2016-2017 Öğretim Yılı 9. Sınıflar TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dersi I. Dönem I. Yazılı Soruları

                     
2016-2017  Öğretim Yılı ………Anadolu Lisesi 9. Sınıflar TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dersi
I. Dönem I. Yazılı Soruları

Ad – Soyad:                                                      Sınıf:     
         No:

    1) Yukarıdaki fotoğrafta pazarcı ve alışverişe çıkan müşteri arasında bir iletişim gerçekleşiyor . Bu iletişim ögelerini şemayla gösteriniz. (10 puan)
2) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. (10P)
a) Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına ………… denir.
b) Türkçenin ………… ile ……… olmak üzere iki lehçesi vardır.
c) Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına ……………denir.
d) Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………… denir.
e) Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ………… denir.

3) Aşağıdaki eserler Türkçenin hangi dönemine aittir ? Karşılarına yazınız

Bilge Kağan yazıtı:
Altın Yaruk:
Divanü Lugat-it Türk:
Çalıkuşu:
Fuzuli Divanı
Yunus Emre Divanı:
Muhakemetü'l-Lügateyn
Nutuk:
Devlet Ana:


4) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız? (10P)
a) Eyvah, telefonumu unuttum!                                                        
b) Lütfen sessiz olur musunuz?                                
c) Su yüz derecede kaynamaz.                       
d) Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.
e) Sesim geliyor mu?  


           
     Şehitler tepesi boş değil
     Toprağını kahramanlar bekliyor
     Ve bir bayrak dalgalanmak için
      Rüzgâr bekliyor
5)   Parçada ses olayı meydana gelmiş sözcükleri bularak hangi ses olayı gerçekleştiğini karşılarına yazınız. (10P)


6) Edebî metin çeşitleri nelerdir? Edebî metin çeşitlerine birer örnek yazınız. (4+4+1+1 = 10 P)
           
7.                                                   
                                     HAYAT
- Özgür ufuklar kuşatılmış hayallerin pençesindeyse;
                               yamalı düşünceler
                               kırılgan umutlar
                               derin iç çekişidir
                               ve şaşkın bakışlar fırtınasında
                               yalan sığınılacak en büyük liman
                               sevgi yalnızlığın çaresi
              hayatsa dalından kopmuş kuru bir yapraktır
7 a)Yukarıdaki üç sanatsal ifadeyle  hangi kavram ele alınmıştır. (5 p.)
b)Bu üç sanatsal ifadenin anlatılmak istenen konuyu nasıl ele aldığını kısaca anlatınız (15  puan) “

8) Bilim ile sanat arasındaki farklardan beş tanesini yazınız. (10 puan)

9a) Cami, köprü, saray, kale vb. ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)

b) Anıt, Atatürk büstü vb.  ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)

c) Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir eser değildir? (3 P)
A) Öykü B) Deneme      C) Makale        D) Dilekçe       E) Bilimsel yazılar

d) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (3 P)
A) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
B) Bir edebî eserde anlatılanlar gerçekle birebir örtüşür.
C) Edebî metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmak zorunda değildir.
E) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.

10)  Edebi (sanatsal) metnin özelliklerinden iki tanesini yazınız.
CEVAP ANAHTARIDIR

1.) Gönderici : Müşteri
Alıcı : Pazarcı
İleti : Domates kaç lira ?
Dönüt : 3 lira
Kanal: Sözlü
Bağlam : Pazar

2) a) Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına  iletişim… denir.
b) Türkçenin ÇUVAŞÇA … ile YAKUTÇA  olmak üzere iki lehçesi vardır.
c) Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ …denir.
d) Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE  denir.
e) Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile …JARGON  denir.

3.Bilge Kağan yazıtı:Göktürk dönemi,Eski türkçe
Altın Yaruk:Uygur Türkçesi
Divanü Lugat-it Türk:Karahanlı dönemi,Hakaniye Türkçesi
Çalıkuşu:çağdaş dönem, Türkiye türkçesi
Fuzuli DivanıOsmanlı Türkçesi dönemi
Yunus Emre Divanı:Eski Anadolu Türkçesi dönemi
Muhakemetü'l-Lügateyn:Çağatay Türkçesi dönemi
Nutuk:Çağdaş dönem ,Türkiye türkçesi
Devlet Ana: çağdaş dönem,Türkiye Türkçesi 


4.
a) Eyvah, telefonumu unuttum! HEYECANA BAĞLI İŞLEV                    
b) Lütfen sessiz olur musunuz?           ALICIYI HAREKETE GEÇİRME 
c) Su yüz derecede kaynamaz.             GÖNDERGESEL   
d) Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir. DİL ÖTESİ İŞLEV
e) Sesim geliyor mu?        KANALI KONTROL İŞLEVİ

5. tepesi : kaynaştırma harfi
Toprağını : ünsüz yumuşaması
Bekliyor : ünlü daralması
dalgalanmak için : ulama
6) Edebî metin çeşitleri nelerdir? Edebî metin çeşitlerine birer örnek yazınız. (4+4+1+1 = 10 P)
 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  2P.(ŞİİR)
OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLER 2P
*ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER  2(ROMAN,HİKAYE,MASAL,DESTAN VB.)1
*GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER 2 (TİYATRO) 1
7a)Özgürlük kavramını ele almıştır.    (5 puan)
             b)Birinci resimde özgürlük kavramı bir heykeltıraşın ellerinde anlam bulmuş,ikinci metinde bir fotoğraf sanatçısı özgürlük kavramını zıttı olan tutsaklık kavramıyla eşleştirerek anlatmış, Üçüncü metinde  ise bu kavram bir şairin mısralarına konu olmuştur.     (15 puan)

8a) Cami, köprü, saray, kale vb. ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)
MİMARİ
b) Anıt, Atatürk büstü vb.  ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)
HEYKEL
c) Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir eser değildir? (3 P)
A) Öykü B) Deneme   C) Makale     D) Dilekçe     E) Bilimsel yazılar

d) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (3 P)
A) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
B) Bir edebî eserde anlatılanlar gerçekle birebir örtüşür.
C) Edebî metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmak zorunda değildir.
E) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.

                  
9. İşlenmiş bir dil ve anlatımla oluşur.
İnsanda güzel duygular,hayaller ve zevkler uyandırır.
İnsanın duygu düşünce ve hayallerini besler.
Ait oldugu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.
Edebiyatın başka bilimlere ihtiyacı vardır. Edebi metnin ana malzemesi dildir.
Edebi metnin merkezinde insan vardır.
 Duygu, düşünce ve hayal gücüne dayanır.
Amacı güzel olanı ortaya koymaktır.
Bugünkü ve geçmiş toplumların özelliklerini yansıtır.

Kullanılan kelimeler hayata ait kelimelerdir.