Home » , , , » 2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 178 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 178 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 178 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

C. Aşa ğı da ki çoktan seçmeli so ru lar ı cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi topraktan yararlanma şekillerinden biri değildir?
A) Ta rım B) Hay van cı lık C) Or man cı lık
D) Ma dencilik E) Top ra ğa da ya lı sa na yi kol la rı

CEVAP: D

2. Ülkemizde aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin yayılım alanı diğerlerinden daha
geniştir?
A) Lös B) Moren C) Kolüvyal toprak
D) Alüvyal toprak E) Regosoller

CEVAP: D

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si ot top lu lu ğun dan de ğil dir?
A) Ço ban yas tı ğı B) Yav şan otu C) Ge lin cik D) Ge ven E) Ar dıç

CEVAP: E

4. Kı yı la rı mız dan han gi si nin ger çek uzun lu ğu di ğerlerine gö re da ha faz la dır?

A) Ka ra de niz B) Mar ma ra C) Ege D) Ak de niz E) Göl ler kı yı sı

CEVAP: C
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA )

10.SINIF EKOYAY COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA-TAKİP EDİN)

9.SINIF MATEMATİK KİTABI ÇÖZÜMLERİ (özgün çözümler ilk kez burada-takip edin)