FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 65-66

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 65-66

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğruluk ve gerçeklik nedir? Birer örnekle anlatınız.
Gerçeklik (realite), bir nesnenin zihinsel bağımsız olarak varolmasıdır.
Örnek: Güneşin varlığı.
Doğruluk (Hakikat), bilgin nesnesi ile örtüşmesidir.
Örnek: Güneş tutulması.

2. Genelgeçer ve doğru bilgi edinebilir miyiz? Neden?
Genelgeçer ve doğru bilgi edinemeyiz. Çünkü obje ve objeyi bağlı olarak bilgi değişir. En azında süje yani bizim bilgi hakkında algımız gelişir.  Bilim Genelgeçer doğru bilgiden direrse de isabetli değil.

3. “İnsan zihni boş bir levhadır.” görüşüne katılıyor musunuz? Tartışınız.
Insan zihni boş bir levhadır, diyen J. Locke aynı sözün celisigi "iç deney" kavramıyla akla ve doğuştan bilgiye kapı aralamaktadir.
Zihin ve zihin kategorileri yok sayılmış,  bu da isabetli değildir.

4. Temellendirme nedir? Örnekle ifade ediniz.
Felsefede Temellendirme,  bir paradoxun bir düşüncenin bir önergenin akıl ile desteklenerek tutarlı olmasını sağlamaktır.  Felsefedeki Temellendirme Bilimlerde ispat ve kanıt anlamındadır.
Örnek: Platon idea lar teorisini gölge ve yansıma ile temellendirmiş.  

5. Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir? Bu ölçütlerden ikisini söyleyiniz.
1 Uygunluk
2 Tutarlılık
3 Apacıklık
4 Yarar
5 Tümel Uzlaşım

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.  
1. Düşünme, algı, anlama, açıklama gibi aktlara ........ BİLGİ .......... aktları denir.
2. ... TEKNİK .... .....BİLGİ ...... gündelik bilgiler gibi hayatı kolaylaştırıcı işleve sahiptir.
3. ... VARLIK, BİLGİ, DEĞER... felsefenin üç temel alanıdır.
4. ... DOGMATİZM .... bilgi ve varlık bakımından doğruya ulaşılabileceğini savunan felsefi akımdır.
5. ...GAZALİ...... şüphesi ve sezgisiyle Descartes ve Bergson’u önceleyen, etkileyen, kaynaklık eden İslam düşünürüdür.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Gündelik bilgiler tecrübelerimiz sonucunda oluşur. (...D..)
2. Rasyonalizme göre doğru bilginin ölçütü deneydir. (..Y...)
3. Süje ve obje arasındaki bağdan bilgi oluşur. (..D...)
4. Platon’a göre insan zihni doğuştan bilgilerle donatılmıştır. (..D...)
5. Tümel uzlaşım, apaçıklık gibi kavramlar bilginin doğruluk ölçütü ile ilgili değildir. (...Y..)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bilen özne (süje) ile bilinen nesne (obje) arasında kurulan bağın felsefedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi Aktları B) Varlık C) Metafizik D) Değer E) Hiçbiri

2. “Tecrübi bilgi de diyebileceğimiz düzensiz bilgilerdir ve belli bir yöntemi yoktur ancak hayatı kolaylaştırıcı niteliğe sahiptir.” şeklinde tanımlanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknik bilgi B) Gündelik bilgi C) Sanat bilgisi  D)Dinsel bilgi E) Bilimsel bilgi

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin (bilgi kuramı) ele aldığı sorulardan biri değildir?
A) Doğru bilgi var mıdır? B) Bilgilerimizin kaynağı nedir? C) Varlık var mıdır? D) Bilgilerimizin bir sınırı var mıdır?  E) Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir?

4. Doğru bilgi elde etmenin mümkün olmadığını, genelgeçer doğru bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dogmatizm B) Rasyonalizm C) Entüisyonizm D) Septisizm E) Fenomenoloji

5. Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalizmin temsilcisi değildir?

A) Platon B) Aristoteles C) Farabi D) Hegel E) Bergson