İletişim, Dil ve Kültür Test soruları ve cevapları

İletişim, Dil ve Kültür Testi

1. Etkili bir iletişim için,
I. Göndericinin, iletisine uygun simgeleri seçmesi
II. İletinin aktarılması için kanalın sorunsuz olması
III. Alıcı ve göndericinin aynı kodu kullanması
IV. Gönderici ve alıcının aynı mekânda bulunması
V. Gönderici ve alıcının ortak yaşantı alanının olması maddelerinden hangisi gerekli değildir?
A) I.         B) II.        C) III.           D) IV.                  E) V.

2. • Dilin oluşumunu doğadaki canlı ve cansız varlıkların seslerinin taklidine dayandıran _ _ _ _ kuramıdır.
• Dilin oluşumunu toplu hâlde çalışan insanların anlaşmak amacıyla çıkardıkları seslere dayandıran _ _ _ _ kuramıdır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yansıma - jest ve mimikleri temel alan
B) iş - müziği temel alan
C) jest ve mimikleri temel alan - iş
D) müziği temel alan - yansıma
E) yansıma - iş

3. İhtiyaç doğrultusunda yeni sözcüklerin oluşması, zaman içinde bazı sözcüklerin kullanımdan düşüp unutulması, söyleyişlerin değişmesi dilin kendi kanunları içinde meydana gelir.
Bu durum, dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret eder?
A) Bir anlaşma aracı olmasına
B) Canlı bir varlık olmasına
C) Gizli bir anlaşmalar sistemi olmasına
D) Bir ulusun ortak malı olmasına
E) Sosyal bir kurum olmasına

4. Türkiye çölleşme konusunda büyük risk altında. Çalışmalar, küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki en olası etkisinin çölleşme riski olduğunu gösteriyor. Her yıl Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün onda biri yani 60 bin kilometrelik alan çölleşiyor.
Yukarıdaki metinde dil, hangi işlevinde kullanılmıştır?
A) Heyecana bağlı işleviyle
B) Alıcıyı harekete geçirme işleviyle
C) Göndergesel işleviyle
D) Dil ötesi işleviyle
E) Sanatsal işleviyle

5. Aşağıdakilerden hangisi dilsel beceriye dayanmaz?
A) Radyodan haberleri dinlemek
B) Restoranda menüyü okumak
C) Bir anımızı anlatmak
D) Resim sergisini gezmek
E) Ders dinlerken not almak

6. "Dil"le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanın çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan en önemli araçtır.
B) Gizli bir anlaşmalar sistemi olduğu için her ulusun aynı varlıklara neden farklı adlar verdiği bilinemez.
C) Bütün bir ulusun ortak malıdır, bir kişiye veya zümreye ait değildir.
D) Canlı bir varlıktır; doğar, gelişir ve yok olabilir.
E) Değişime açıktır, dışarıdan yapılan müdahalelerle farklılaştırılabilir.

7. Bu elimdeki ud da sinirime dokunuyor, kıracağım geliyor. Of... şu alaturka musikiyi kaldıracaklar mı ne yapacaklar? Yapsalar da ben de kurtulsam... Kendimden de nefret edeceğim neredeyse!
Yukarıdaki metin, dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisine örnek olur?
A) Dil ötesi işlevi
B) Heyecana bağlı işlev
C) Sanatsal işlev
D) Göndergesel işlev
E) Kanalı kontrol işlevi

8. Aşağıdakilerin hangisi, dilin sosyal işleviyle ilgilidir?
A) İnsanın kendini ifade etmesindeki en etkili araç olması
B) İnsanlar arasında duygu ve düşünce iletimini sağlaması
C) Yeni kavramlara karşılık bulabilmesi
D) Kendi kanunları çerçevesinde değişip gelişmesi
E) Zaman içinde yok olma tehlikesi ile karşılaşabilmesi

9. Obezite çağımızın hastalığı. Kilonuzu kontrol altında tutmak, daha sağlıklı yaşamak için bir adım atın ve spor salonumuza gelin. Uzman hocalar eşliğinde size en uygun spor programlarımıza katılın. Sağlıklı yaşamak elinizde!
Yukarıdaki reklam metninde dil, hangi işlevinde kullanılmıştır?
A) Kanalı kontrol işlevi
B) Göndergesel işlev
C) Dil ötesi işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Heyecana bağlı işlevi

10. Başım sükutu öğüten
      Uçsuz bucaksız değirmen
      İçim muradına ermiş
      Abasız postsuz bir derviş

Bu metinde dilin işlevlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Heyecana bağlı işlevi
B) Göndergesel işlevi
C) Sanatsal işlevi
D) Dil ötesi işlevi
E) Kanalı kontrol işlevi

11. I. Bu kampanya kaçmaz! Katılın, siz de kazançlı çıkın!
II. Bunları tekrar söylememe gerek var mı?
III. Leylekler sonbaharda sıcak bölgelere göç eder.
IV. Sözcüğün akla gelen ilk anlamına temel anlam denir.
Yukarıdaki cümlelerde dilin hangi işlevi kullanılmamıştır?
A) Göndergesel                        B) Kanalı kontrol                 C) Dil ötesi
                           D) Sanatsal          E) Alıcıyı harekete geçirme

12. k, i, t, a, p  sesleri ile onun düşündürdüğü nesne arasında bir benzerlik olmaması aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Dil göstergeleri nedensizdir.
B) Dil göstergeleri kendi doğal seyri içinde değişir.
C) Dil göstergeleri tüm insanlar için aynı varlıkları işaret eder.
D) Dil göstergeleri hem soyut hem somut kavramların göstergesidir.
E) Dil göstergeleri çizgiseldir.

13 . Bir ülke içinde aynı dilin farklı bölgelerde, farklı şekillerde konuşulmasına _ _ _ _ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) argo          B) şive          C) ağız             D) lehçe                  E) jargon

14. Konuşma diliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vurgu ve tonlama anlamın netleşmesinde belirleyici olur.
B) Bölgeler ve yöreler arasında farklılık göstermez.
C) Dil bilgisi kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmez.
D) Sözcüklerin cümlede nasıl sıralandığına dikkat edilmez.
E) Yazı diline göre doğaldır.

15.  I. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı, terimlerin çokça yer aldığı dildir.
II. Ortak dilin ya da yabancı bir dilin sözcüklerine özel anlamlar yükleyerek yaratılan dildir.
III. Bir ana dilden, yazılı metinlerle takip edilmeyecek dönemde ayrılmış kollarıdır.
IV. Bir Azeri ile bir Türkmenin konuşmaları arasındaki fark bunun örneğidir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) argo            B) lehçe            C) şive             D) jargon                 E) ağız

16. I. Bütün ülkenin ortak dilidir.
II. Dil bilgisi kurallarına uyulur.
III. Konuşma diline göre daha zor değiştirilir.
IV. Oluşumu konuşma dilinden çok daha eskilere dayanır.
V. Kültür ve edebiyat dilidir.
Yazı diliyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I.                B) II.           C) III.              D) IV.                     E) V.

17. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden biri değildir?
A) Göktürk alfabesi                       B) Uygur alfabesi                      C) Latin alfabesi
                         D) Arap alfabesi                   E) Fenike alfabesi

18. I. Duygu ya da düşünceyi aktaran, sözü söyleyen kişidir.
II. Alıcının göndericiye verdiği tepkidir.
III. İletinin aktarıldığı somut araçtır.
IV. İletiyi alıp çözümleyen, anlamlandıran kişidir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde iletişimin hangi unsurundan söz edilmemiştir?
A) Alıcı            B) Dönüt            C) Gönderici          D) Kod              E) Kanal

19. İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.
B) Bilgi, duygu ve düşünce aktarımını sağlar.
C) Sadece dil aracılığı ile gerçekleştirilir.
D) Toplumsal ilişkileri belirler.
E) Ortak bir yaşantı gerektirir.

20. Göçük altında kalan bir kişi bir boruya vurarak "sos" işareti vermektedir.
Kişinin bu işareti, aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A) Simge          B) İkon      C) Belirtke           D) Belirti               E) Dil göstergesi

21. Bir kişinin yüzük parmağındaki alyans, hangi tür göstergeye örnektir?
A) Simge
B) Sosyal gösterge
C) Doğal gösterge
D) Dil göstergesi
E) İkon

22. Öğretmen, öğrencilerine "Bugünkü sınavımızı erteliyoruz." deyince büyük alkış aldı.
Bu cümlede iletişim unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Gönderici          B) Alıcı        C) İleti          D) Dönüt         E) Bağlam

23. Bir gezi yazısında, anlatılan yerlerin fotoğraflarına da yer verilmiştir.
Fotoğraflar aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A) İkon            B) Simge             C) Belirti            D) Belirtke                E) Kod

24. Kalabalık bir caddede yayalar trafik lambalarındaki uyarılara dikkat ederler. Kırmızı ışık yandığında durur, yeşil ışık yandığında ise geçerler.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gönderici trafik lambasıdır.
B) Bağlam caddedir.
C) Alıcı yayadır.
D) "Geç / dur" iletidir.
E) Dönüt ışıktır.

25. Aşağıdakilerden hangisi belirtke kavramını karşılar?
A) Terazinin adaleti çağrıştırması
B) Elektrik trafolarının üzerindeki kuru kafa resmi
C) Suların yükselmesi
D) Çiçeklerin açması
E) Canı yanan kedinin tırmalaması

Cevaplar:
1    2    3   4   5    6    7     8   9   10   11  12  13   14   15
 D  E    B  C   D   E    B    B   D   C    D   A    C    B       E


16   17  18   19   20   21   22   23   24   25
 D    E    D    C    C     B    E     A    E     B