2016 – 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

                                             2016 – 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
……………………………. ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
5. SINIF  I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
                  SARI RENKLE  VURGULANAN ŞIKLAR DOĞRU CEVAPLARDIR.


1- Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece namazdan sonra dua edilir
B) Dua ibadetin özüdür
C) Allah ile iletişim kurma yoludur
D) Her zaman dua edilebilir
2- Camide namaz kıldıran kişiye ………, ezan okuyan kişiye ise………..denir.     
Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Mihrap – Minber
B) İmam – Müezzin
C) Müezzin- Vaiz
D) İmam – Minber
3- Allah’ın yapılan her şeyi görüp bilmesi insan davranışlarını nasıl etkiler?
 A) İnsanın daha çok hata yapmasına sebep olur.
B) İnsanı çevresine karşı duyarsız davranmaya iter
C) İnsanların birbirlerini daha çok aldatmalarına sebep olur.
D) İnsanın sorumlu bir birey olarak davranmasına yardım eder.

4- İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklını kullanabilmesi
B) Beslenebilmesi
C) Canlı olması
D) Üreyebilmesi

5- Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Dua, insanın Allah ile iletişim kurmasıdır.
B) Sadece kendimiz için dua edebiliriz
C) Dua eden kişiyi Allah sever
D) İhtiyacımız  olan şeyleri dua ederek Allah'tan isteriz

6- Zengin Müslümanların, malının veya parasının bir kısmını ihtiyacı olan insanlara vermesi ile yapılan farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik                                    B) Şükür
C) Namaz                                D) Zekat

Allah'ın bize kesin olarak emrettiği ibadetlere farz ibadetler denir.
7- Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
A) Namaz kılmak                   
B) Oruç tutmak
C) Sadaka vermek                 
D Zekat vermek


8-İbadetler yapılışlarına göre bedenle yapılanlar, mal ile yapılanlar ve hem beden hem mal ile yapılanlar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?
 A) Namaz      B) Hac     C) Oruç       D) Zekât


9) Aşağıdakilerden hangisi Sünnet ibadetlerdendir?
A) Namaz kılmak                   
B) Hacca gitmek
C) Selâm vermek                   
D) Zekat vermek

10- Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dünyayı imar etmek
B) Allah’a ibadet etmek
C) Bilime katkı sunmak
D) İyi bir kazanç elde etmek

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (yaratıcılar) bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…”  (Enbiya  Suresi 22. Ayet)
11- Yukarıdaki ayette belirtilen  esas düşünce nedir?
A)  Dünyanın kendiliğinden var olmadığı       
B)  Allah’tan başka yaratıcı olmadığı
C)  Allah’ın dualarımızı işittiği                    
D)  Allah’ın her şeyi bildiği

12) Allah’ın her zaman insanları gördüğünü bilen bir kişi  aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) İbadet etmek                     
B)Dua etmek             
C) Yalan söylemek                 
D) Yardım etmek

Bir işte başarılı olmak için önce ...................., sonra da Allah'a dua etmek gerekir.
13) Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki
kelimelerden hangisi gelmelidir?
A) Düşünmek              B) Konuşmak
C) Çalışmak                 D) Uyumak

14- Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?
A) Ailesinin geçimi için çalışmak
 B) Allah’ın emirlerini yerine getirmek
 C) Adaletsizlikten kaçınmak
D) Kul hakkını ihlal etmek

15) İbadet (kulluk) ne için yapılır?
A) İnsanların bizi sevmesi için
B) Para kazanmak için
C) Kendimizi mutlu hissetmek için
D) Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak için

16) Bir insanın dini sorumluluklarını yerine
getirebilmesi için gerekli ön şart nedir?
 A) Hür olmak
B) Akıllı ve ergen olmak
C) Yolcu olmamak
D) Zengin olmak

17) Farz ve vacipler dışında, Peygamberimiz’in(sas) yaptığı ve bizim de yapmamızı tavsiye ettiği ibadetlere hangi isim verilir?
A) Sünnet                    B) Çalışmak
C) Haram                    D) Kurban

18) Aşağıdakilerden hangisi vacip ibadetlerden birisidir?
A) Kurban kesmek                 
B) Oruç tutmak
C) Namaz kılmak                   
D) Selam vermek

19) Aşağıdakilerden hangisi farz olan bir ibadettir?
A) Zekât              
B) Kurban            
C) Sadaka             
 D)Umre


20) Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinin anlamı arasında yer almaz?
A) De ki: Allah birdir.
B) Allah doğmamış ve doğurulmamıştır.
C) Hiçbir şey Allah’a denk değildir.
D) Allah âlemlerin Rabbidir.

HEPİNİZE BAŞARILAR
HER SORU 5 PUANDIR.