Home » » 11.SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2016-2017 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2016-2017 1.DÖNEM 2.YAZILI                 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2016-2017 1.DÖNEM 2.YAZILI


1. Kişisel hak ve özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek için...
Yukarıdaki cümle, anlam bütünlüğü bozmayacak şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) Onur kırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmak gerekir.
B) Sorumluluk üstlenmek yetmez, insanlara saygı da duymak gerekir.
C) Ayrımcı olmayan bir tutum geliştirmek gerekir.   
D) Fiziksel şiddete başvurmamak yeterlidir.
E) Empati kurmak iyi bir yol olabilir.

2. Bazı durumlarda hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlama veya engellemeler, evrensel bir suç olarak kabul edilmeyebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilebilir?
A)Millî (ulusal) çıkarlar
 B) Vatan savunması
C) Yöneticilerin saygınlığının korunması
D) Çetelerle mücadele
 E) Doğal çevrenin korunması

3. Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin en fazla korunduğu, korunmaya çalışıldığı yönetim biçimidir.
Aşağıdakilerden hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
A) Düşünce özgürlüğü 
B)Seyahat ve yerleşme özgürlüğü  
C)Yaşama hakkı
 D)Evlenme ve aile kurma hakkı
 E)Vatandaşlık hakkı

4. Etik ilkelerden birçoğu, insan hak ve özgürlükleriyle doğrudan ilişkilidir.
Aşağıdaki etik ilkelerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinden doğrudan çıkarılamaz?
A) Yalancı şahitlik yapmamak
B) Çalmamak, haneye tecavüz etmemek  
C) Ayrımcılık yapmamak 
D) Ötekine saygı duymak      
E) Adil davranmak, adil yargılamak

5. Aşağıdakilerden gelişmelerden hangisi diğerlerine göre insan hak ve özgürlükleriyle daha az ilgilidir?
A) Hammurabi Kanunları 
B) Amerika’nın keşfi
 C) Veda Hutbesi
D) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
E) Magna Carta Libertatum

6. Kitle iletişim araçları, yeryüzündeki olumlu veya olumsuz her türlü olayı, hem kayda geçiriyor hem de ilgililerin bunlardan haberdar olmasını sağlıyor.
Demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçli biri, medya içeriklerini incelerken aşağıdaki bakış açılarından hangisine daha az sahip olmalıdır?
A) Eşitlikçi bakış açısı
B) Uygulamaları adalet açısından ele alma
C) Hak ve özgürlükler bakış açısı   
 D) Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmaması   
E) Toplumsal faydanın üstünlüğü

7. Kişisel hak ve özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek, temel bir ilkedir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu ilke ihlal edilir?
A) Eve giren hırsızın yaşamına son vermek 
B) Protesto hakkını kullanırken polis müdahalesine karşı direnç göstermek
C) Asker uğurlama veya millî bayramlarda sokaklarda şarkı, türkü, marş söylemek
D) Bazı özel mesleklerde kişisel özgürlüğü kısıtlamak          
E) Toplumun çoğunu ilgilendiren bir konuda, şüphelileri polise ihbar etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik katılımın önündeki kültürel engellerden biri olamaz?
A)  Siyasetin uzak durulması gereken bir iş olduğunda dair genel kanı
B) Topluluk hâlinde yapılan işlere karşı olumsuz genel bakış açısı 
C) Siyasete karşı kişisel ilgisizlik 
D) Kalıp yargılar ve ön yargılar
E) Olumsuz deyimler ve atasözleri

9. İnsan hakları bireylere aittir ve bireyler haklarıyla doğarlar. İnsan hakları; cinsiyeti, dini, etnik kökeni, siyasi ya da diğer görüşleri, ulusal ya da sosyal kökeni ne olursa olsun tüm insanlar için aynı şekilde geçerlidir. Hepimiz onurumuzla ve haklarımızla özgür ve eşit doğarız. İnsan hakları dünya üzerindeki herkes için geçerlidir, devredilemez, geri alınamaz; hiç kimse herhangi bir nedenle bir kişiyi haklarından mahrum bırakamaz.
Yukarıdaki paragrafta insan hak ve özgürlüklerinin hangi özelliklerine yer verilmiştir işaretleyiniz.
A)Bütünlük  B)Özgürlükçülük  C)Bireysellik  D)Doğuştanlık   E)Evrensellik

10. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?
A) İnsan hakları evrenseldir.
B) İnsan hakları geri alınabilir haklardır.
C) İnsan hakları bölünmez haklardır.
D) İnsan hakları tüm insanların eşit bir biçimde sahip olduğu haklardır.
E) İnsan hakları başkasına devredilemez haklardır.

