2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 206


2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 206
İSTEK OLMASI HALİNDE YAYINLANACAKTIR
Yu ka rı da ki gra fik le ri in ce le ye rek aşa ğı da -
ki so ru la rın ce vap la rı nı def te ri ni ze ya zı nız.
• 1927 yı lın da Tür ki ye’nin nü fu su ne ka -
dar dır?
• 2000 yı lın da Tür ki ye’nin nü fu su ne ka -
dar ol muş ve ilk sa yı ma gö re kaç kat art mış tır?
• 1940-1945 yıl la rı ara sın da nü fus ar tış
ora nın da hız lı bir dü şüş gö rül mek te dir. Bu dü -
şü şü na sıl açık lar sı nız?
• Nü fus ar tış ora nı nın en yük sek ol du ğu
yıl lar, han gi yıl lar dır?
• Han gi ta rih ler ara sın da ki nü fus ar tış
ora nı ‰ 20’nin al tın da gö rül mek te dir? Nü fus
ar tış ora nın da ki bu dü şüş le rin ne den le ri ni
açık la yı nız.

YASAL UYARI VE İLETİŞİM

Yasal Uyarı: Sitemiz, kanunen 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili kanun, "site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur" prensibini içerir. Bu nedenle www.bolcevap.com bloğu uyar-kaldır anlayışıyla yönetilmektedir. İlgili içeriklerin telif hakkı durumları için bolcevap.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Telif hakkı içeren içerikler 7 (yedi) işgünü içerisinde paylaşımdan kaldırılır.