7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 2016/2017 1.DÖNEM 2.YAZILI

Adı:
       ……………. ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 
7.SINIF I.DÖNEM II.SINAV

Soyadı:
Sınıf:7/            
No:
                   
1)    Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez?

A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili afişler hazırlanması
B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili haberlere yer verilmesi
C) Küçük çocuklar için çizgi filmlerin yayınlanması
D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları


2)    Ülkemizde özel radyo ve televizyon kurumlarının denetlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?

A.TRT
B.Anadolu Ajansı
C.RTÜK        
D.TÜBİTAK

3) Atatürk’ün;
Anadolu Ajansı,
İstanbul Radyosu,
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
gibi kurumları kurdurması, aşağıdakilerden  hangisine önem verdiğini kanıtlar?

A.Eğitime     
B.İletişime
C.Milli iradeye         
D.Ulusal güvenliğe


4) Mustafa Kemal Paşa, Fethi Bey’e “Memleketi perişan eden kötülükler, saldırılar ve yıkımlar daha çok gazeteler vasıtasıyla oluyor. Bunlara karşı milleti uyandırmak için en iyi vasıta aynı yolla karşılık vermek, yani bir gazete çıkarmaktır. Gerçekleri halka, hatta düşmanlarımıza anlatabilmek için hadi gel beraberce gazete çıkaralım.” dedi. Fethi Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın önerisini kabul eder ve Minber adını verdikleri gazeteyi çıkarmaya başlarlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in gazete çıkarma nedenlerinden biri değildir?

A) Ülkemizle ilgili yapılan karalama çalışmalarına karşılık vermek
B) Yaşanan olaylar karşısında halkı bilinçlendirmek
C) Düşmanın silahı ile silahlanmak
D) Gazete sahibi olmak

5) Karşısındaki kişiyle iyi iletişim kurmak isteyen Ahmet’in aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapması doğru olmaz?

A) Karşısındaki kişiye saygı duyması
B) Sakin bir tavırla karşısındakini dinlemesi
C) Karşısındaki kişi ile göz teması kurması
D) Çok yüksek sesle konuşması

6) Kısa zamanda çok sayıda kişiye ulaşan haberleşme araçlarına kitle iletişim araçları denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracı değildir?

A) Televizyon
B) İnternet
C) Telgraf
D) Gazete

7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden değildir? 
A) İklim koşulları                     
B) Sanayi faaliyetleri           
C) Doğal bitki örtüsü               
D) Ulaşım olanakları

8) Osmanlı Devletinin sınırlarını genişletme politikası hangisi üzerine olmuştur?
a) Anadolu beylikleri üzerine
b) Balkan devletleri üzerine
c) Bizans devleti üzerine
d) Trabzon Rum imparatorluğu üzerine

9) Ey oğul! Beysin…Bundan sonra öfke bize,uysallık sana..Güceniklik bize, katlanmak sana…’diyerek Osman Bey’e vasiyet eden ve ona kızını veren değerli Osmanlı alimi aşağıdakilerden hangisidir?
    A.)Yunus Emre                 
    B.)Mevlana                        
    C.)Şeyh Edebali   
    D.)Ahi Evran

10) Anadolu Selçukluları döneminde şehirler arasında yolculuk yapan kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırılmıştır. Kervansaraylarda din, dil, ve ırk farkı gözetilmeksizin bütün yolculara hizmet verilmiştir.
Buna göre kervansarayların aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?

A)Haçlı Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına
B)Anadolu Selçuklularda ticaretin gelişmesine
C)Göçebe yaşam biçiminin yaygınlaşmasına
D)Tarımsal üretimin artmasına


11) I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
    II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a  düşmüştür.

   Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Şehir nüfusu artmıştır.                           
B) Büyük oranda iç göç vardır
C) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır          
D) Sanayileşme artmıştır

 12) Türkiye Selçuklu Devleti zamanında bilim, sanat ve edebiyata önem verilmiş ve eğitim öğretimin gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti döneminden kalan aşağıdaki eserlerin hangisi bu bilgilerin doğruluğunu kanıtlar?
A)   Medreseler     
B)   Kervansaraylar
C)   Türbeler         
D)   Kümbetler

13) Divanıhümayun önemli siyasi konuları karara bağlamak, sefer ve savaş hazırlığına karar vermek gibi görevler üstlenmiştir.
Buna göre Divanıhümayun günümüzdeki kurumlardan hangisine benzetilebilir?

A)   Adalet Bakanlığı
B)   Milli Eğitim Bakanlığı
C)   Bakanlar Kurulu
D)   Anayasa Mahkemesi

14) Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan ;Mevlana Celaleddin-i Rumi,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre gibi hem düşünce hem edebiyat alanında eserler veren Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yayan düşünürlerimiz bu gün hem ülkemizde hem de dünyada saygı ile anılmaktadırlar.UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre sevgi yılı,2007 yılı Mevlana’yı anma yılı olarak kabul edilmiştir.
         Bu bilgilere göre Anadolu’da yaşamış olan Türk düşünürleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.
B)Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yaymışlardır.
C)Yazdıkları güncelliğini kaybetmiş sadece o dönem için değerli olmuşlardır.
D)Düşünceleri evrensel nitelik taşır


15) “Ben ki Fatih Sultan Mehmet Han’ım. Bütün dünyaya ilan ediyorum ki kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı din adamları himayem altındadır ve emrediyorum: Hiç kimse bu adı geçen İnsanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin.  Devletimde huzur içinde yaşasınlar.
 Buna göre Fatih’in bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İskân politikası devam etmektedir.                           
B) İslamiyet’i yaymaya çalışmıştır
C) Osmanlı’nın hoşgörü politikası uyguladığı.            
D) Osmanlı Devletinde din adamları ayrıcalıklı sayılmıştır

16)Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun devlet ve memleket işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı bir kuruluştur.
Buna göre Divan-ı Hümayun’un günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başbakanlık          
B) Bakanlar Kurulu        
C) İç İşleri Bakanlığı            
D) Cumhurbaşkanlığı

17) Aşağıda verilen olaylardan hangisi ile Karadeniz Türk gölü haline gelerek İpek yolunun denetimi Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir?

A)   Mohaç Meydan Savaşı
B)   Kırım'ın fethi
C)   İnebahtı Deniz Savaşı
D)   Çimpe Kalesi'nin alınması

18) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Sivas ve Kayseri Civarı’nda kurulan Danişmantliler, Anadolu’da ilk medreseyi açmışlardır.
-İlk Osmanlı Medresesi,Orhan Bey zamanında Bizanslılar ’dan alınan İznik’te açılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere bakarak,Türkler’le ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Göçebe bir hayat sürdürdükleri             
B) Kültürel yönden Bizanslılar’ın etkisinde kaldıkları
C) Anadolu’ya olan Türkmen Göçleri’nin arttığı     
D) Halkın eğitim ve öğretime önem verdiği

 19) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya göç etme nedenlerinden biri değildir?

A) Nüfus artışı
B) Kuraklık
C) Ticaret
D) Salgın hastalıklar

20) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türk Tarihi açısından sonucu değildir?

A) Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı                        
B) İstanbul Boğazı Türklerin eline geçti
C) İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu           
D) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların yönetimine girdi.