FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 128

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 128

A.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ahlak nedir? Kısaca anlatınız.
Ahlak huy, karakter, yaratılış anlamlarını gelir.
Kavram olarak bir toplumda geçmişten günümüze ortaya çıkan ve toplumun yaşantısı belirleyen etkenlerdir.
Socrates ahlak üzerine felsefe yaparak etik felsefesi başlatmıştır.

2. Ahlak felsefesinin konusunu oluşturan kavramlar nelerdir? Bunlardan üç tanesini söyleyiniz.
İyi, kötü, özgürlük, sorumluluk, Erdem,  vicdan, irade, ödev, ahlak yasası. ...

3. Erdemli yaşamak ne demektir? Kısaca anlatınız.
Ahlakı bir ilkedir. İyi, istenilen olumlu kararlar verme ve bu kararlara uygun eylemde bulunma.

4. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmelidir?
Özgür iyi ve kötü olandan dilediğini seçmedir. Sorumluluk özgürce seçilen davranışın sonucuna katlanmadır.
Özgür insanlar yaptıkları eylemden sorumludurlar. Köle, çocuk, deli ve buyruk altında olanlar yaptıkları eylemden sorumlu değiller.

5. Uygulamalı etik alanları nelerdir?
1 çevre etiği
2 meslek etiği
3 enformasyon etiği
4 biyoetik (tıp etigi)
5 siyaset etigi

B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Ahlak kişiler arası ilişkilerde oluşturulan ............ değerler............. sistemidir.
2. Normatif değerler bakımından davranışların konusunu oluşturan insan edimlerine ........... ahlaki eylem........denir.
3. İyi ve kötüyü dolaysız bir sezgiyle birbirinden ayırt etme gücüne ....... vicdan......... denir.
4. Anadolu bilgeleri için ............ Tanrı................. her şeyin var edeni ve varlık sahibidir.
5. ................ uygulamalı etik.............................. yeni ortaya çıkan sorunlara karşı toplum dinamiğinin bulduğu bir çözüm yöntemi olarak gözükmektedir.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.D 2. D 3. Y 4. Y 5. D
1. Ahlak kavramı birey olarak insanın yapıp etmelerini değerlendirmek için kullanılır. (.....)
2. Toplumda önce ahlaki değerler oluşmuş, bu ise ahlak felsefesinin doğmasına yol açmıştır. (.....)
3. Ahlak felsefesi bilimsel ölçütlerle davranışların altında yatan nedenleri bulmaya
çalışan bir alandır. (.....)
4. Ahlak yargıları “güzel - çirkin” kavramları ile ifade edilir. (.....)
5. Sokratesʼe göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kaynağı da bilgidir. (.....)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir davranışın ahlak felsefesinin konusu olabilmesi için onu gerçekleştirecek bireyin karar ve uygulama aşamalarında hem özgür olabilmesi hem de vicdanının sesine kulak verebilmesi önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konularından değildir?
A) Özgürlük B) Ahlaki karar C) Vicdan D) Ahlaki eylem E) Yasa (Kanun)

2. Ahlakın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlakça iyi olana yönelmedir.
B) Yapılması istenilen, onaylanan davranıştır.
C) Kişinin ya da toplumun verdiği hükümdür.
D) İnsan davranışlarını yönlendiren yazılı olmayan kurallar bütünüdür.
E) Toplum ve insanın nasıl yönetileceğini belirleyen kurallardır.

3. İnsan eylemlerini konu edinen ahlak felsefesinde hangi davranışın iyi ya da erdemli olduğu, davranışların yapılma nedeni ve bütün insanları ilgilendiren ahlak kurallarının olup olmadığı çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından değildir?
A) İyi nedir?
B) Erdemli eylem nedir?
C) Hukuk kurallarının kaynağı nedir?
D) Ahlaki eylemin amacı nedir?
E) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?

4. Ahlak felsefesinde insanın eylemlerinde özgür olup olmadığı tartışılmıştır. Kimilerine göre insan özgürdür ve onun davranışlarını kısıtlayan hiçbir ilke ya da yasa yoktur. Kimi düşünürlere göre ise insan, onu çepeçevre kuşatan değer, norm ya da kurumlarca belirli bir biçimde davranmaya zorlanmaktadır. Bazı düşünürler ise insanın özgürlüğünün kendine bağlı olduğunu yani insanın kendini geliştirebildiği oranda özgür olduğunu düşünmektedirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinde “insan ve özgürlük” konusunu açıklayan bir yaklaşımdır?
A) Nihilizm B) İndeterminizm C) Realizm D) Kritisizm E) Pozitivizm

5. Bazı düşünürler ahlak yasasının varlığını reddederken bazıları da onun var olmasını insana ve yapıp etmelerine bağlı olarak subjektif temelde açıklamışlardır. Düşünürlerden bazıları ise ahlak yasasını bir ilke ya da üstün bir varlık gibi objektif temelde açıklamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak yasasını “objektif özelliklerle” açıklayan filozoflardan biridir?
A) Sokrates B) Bentham C) Mill D) Bergson E) Descartes

1. E 2. D 3. C 4. B 5. A