8.SINIF 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISI

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8/... SINIFI
 İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ   
 I. DÖNEM II. YAZILISI
SORU  1)
Atatürk’ün eğitim hayatını inceleyen 8. sınıf öğrencisi Elif aşağıdaki şehirlerden hangisi ile karşılaşmaz?
A) Manastır
B) Selanik
C) Üsküp
D) İstanbul

SORU  2) Aşağıdaki olaylardan hangisi Halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B)   Saltanatın Kaldırılması
C)   Osmanoğulları ailesinin yurttan çıkarılması
D)   Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

SORU-3) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar ?
A) Orduların terhis edilmesi
B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
C) Vilayet-i Sitte'de (Doğu Anadolu’da Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi
D) Toros Tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi

 SORU 4 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biridir?
A) Hristiyanlara ayrıcalıklar verilmelidir
B)Padişah esaretten kurtarılacaktır
C) Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün Türk askerinin kontrolündeki yerler Türk vatanıdır
D) Manda ve Himaye kabul edilmelidir

SORU 5) Lozan barış antlaşmasının maddeleri genelde istediğimiz gibi olsa da bazı maddeleri hem egemenlik haklarımızı kısıtlayıcı hemde bazı sorunların tam olarak çözümlenemediğini bize anlatmaktadır.
Aşağıda Lozan barış antlaşmasında görüşülen konulardan hangisi yukarıda ki durumların dışındadır?

A)   Irak sorunu (Musul)
B)   Boğazlar sorunu
C)   Azınlıklar sorunu
D)   Hatay sorunu

SORU 6) M.Kemal, hangi cephedeki mücadeleler sırasında askerlerine ;
 “Ben size taaruzu değil ölmeyi emrediyorum!”   sözünü söylemiştir ?
A) Sakarya Savaşı              
B) II.İnönü Savaşı                  
C) Çanakkale Cephesi                  
D) Kafkas Cephesi

SORU 7)  İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.
Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?
A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması
C) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
D) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi


SORU 8) • Toros tünelleri, İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacaktır.
• Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf
Devletleri'ne geçecektir.
• Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri'ne hizmet edecektir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddelerinde, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar yoktur?
A)   Ulaşım                   
B)   Ekonomi        
C)   Askeri         
D)   Haberleşme

 SORU 9) Düşman askeri şehrimizi işgal edince şehrimizi savunduk.11 Şubat 1920 de şehrimizi terk ettiler.TBMM şehrimize yeni bir unvan vermiştir
Sütçü İmam’ın anlattığı devlet ve şehir hangisidir?
A) Fransa-Antep
B) Ermeni-Urfa
C) Fransa- Maraş
D) İngiliz-Maraş


SORU 10 ) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?
A) Amasya Görüşmeleri    
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi              
D) Havza Genelgesi


SORU 11)  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?
    a) Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “ Mareşal” rütbesi
        verildi.
    b) Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı.
    c) İstanbul ve Doğu Trakya TBMM’ye bırakıldı.
    d) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars antlaşması
        imzalandı.

SORU 12 ) Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir ?
A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür
B) Manda ve Himaye kabul edilemez
C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.
D) Kuva-i milliye’yi etkin,milli iradeyi hakim kılmak esastır

SORU 13 ) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir?
a) Amasya Görüşmeleri                
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi               
d) Amasya Genelgesi

SORU 14 ) Sivas Kongresi’nin;
I- Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi
II- Temsil Heyetinin yurdun bütününü temsil etmesi
III- Manda ve himayenin reddedilmesi
kararlarından hangisi veya hangileri ile Millî Mücadele’nin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır?
A)   Yalnız II           
B)   I –II            
C)   Yalnız  III          
D)   I - III

SORU  15) Mudanya Ateşkes Antlaşması sürecinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yunanlıların İngilizler tarafından desteklendiğine kanıt olarak sunulabilir?
A) Görüşmelerin Mudanya’da yapılması.
B) Görüşmelerin sert bir havada geçmesi
C) Görüşmelerde Yunanistan’ı İngiltere’nin temsil etmesi
D) Görüşmelerin bir ara kesilip savaşın söz konusu olması

SORU 16) Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi.”
                                                                                     Mustafa Kemal
Bu sözüyle Mustafa Kemal, karşı olduğu aşağıdaki anlayışlardan hangisini vurgulamaktadır?
A) Bağnazlık                  
B. Krallık                  
C. İmtiyazlık           
D. Mandacılık

 17) Hıyanet-i Vataniye Kanunu, TBMM'ye karşı çıkan isyanları engellemek ve sorumlularını cezalandırmak için çıkarılan bir kanundur.
Buna göre, sözü edilen kanun hükmü, aşağıdaki durumlardan hangisine uygulanabilir?
A) Anzavur  Ayaklanması'nı çıkaranlara
B) Mecliste farklı düşünceleri savunan gruplara
C) Misakımillî oylamasında ret oyu kullanan vekillere
D) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'yu işgal eden devletlere

18) Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:
Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.
“Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.
“Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.
Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?
A) Acıma gücünü kontrol edebildiği
B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu
C) Ümitsizliğe yer vermediği
D) İleri görüşlü olduğu

19) Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir?
A)Medeni Kanun
B)Harf İnkılâbı
C)Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
D)Kılık-Kıyafet Kanunu

20) “Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir, öyleyse, ya istiklal ya ölüm!”
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk milletinin siyasi yapısını
B) Ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğini
C) Halkın çağdaşlaşması gerektiğini
D) Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü