FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 32

FELSEFE SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 32

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 32

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Felsefe nedir?
Varlık, bilgi ve değerler üzerine yapılan birleştirici ve bütünleyici yorumlardır.

2. Felsefede tutarlılık neden önemlidir?
Felsefede tutarlılık bir düşüncenin kendisiyle çelişmemesidir. Düşünce önermesinin öncülleri ile sonucu arasında uyumluluk olması önemlidir. Çünkü filozof ve filozofun düşüncesi kendisiyle çelişik olamaz.

3. Felsefe ve hikmet arasında nasıl bir ilişki vardır?
Felsefe bilgi arama etkinliği iken hikmet bilgi arama etkinliği olmakla beraber bilgiye hakikate ulaşmış olmadır. bu bakımdan hikmet felsefeyi kapsar.

4. Geçmişten geleceğe felsefenin işleviyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Felsefe İlkçağda mitolojik ve dini açıklamalar yerine daha çok akla dayalı bir şekilde sistemli ve tutarlı olarak evren ve bilgiyi açıklama çabası gütmüş.
Ortaçağda kilise Hıristiyanlığı felsefi akla dayandırarak temellendirmeyi hedeflenmiş.
Yeniçağda aklın, özgürlüğün ve aydınlanma felsefesinin oluşumunda aktif rol almış.
Günümüzde ise özgür düşüncenin ölümünde etkili ve denetleyicidir.

5. Bir felsefe sorusu yazınız.
Felsefe nedir?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.  
1. Felsefe bilgisinin özelliklerinden birisi de  AKLA DAYALI........ olmasıdır.
2. İyi, kötü gibi kavramların yer aldığı alana  AHLAK ...... felsefesi denir.
3. Güzel, çirkin kavramları ile .... SANAT........felsefesi ilgilenir.
4. Doğruluk, yanlışlık sorunları ........ BİLGİ .... felsefesinin içerisinde ele alınır.
5. Tabiatla ilgili olan olay ve olgular ...... VARLIK ... felsefesi içinde yer alır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Felsefe hiç kesintiye uğramayan bir bilgi dalı ya da düşünce etkinliğidir. (.D.)
2. Felsefede sorulardan çok cevaplar önemlidir. (..Y..)
3. Temellendirme, ileri sürülen görüş için dayanak oluşturmaktır. (..D..)
4. Filozof kelimesi, philo ve sophia kelimelerinden oluşmuştur ve bilgi sever anlamına gelir. (..D..)
5. Felsefe insan yaşamının hiçbir problemiyle ilgilenmez. (..Y..)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi felsefe disiplinlerinden biri değildir?
A)Etik B)Estetik C)Metafizik D)Bilim felsefesi E)Dil bilim

2. Aşağıdakilerden hangisi filozoftur?
A) Platon B) Einstein C) İbni Batuta D) Dostoyevski E) Namık Kemal

3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?
A) Sorgulayıcı olma B) Akla dayalı olma  C) Eleştirel olma  D) Nesnel olma E) Öznel olma

4. Yaşadığı dönemde toplum düzenini bozduğu, insanları yoldan çıkardığı, Atina’nın tanrılarına karşı
çıktığı için idama mahkum edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sokrates B)Aristoteles C)İbni Sina D)Hegel E)Thales

5. Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?
A) Bilgi nedir? B) Varlık var mıdır? C) Maddenin en küçük yapı taşı nedir? D) Güzel nedir? E) Mutluluğun