Home » » 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM .2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM .2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM .2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI1)  Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin özelliklerinden biri değildir?
A)    Dilin heyecan bildirme işlevinde kullanılması
B)    Kelimelerin farklı anlamlara gelecek şeklide kullanılması
C)     Farklı okuyucular tarafından farklı anlamlara gelecek ifadelerin kullanılması
D)    Gerçeklerden uzaklaşılmaması
E)    Okuyucuda estetik duyarlılığın geliştirilmeye çalışılması


2.Ses ve görüntü yöntemlerini kullanarak bir eser oluşturan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların bu kolunda yer alır?

A) Resim
B) Tiyatro
C) Heykel
D) Müzik
E) Edebiyat

3.Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı seramiği, bir Uzak Doğu resmi farklı sanat anlayışların ürünleridir. Ama bu yapıtların her birinde dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanlar için ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik bulunur. Burada tüm insanlığa hitap eden bazı estetik anlayışlar dikkati çeker. Bir sanat eserinin önemli niteliklerinden biri de budur.

Bu parçada güzel sanatların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Güzellik
B) Etkileyicilik
C) Öğreticilik
D) Evrensellik
E)Yaratıcılık

4) Güzel sanatların geleneksel olarak sınıflandırılmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğreticiliği
B) Duyu organlarına seslenişi
C) İşlevi
D) Tarihi
E) Özgünlüğü

Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.
5. Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Din değişikliği B) Lehçe ve şive farklılıkları
C) Kültürel değişim D) Coğrafi değişim E) Sanat anlayışı

6. Bilimsel ürünlerle sanat eseri arasında aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Sanat eserinde güzellik, bilimsel eserde doğruluk aranır.
B) Bilimsel eserler kişiye göre değişmeyen doğruları açıklar, sanat eseri kişiseldir.
C) Bilimsel eserde gerçekler anlatılır; sanat eserinde gerçeğe aykırı olanlar işlenir.
D) Bilimsel eserde gözlem ve deneyden yararlanılır; sanat eserinde sanatçı, duygu ve düşüncelerinden yararlanır.
E) Bilimsel eserde amaç öğretmektir; sanat eserinin amacı insanın hayal dünyasını zenginleştirmektir.

7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir ek kullanılmıştır ?
A) Çok çabaladı ve kitabı elinden düşürmedi.
B) Düşünmeden konuşmak başımızı ağrıtabilir.
C) Tahminlerinde asla yanılmadığını gösterdi.
D) Hepimiz senin gelmeni bekliyoruz.
E)  Dizi film senaryosu tesadüflerle dolu.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ulama vardır 
A)   Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer
B)   Gönüldendir şikâyet kimseden faydamız yoktur
C)   Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
D)   Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
E)   Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana

9. Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece
     Bir başından bir başına göğün
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?     

A)   Ses düşmesi
B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Kaynaştırma harfi
D)   İyelik eki almış bir sözcük
E)   Ünsüz benzeşmesi

10) Bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü düz ise,  ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.”
       Aşağıdaki sözcüklerden hangileri,   tümüyle bu kurala örnektir?
      A)   azık-ölgün-uzak
      B)    bilge-süzgeç-sulak
      C)    kahve-durgun-yüzden
      D)   yazıcılar-başlamak-yıkanmış
      E)    büzgülü-koşucu-sigara

11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bitişik yazılmalıdır? 
A) arz etmek 
B) nakil etmek 
C) terk etmek 
D) söz etmek
E) Dert etmek

12)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yaşlı adam yerinden ağır ağır kalktı.
B) Sonunda pılısını pırtısını toplayıp gitmiş.
C) Var sayki ben senin tarafında olmadım ne yapardın?
D) Formasında kırmızı - beyaz çizgiler bulunan takım bizimki.
E) Onun böyle ıvır zıvır şeylere değer vereceğini sanmam 


13)  Aşağıdakilerden hangisi Türkçeyle akraba bir dildir?
A) Yunanca          B) Farsça        C) Çince    
D) Fransızca       E) Moğolca

14) Bilimsel yazılarda dil, aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılır?
A) Heyecana bağlı işlev        
B) Şiirsel işlev        
C) Göndericilik işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi 
E) Dil ötesi işlev

15) Yazdıklarıma hiçbir gün öykü demedim; çünkü son sözü öykümü okuyan dudaklar söyleyecektir.
Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarların kendi eserlerini değerlendirmeleri oldukça zordur.
B) Öykü, sınırları henüz belirlenmemiş, yoruma açık bir türdür.
C) Her eser, okuyucusunun elinde yeniden şekillenir.
D) Yazarlar genellikle alçakgönüllü bir tavır içerisindedirler.
E) Bir eseri değerlendirmek, edebiyatçıya değil okuyucuya düşer

16)  Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
   Parçanın anlatıcısı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kahraman anlatıcı
B) İlahi bakış açılı anlatıcı
C) Gözlemci anlatıcı
D) Hakim anlatıcı
E) Müşahit anlatıcı

17) “Katip, katip, mektubat,mektubat” sözcükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Sözcüklerin aynı kökten türetildiği
B) Arapça , İbranice gibi dil ailesine ait olduğu
C) Sözcüklerin sonuna eklenen harflerle çekimlendiği
D) Hami-Sami dil ailesine ait olduğu
E) Sözcük türetilirken aynı kökten farklı bir yapıya kavuştuğu

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu mekan (yer) kavramı üzerinde gerçekleşmiştir ?

A) Bunu bana öğretmenim aldı.
B) Tv.deki dizi iki saat sürdü.
C) Kitaplarım Alilerin evinde kalmış.
D) Karlı havada kış lastikleri kullanıyormuş.
E) İstanbul uçaktan farklı görünüyor.
19) “Yüksek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

A) Bana yüksek sesle konuşma bir daha.
B) Bu sınıfın başarısı oldukça yüksek.
C) Senin gözün yükseklerde.
D) Okulun etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi.
E) Divan edebiyatı yüksek zümreye hitap ediyormuş.


Düşünerek, anlam vererek ve özümleyerek öğrenme yolundan ezberciliğe sapanlar ne kadar talihsizdir. Onlar, çok zevkli olabilecek ve öğrenciliğe mutluluk getirebilecek olan öğrenme etkinliğini tatsız bir angaryaya çevirmişlerdir. Ezbercilik her şeyden önce, kişiliği zedeleyen aşağılayıcı bir “öğrenme” tarzıdır. Düşünmeye teşvik etmek, bilgileri olduğu gibi beyne yerleştirmek eğitimin amaçlarının dışındadır. Ezber yerine yorum yaparak öğrenme gerçekleşirse, unutmanın önüne geçilmiş olur. Ezbere dayanan öğrenmede görülen zaman kaybı yorumlamada ortadan kalkar.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrenmenin temel şartları
B)  Düşünme yoluyla gerçeğin bulunabileceği
C)  Ezber yönteminin yanlışlığı
D) Hızlı ezber yapmanın yöntemleri
E) Öğrencinin tutumunu etkileyen faktörler


CEVAP ANAHTARI
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap