toplumun tamamı putlara tapıyordu.
D)                Kabilecilik sosyal hayatın temeliydi.
E)                 Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynağıydı.

24)           Hz. Muhammed (sav)'in aile çevresine, ev halkına ne ad verilir?                              
A) Ehl-i Bid'at         
B) Ehl-i Beyt
C) Ehl-i Sünnet       
D) Ehl-i Kitap          
E) Ehl-i Medine25)           Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir.
A) Ensar                    B) Mücahit               C) Muhacir 
D) Sahabe                E) Yolcu