2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI1) İbadet, yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak ve yasaklarından da kaçınmak anlamında da kullanılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?
 A) Doğru sözlü olmak
B) Hırsızlık yapmamak
C) Yetim malını yemek
D) Gıybetten kaçınmak
E) İnsanlara iyilik yapmak

2)Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamberlere …………..; kitap gönderilmeyip; bir önceki peygamberin şerîatını devam ettiren peygamberlere ………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere,  sırasıyla aşağıdaki kelimelerden  hangileri getirilmelidir?
a)      Nübüvvet-Nebi
b)      Nebi-Resul
c)      Resul-Nebi
d)      Resul-Nübüvvet
e)      Peygamber-Mesih

3)Aşağıdakilerden hangileri sadece “MAL” ile yapılan ibadetlerdendir?
a)      Hac, umre, kurban
b)      Namaz, Kur’an okumak, oruç tutmak
c)      Hac, namaz, Kurban
d)      Kurban, Hac, Tövbe
e)      Zekât, kurban, fıtır sadakası

4) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)      Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b)      Peygamberlerine iman etmek
c)      Kitaplarına inanmak
d)      Evliyalara iman etmek
e)      Meleklere İman

5) “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkada- şa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
 A) Tevhit inancını korumaya
B) Dedikodudan uzak durmaya
C) İnsanlara iyilikte bulunmaya
D) Allah’ın sevmediği duygulara
E) Ana-babaya karşı iyi davranmaya


6) Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar tutamadıkları gün sayısınca fitre miktarınca  …………. verirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)      Sadaka
b)      Sadaka-i cariye
c)      Fitre
d)      Fidye
e)      Öşür

7) Allah’a olan inancın ve sevginin en önemli göstergesi Allah’ın yapılmasını istedilerinin yerine getirilmesi, yasakladıklarından da kaçınılmasıdır. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Allah, insana bazı yönlendirmelerde bulunur.
B) Allah’a inanmak insanın en önemli ibadetidir.
C) Kalple tasdik edilen hakiatlerin hayata yansımaları olmalıdır.
D) Müslüman’ın davranışları ile inancı arasında tutarlılık olmalıdır.
E) Allah’a iman ve sevgi, O’nun koyduğu sınırları aşmamakla dösterilmelidir.

8) Ahmet : Tevrat, Hz. Davud’a indirilmiştir.
   Ayşe : İncil, Hz. İsa’ya indirilmiştir.
   Ali : Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
   Elif : Kur’an, Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Yukarıda ilahi kitaplarla ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?
a)      Ayşe ve Ali
b)      Ayşe ve Elif
c)      Ahmet ve Elif
d)      Ahmet ve Ayşe
e)      Ahmet ve Ali 
f        
9) “Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeyle­rin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevekkül b) İrade  c) Kader d) Kaza e) Tedbir

10) Mucize ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan­lıştır?
a)      Peygamberliği ispat etmek amacıyla gösterilir
b)      Büyük evliyalar mucize gösterir.
c)      Allah’ın yardımıyla gerçekleşir.
d)      Allah’ın izni gerçekleşir.
e)      Olağanüstü bir olaydır.

11) Allah’ın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdaki­lerden hangisidir?
a)   “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” ( Nisa su­res, 174.ayet )
b)   “Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” ( A’raf suresi, 3.ayet )
c)    “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulun­saydı yer ve gök ( bunların nizamı ) bozulup gitmiş­ti....”( Enbiya suresi, 22.ayet )
d)    “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, haya­tım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” ( En’am suresi,162.ayet)
e)    “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” ( Hicr suresi, 9.ayet )

12) Yalnızca beden ile yapılan ibadetler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Namaz - Oruç B) Zekat - Kurban C) Hac - Namaz D) Oruç - Zekat E) Hac – Kurban

13) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın kişiye kazandırdıklarından biri değildir?
a)      Kendini Allah’a yakın hisseder.
b)      Gaybı öğrenir ve gelecekten haber verebilir.
c)      Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
d)      Allah’ın pek çok ayette insana hitap ettiğinin farkına varır.
e)      Dinin emir, yasaklarını birinci kaynaktan öğrenir14) Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana kazandırdıklarından biri değildir?
a) Her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bilir.
b) Hiç bir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığı anlar.
c) Felaket anlarında soğukkanlı ve dirençli olur.
d) Sorumluluk bilinciyle hareket eder
e) Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır.

 15) Aşağıdaki namazların hangisi farz-ı kifayedir?
a)      Cenaze namazı
b)      Cuma namazı
c)      Bayram namazı
d)      Tesbih namazı
e)      Sabah namazı

16)  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır?
A) Kurban             B) Namaz          C) Hac        D) Oruç               E) Zekât17)     “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataşır veya kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç tutan kişi az konuşmalıdır.
B) Oruçlu olan insana dokunulmamalıdır.
C) Kötü söz orucun bozulmasına sebep olur.
D) Oruçlu kişi, kötülüklerden uzak durmalıdır.
E) Oruçlu iken bedensel arzulardan uzak durulmalıdır.


   
18)  İslam’a göre zengin olanlara farz olan ibadetler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Hac - Zekat - Kurban
B) Hac - Namaz - Oruç
C) Kurban - Oruç - Hac
D) Kurban - Hac - Namaz
E) Kurban - Namaz - Oruç- Besmele      19)Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce Müslüman Mekke’ye gelir. Irk, renk, dil, makam ve mevki farkı olmaksızın yan yana ibadet ederler. Bu parçada hac ibadetiyle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal bir ibadet olduğu
B) Mekke’nin önemli bir çekim merkezi olduğu
C) Farklı kültürden insanların tanınmasına vesile olduğu
D) Geçici farkların ortadan kalkıp Allah’a kullukta birleşildiği
E) İnsanların makam baskısından kurtulmasına ortam hazırladığı


20) Bütün namazların her rekatında aşağıdaki surelerden hangisi okunur?
a)      Ettehıyyatü
b)      Fatiha
c)      Salli-Barik
d)      Subhaneke
e)      Rabbena