6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 2016/2017 1.DÖNEM 2.YAZILI

ADI :
……………………………….ORTAOKULU

SOYADI: 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINIFI : 6 /         NO:
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. SINAVI

1- “Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve kişiden kişiye değişmeyen bilgilere olgu denir.’’
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?
A) Ağrı Dağı ülkemizin en büyük dağıdır.
 B) Ay dünyamızın uydusudur.
C) Bu yaz her zamankinden sıcak geçti.
 D) Şubat ayı 28 gündür ancak 4 yılda bir 29 gün olur.

2- Bilimsel bir araştırma da yapılacak ilk aşama aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Konuyla ilgili bilginin toplanması.
B) Elde edilen notların sınıflandırılması.
C) Araştırılacak problemin belirlenmesi.
D) Notların kontrol edilerek metnin oluşturulması.

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin içeriğini oluşturan bilim dallarından biri değildir?
A) Biyoloji
B) Tarih
C) Coğrafya
D) Vatandaşlık

 4- Tüketicilerin uğradıkları haksızlıklar karşısında başvu­rabilecekleri yerler bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Tüketici mahkemeleri
B) Doktor heyetleri
C) Tüketici sorunları ilçe hakem heyetleri
D) Başbakanlık insan hakları başkanlığı

5- Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu vardır.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
a) Yolların yetersizliği     
b) Can kayıpları     
c) Sürücü hataları     
d) Araçların bakımlarının yapılmaması

6- Ormanların dağılışında etkili olan önemli faktörlerden biri de nem ve yağışın fazla olmasıdır.
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisi orman bakımın­dan daha zengindir?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi
D) Ege Bölgesi

7- Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A.Şehircilik anlayışının geliştiğinin
B) Madencilikle uğraştıklarının
C) Hayvanların evcilleştirildiğinin
D) Göçebe yaşamın sürdüğünün

8-Ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nin tamamında Karadeniz iklimi görülmez. Karadeniz Bölgesi'nin sadece kıyı kesiminde Karadeniz iklimi görülür, bölgenin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Yukarıda açıklanan durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkiye'nin kuzey yarım kürede bulunması
B)Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması
C)Karadeniz'de dağların kıyıya dik uzanması
D)Karadeniz Bölgesi'nin çok yağış alması

9-  İlkçağ’ın sona erip Orta Çağ’ın başlamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavimler göçünün Hun Türklerince başlatılması
B) Ateşin bulunması
C) Hz İsa’nın doğumu
D) Sümerlerin çividen yazı yazmaları

10- Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşa­masına beşiklik ettiği bilinmektedir.
Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Toprağın verimli olması
B) Su kaynaklarının bulunması
C) Doğal kaynaklarca zengin olması
D) Teknolojik çalışmalara uygun olması

11- Aşağıda İslamiyet öncesi ve sonrası kurulan Türk devletleri ve bu devletlere en güçlü dönemlerini yaşatan Türk Hükümdarları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A) Asya Hun Devleti------Mete Han
B) Avrupa Hun Devleti--------Atilla
C) Büyük Selçuklu Devleti---Alp Arslan
D) Gazneli Devleti--Sultan Mahmut

12- Friglerde öküz öldürene, saban kırana ölüm ceza­sının verildiği tespit edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hayvanların kutsallığına inanıldığı.
B) Tarıma önem verdikleri.
C) Toprağı işleyecek sabanı yapacak ustanın bulunma­dığı
D) Friglerde ahiret inancının olduğu

13-İlk düzenli ve sitemli Türk ordusunu kuran; orduyu onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi birimlere ayırarak Türk Silahlı kuvvetlerinin kurucusu olarak kabul edilen ünlü Türk Hakan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete Han   
B) Teoman  
 C) Atilla   
D) Alparslan

14-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından değildir?
A)Urartular               
B) Frigler
C)Asurlar                  
D) Hititler

15- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili bir özellik değildir?
A )Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B)Batıdan doğuya gidildikçe yükseltisi artar.
C)Dört mevsimin yaşandığı orta kuşakta yer alır.
D) Orta Doğu ülkelerine komşudur.

16- İyonya’da bilim gelişmiştir.Bunun nedeni nedir?
A)Zeki bilim adamları vardı
B)Denizcilikte çok geliştikleri için
C)Akarsuların bulunduğu bir bölgede kuruldukları için
D)Özgür düşünce ortamı bulunduğu için

17-     I. Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir
          II. Kaşgarlı Mahmut, “Divan-ı Lugatıt Türk”ü yazmıştır
          III. İlk Müslüman Türk devletidir
   Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karluklular Boyu 
b)  Gazneliler   
c) Karahanlılar    
d) Selçuklular

18- Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişlerdir.
-Türk sözünü kullanan topluluk tarafından dikilmiştir.
-Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserleri arasında yer alır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Orhun Yazıtları           
B)Ergenekon Destanı
C)Karabalgasun Yazıtları  
D)Bozkurt Destanı

19-  ilk Türk devletleri zamanında Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kral Yolu                           
B) Baharat Yolu
C) Samanyolu
D) İpek Yolu

20- Türkler ve Çinliler İpek Yoluna hakim olmak için savaşmışlardır.
Buna göre, Türk-Çin mücadelesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini nedenler                             
B) Ekonomik
C) Siyasi                                              
D) Kültürel