FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 165-166

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 165-166

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Din felsefesi ile teoloji arasında ne gibi farklar vardır?
u  Teoloji (Tanrıbilim, ilahiyat), belli bir dini bu dine ait olan konu ve problemleri ele alır. Bu nedenle Yahudi, Hıristiyan ve İslam teolojisi gibi değişik teolojiler vardır. Teoloji, konu aldığı dinin inanç ve ibadetlerini doğru kabul eder, onları savunmaya ve güçlendirmeye çalışır.
u  Din felsefesi, herhangi bir dini ve onun pratik öğelerini ele almaz. Din olgusunu ele alır. Din felsefesi genel olarak dinin doğası, ibadetin anlamı, din, bilim ve ahlak ilişkileri gibi konuları açıklayarak, değerlendirmeye çalışır. Bu değerlendirmeyi yaparken mantıksal bir analize başvurur.Din felsefesi, dine eleştirel ve objektif bir tavırla yaklaşır.

2. Dinî alanın temel kavramları nelerdir?
Din, İnanç, İman, Tanrı, İbadet, Dinî tecrübe, Peygamber, Kutsal, Vahiy, Tevhit, Fıtrat

3. Dinî tecrübe fıtrat ile ilgili olabilir mi? Niçin?
Dinî tecrübe İnsanların dinî emir ve yasaklardan hareketle ritüellerden edindikleri ve kendi hisleriyle geliştirdikleri manevi duyguya dayalı birikim.
Fıtrat Yaratılış gereği doğuştan getirilen, çevresel faktörlerden etkilenmeyen ve Tanrı ile bağ kurmaya elverişli olan kabiliyetlerin potansiyel hâli.
Fıtrat doğuştan gelen, yaratılış gereği olan, dini tecrübe edinilen manevi duygulardır.

4. İnsan neden inanmak ister? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.
 İnsana yaratılışta yüklenen fıtrat gibi inanma gereği var. Buna gerek düşünce gerek yaşanmışlık gerek diğer faktörler inanma eğilimidir. Güçlü olduğunda gücü verenin, zayıf olduğunda kendinden üstün güce gerek duyma, içindeki vicdan erdem iyi irade yönelimleri Tanrı’yı öngörür.

5. Tanrının varlığı hakkındaki görüşler nelerdir?
Teizm
Monoteizm
Politeizm
Deizm
Panteizm
Panenteizm

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Felsefe bilgiye ulaşmada ……AKLI….. kullanırken din ……VAHYE……. dayalı bilgidir.
2. Din felsefesi hiçbir ……DİNİN……….. yanında ya da karşısında değildir.
3. Her dinin ……………TEOLOOJİSİ…… kendine özgü ve farklıdır.
4. Her dinin kendine özgü ve belirli düzendeki biçimsel yapıp etmelerine ……İBADET… denir.
5. ……TEİZM…… evrenin yaratıcısı olarak Tanrıʼnın varlığını kabul eden yaklaşımdır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Felsefe aklı kullanırken din felsefesi vahye dayalıdır. (..Y...)
2. Teoloji dinlerdeki ortak kavramları inceler. (..Y...)
3. Din felsefesi dindeki kavramları kendine özgü bakış açısıyla yorumlar ve açıklar. (...D..)
4. Yaratıcının insanlara emir ve yasaklarını iletmek, onlara örnek olmak için özel niteliklerle donattığı elçilerine peygamber denir. (..D...)
5. Deizme göre evrenin yaratıcısı olan Tanrı evrene bir düzen vermiş ve ona bir daha müdahale etme gereği duymamıştır. (..D...)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin bir sorusu olamaz?
A) Tanrı var mıdır?
B) İman, inanç nedir?
C) Tanrı – iman ilişkisi nasıl kurulmalıdır?
D) Ruh ölümsüz müdür?
E) Evrenin / varlığın ana maddesi nedir?

2. “Din felsefesinin bütün dinlere aynı yakın ya da uzak duruşuna karşılık yalnızca bir dinin temel kurallarını benimseyerek olayları o dine göre açıklamaktır.”
Anlatılan düşünceyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman
B) İnanç
C) Teoloji
D) Din felsefesi
E) Ahlak

3. Dini; bilgi, bilim, varlık gibi bir konu olarak ele alıp değerlendiren felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etik
B) Din felsefesi
C) Ontoloji
D) Epistemoloji
E) Bilim felsefesi

4. “Tanrının eşsiz, benzersiz olduğunu bilmek, onun bir ve tek olduğuna inanmaktır. İslamiyette Allahtan başka ilah olmadığını kabul etmektir.
Paragrafta sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir.?
A) İnanç
B) Din
C) Vahiy
D) Tevhit
E) Sezgi

5. Tanrının varlığını ya da yokluğunu bilemeyeceğimizi çünkü onun hakkında var ya da yokdenilebilecek bir kanıtlamanın olmadığını dolayısıyla en doğru tavrın bu konuda tarafsız kalarak “Tanrının bilinemeyeceğini” ileri sürmek olduğunu savunan Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Agnostisizm
B) Deizm
C) Panteizm
D) Monoteizm
E) Politeizm