Home » » 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 8212.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82
SAYFA 82
2.  a. “Gün­ Olur”­ve­“Son­ Söz”­şi­ir­le­ri­ni­ ya­pı ­ba­kı­mın­dan ­in­ce­le­yi­niz.­Yapı ­bakımından­ hangi­ tür ­şiire­dâhil­ edileceklerini ­belirtiniz.
Bu şiirler yapı bakımından serbest şiir türüne girer.
b. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerin ­hangisinde­ klasikleşmiş ­bir ­şiir ­yapısı ­vardır?­Niçin?
Bu iki şiirden Gün Olur şiirinde mısraların kümeleniş şekli, biçimsel özelliklere kısıtlı da olsa dikkat edilmesi bakımıyla klasikleşmiş bir şiir yapısı vardır.
c. “Gün ­Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerdeki ­“şiir­ cümleleri”­arasındaki ­ilişki ­şiirin ­bütününün ­oluş-masında­etkili ­olmuş­ mudur?­Tartışınız.­Ulaşılan­ görüşü­ belirtiniz.
Şiir cümleleri bu şiirlerde birbirine anlamsal açıdan bağlanarak bütüncül bir şiir oluşmasına katkıda bulunmuştur.
3. a. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şi­ir­le­rin ­te­ma­sı­nı ­aşa­ğı­ya ­ya­zı­nız.
Gün Olur: Yaşama Sevinci
Son Söz: Yaşama Sevinci
b. Yaz­dı­ğı­nız ­te­malar­ da­ha­ ön­ce­ in­ce­le­di­ği­niz ­şi­ir­ler­de ­de ­iş­len­miş­ miy­di?­Or­han­ Ve­li­ Ka­nık ­ve­ Ok­tay ­Ri­fat ­Ho­roz­cu’nun­ kul­lan­dık­la­rı ­te­ma­la­rın ­ede­bi­yat­ ge­le­ne­ği ­için­de­ki ­ye­ri­ni ­tartışınız.­Ulaşılan­görüşü­belirtiniz.
Bu temalar daha önceki şiirlerde de işlenmiştir. Fakat sıradan insanın küçük mutluluklarına ilk defa Garip şiiri tercüman olmuştur. Yani iddiasız hayatların küçük duyarlılıkları ilk kez ele alınmıştır.


c. Yaz­dı­ğı­nız ­te­ma­lar­ in­sa­na ­öz­gü ­han­gi­ ger­çek­li­ği ­an­lat­mak­ta­dır?­Açık­la­yı­nız.
Bu temalar insanın günlük hayatta küçük şeylerle mutlu olabileceği gerçekliğini anlatmaktadır.
ç. “Gün ­Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şi­ir­le­rin ­ya­zıl­dı­ğı ­yıl­lar­da­ki­ in­san­la­rın ­ya­şa­mı ­­düşünüldüğünde­ bu­şiirlerintemaları­ halkın­ hayatıyla­ ilişkili ­midir?­Açıklayınız.

Bu şiirler halkın hayatıyla doğrudan ilişkilidir. Hem içinde bulunulan olumsuz koşullardan kaçış hem de günlük hayat mücadelesi içinde insanların hislerini ele aldığından hayatı doğrudan doğruya yansıtmaktadır.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap