Türkçenin Tarihsel Gelişimi Test Soruları ve Cevapları

Türkçenin Tarihsel Gelişimi Testi


1.  I.  Timur döneminde ortaya çıkar ve 15. yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettirir.
    II.  Çağatayca olarak da anılır.
   III.  Orta Asya Türkleri tarafından kullanılan yazı dilidir.
Yukarıda özellikleri verilen dönemde kullanılan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Doğu Türkçesi            B)  Batı Türkçesi               C)  Azeri Türkçesi
                D)  Eski Türkçe                  E)  Kuzey Türkçesi

2.  I.  Türklere ait ilk yazılı eserdir. (Göktürk Kitabeleri)
II.  Ali Şîr Nevai tarafından kaleme alınan eser Çağatay Türkçesinin en güzel örneklerindendir. (Risaletü'n Nushiyye)
III. Yunus Emre'nin kullandığı dil bu dönemi yansıtır. (Eski Anadolu Türkçesi)
IV. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan bu eser Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır. (Kutadgu Bilig)
V. 11. yüzyılda kaleme alınan eser Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilir. (Divan-ı Lugati't Türk)
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)  I.               B) II.                          C) III.                   D) IV.                        E) V.

3.  Aşağıdakilerden hangisi Kuzey-Doğu Türkçesinin çağdaş dönemi içinde yer almaz?
A)  Özbekçe        B) Kazakça       C)  Tatarca       D) Gagavuzca           E) Kırgızca

4.  Ömer Seyfettin'in "Genç Kalemler" dergisinde 1911 yılında yayımlanan "Yeni Lisan" başlıklı makalesi bu dönemde dilde sadeleşme hareketinin ilkelerini ortaya koyar.
Bu cümlede sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Osmanlı Türkçesi
B)  Eski Anadolu Türkçesi
C)  Türkiye Türkçesi
D)  Doğu Türkçesi
E)  Eski Türkçe

5.  Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır?
A)  Divan-ı Lügati't Türk
B)  Mecalisü'n Nefais
C)  Gülistan Tercümesi
D)  Garipnâme
E)  Kutadgu Bilig

6.  Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bir  bilgi yanlışı vardır?
A)  Orhun Kitabeleri, "Eski Türkçe" döneminin ürünüdür.
B)  "Eski Anadolu Türkçesi" 13.-15. yüzyıl arasındaki dönemi kapsar.
C)  "Şecere-i Türk" ve "Mecalisü'n Nefais" adlı eserler Osmanlıcanın özelliklerini yansıtır.
D)  Osmanlı  Türkçesi  döneminde,  Türkçeye  Farsça  ve Arapça pek çok sözcük girmiştir.
E)  Azeri Türkçesi genellikle Kafkasya, Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu'da konuşulmaktadır.

7.  _ _ _ _ Çağında Türkçe henüz ayrı bir dil niteliği kazanmamıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Altay
B)  En Eski Türkçe
C)  Orta Türkçe
D)  İlk Türkçe
E)  Eski Türkçe

8.  Başlangıçtan 11. yüzyıla kadar olan dönem _ _ _ _. Bu dönemin ilk yazılı ürünleri Orhun Nehri kıyısında bulunan _ _ _ _.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Altay Çağı'dır / Yenisey Yazıtları'dır.
B)  Orta Türkçe Devresi'dir. /Altun Yaruk'tur.
C)  İlk Türkçe Çağı'dır / Irk Bitig'dir.
D)  Eski Türkçe Devresi'dir / Göktürk Kitabeleri'dir.
E)  Orta Türkçe Devresi'dir / Kutadgu Bilig'dir.

9.  Uygur alfabesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Uygur alfabesi Sogd kökenlidir.
B)  On  dört  harften  oluşmuş,  Türkçenin  ses  özelliklerini yansıtması bakımından yetersiz kalmıştır.
C)  Bu  alfabe  ile  yazılan  en  önemli  eserlerden  biri  Altun Yaruk'tur.
D)  Uygurca yazılmış metinlerde dini etki gözlenmez.
E)  Bu alfabe ile oluşturulan ilk eserlerin 9. yy. sonlarına ait olduğu sanılmaktadır.

10.  Kıpçak Türklerinden kalan tek eserdir. 14. yüzyılda İtalyanlar ve Almanlar tarafından derlenmiş eser iki bölümden olu-şur. Bir sözlük ve metin derlemesidir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mecalisü'n Nefais
B)  Irk Bitig
C)  Sekiz Yükmek
D)  Göktürk kitabeleri
E)  Codex Comanicus

11.  I.  Modern Türkçe
II.  İlk Türkçe
III.  Altay Çağı
IV.  En Eski Türkçe
V.  Orta Türkçe
VI.  Yeni Türkçe
VII.  Eski Türkçe
Türk  dilinin  oluşum  sırası  aşağıdakilerin  hangisinde doğru gösterilmiştir?
A)  III - IV - II - V - VII - VI - I
B)  IV - II - III - V - VII - I - VI
C)  III - IV - II - VII - V - VI - I
D)  IV - VII - V - II - III - VI - I
E)  II - III - IV - VII - V - VI - I

12.  Bugünkü  Türkiye  Türkçesinin  oluşumunda  önemli  bir rol  oynayan "Yeni  Lisan" hareketinde  aşağıdakilerden hangisi savunulmamıştır?
A)  Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınacaktır.
B)  Arapça ve Farsça sözcüklerin tamamı dilimizden atılacaktır.
C)  Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları tamamen terk edilecektir.
D)  Halkın kullandığı günlük konuşma dili yazı dili haline getirilecektir.
E)  Türkçe karşılığı olan hiçbir yabancı sözcük kullanılmayacaktır.

13.  Aşağıdakilerden hangisi, Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?
A)  Türkmen Türkçesi
B)  Türkiye Türkçesi
C)  Azeri Türkçesi
D)  Gagavuz Türkçesi
E)  Uygur Türkçesi

14.  "Divan-ı Lugati't Türk" adlı eser, Türkçenin hangi döneminin özelliklerini yansıtır?
A)  Orta Türkçe
B)  Osmanlı Türkçesi
C)  Türkiye Türkçesi
D)  Çağatay Türkçesi
E)  Uygur Türkçesi

15.  Türkçenin  yazılı  ilk  ürünleri  aşağıdaki  dönemlerden hangisinde ortaya konmuştur?
A)  Eski Anadolu Türkçesi
B)  Eski Türkçe
C)  Çağatay Türkçesi
D)  İlk Türkçe
E)  Hakaniye Türkçesi

16.  Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Orta Türkçe Devri'ne ait değildir?
A)  Kutadgu Bilig
B)  Divan-ı Lügati't Türk
C)  Atabetü'l Hakayık
D)  Muhakemetü'l Lûgateyn
E)  Divan-ı Hikmet

17.  Batı Türkçesinin üçüncü dönemi olan ve İkinci Meşrutiyet'ten başlayıp günümüze kadar gelen dönemdir. İstanbul Türkçesinin en güzel dil olduğu düşüncesi bu dönemde yaygınlık kazanmıştır.
Yukarıda açıklaması verilen dönem, Türkçemizin hangi dönemidir?
A)  Eski Anadolu Türkçesi
B)  Karahanlı Türkçesi
C)  Çağatay Türkçesi
D)  Türkiye Türkçesi
E)  Osmanlı Türkçesi

Cevaplar:
1    2    3     4     5     6     7     8      9     10    11    12    13     14      15     16   17
A   B    D    C     D    C     A    D     D      E     C      B    E      A      B         D    D