11. Antik Yunanlı Filozof Sokrates, Atinalı gençlere yeni tanrılar öğretiyor iddiasıyla haksız yere ölüme mahkûm edilir. Bu durum İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde sıralanan hangi hak ya da hakların ihlallerine neden olmuştur?
I. Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü vardır. Bu hak, bilgi ve düşünceleri arama ve yayma özgürlüğünü içerir (Madde 19).
II. "Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır." (Madde 3)
III. Hiç kimseye işkence ya da zalimce insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz (Madde 5).
IV. Herkesin, nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır (Madde 6).
A) I, II ve III       B) II ve III       C) III         D) IV                  E) I

12. Aşağıda verilenlerden hangisi, insan haklarının korunması ve bireyler tarafından uygulanması için devlete düşen görevlerden biri değildir?
A) Bireylerin temel haklarını korumak
B) Temel hak ve özgürlükleri gerekli durumlarda sınırlamak
C) Sosyal güvenliği sağlamak
D) Eğitim, sağlık, güvenlik vb. hakların kullanımı için tedbirler almak
E) Ekonomik koşulları iyileştirerek insanca yaşanacak bir düzeni kurmak

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilinçli bir medya okuryazarı olmanın, demokrasiye sağlayacağı yararlardan biri değildir?
A) Bireylerin toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılımını sağlar.
B) Hak ve özgürlüklerin nasıl kullanılacağını öğretir.
C) Medyadaki her habere inanılmaması gerektiğini gösterir.
D) Demokrasinin farklı kültürel yapılara göre farklı uygulama biçimlerine dönüştüğünü öğretir.
E) Birey hak ve özgürlüklerini medyadan öğrenir.

14. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının kullanılmasında devletin sorumluluklarından biridir?
A) Eğitim ve sağlık hakkından herkesin eşit bir biçimde faydalanmasını sağlama
B) Her bireye devlet kurumlarında iş bulma
C) Bireylerin yaşama hakkını güvence altına almaları için yardımcı olma
D) Temel hak ve özgürlükleri daraltma
E) Hak ihlallerini engelleyecek tedbirleri insanlara bırakma

15. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının etik ilkelerinden biri değildir?
A) Hoşgörü  B) Sevgi  C) Misafirperverlik    D) Erdem    E) Farklılıklara saygı

16. İnsan hakları, insanın yalnızca insan olması nedeniyle sahip olduğu ve insanın tüm yönleriyle (fiziksel, biyolojik, kişisel, kültürel vb.) değerini ve onurunu korumayı amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür.
Aşağıdaki şıklardan hangisi insan haklarının işlevi olamaz?
A) Yaşam kalitesini artırmak  
B) İnanı koruma ve geliştirme
C) Kişi özgürlüğü ve güvenliği 
 D) İnsanın değeri ve onuru
E) Mal ve hayvan hakkı

17. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına sahiptir. (Madde 7)
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"nde ifade edilen etik ilke hangisidir?
A) Eşitlik   B) Özgürlük  C) Sorumluluk      D) Hoşgörü  E) Adalet

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere uygun sözcükleri yazınız.( 1. özgürlük 2. değerli-onurlu 3. hak 4. medya okuryazarlığı)
1. Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapabilme hakkına ……………………… denir.
2. İnsan ……………………… ve ……………………… bir varlıktır.
3. Hukukun kişilere tanıdığı yetkiye ……………………… denir.
4. Medyayı doğru okuyabilmeye ve anlayabilmeye ………………………………… denir.

C. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.( 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D))
1. ( ) Bütün insanlar insan hak ve özgürlükleri açısından eşit haklara sahiptir. Hiç kimse diğerinden üstün değildir.
2. ( ) Kişi kendi hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini hesaba katmak zorunda değildir.
3. ( ) Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek sorumluluklarımız arasında olmalıdır.
4. ( ) Medya okuryazarı bir kişi, mesajı doğru analiz eder ve mesajın doğruluğunu sorgular.

D. Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. İnsan haklarının anlamı nedir? Tanımlayınız.
2. İnsan haklarının etik temellerini kısaca açıklayınız.
3. İnsan hak ve özgürlükleri ile toplumsal yaşam ilişkisini kısaca açıklayınız.
4. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili güncel olayları takip etmenin, ihlallerin önlenmesindeki yararlarını açıklayınız.
5. Geçmişten günümüze insan hakları konusunda doğuda ve batıda atılan önemli adımlar nelerdir? 


Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap