FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 186

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 186

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Siyaset biliminin toplum yaşamına katkısı nelerdir?
Siyaset bilimi, siyasette “olanı” inceler, açıklar ve yasalarını bulmaya çalışır. Temel konusu devlettir; bunun yanında siyasi ve sivil kurumları, siyasal rejimleri araştırır; problemleri üzerine çözümler önerir. Siyaset alanına giren tüm olguları, bilimsel yöntemlerle araştırır, genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya çalışır.
Siyaset bilimi, bireylerin siyasi yaşamdaki rolü, yönetim biçiminin toplumsal yaşama etkileri ve siyaset kurumunun işlevlerini inceler.

2. Siyaset felsefesinin temel sorunları nelerdir?
• Bireyin temel hakları nelerdir?
• İktidarın kaynağı nedir?
• Birey - devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
• En iyi yönetim biçimi hangisidir?
• Devletin varlık nedeni nedir?
• Meşruiyetin ölçüsü nedir?
• Sivil toplumun demokratik yaşamda işlevi nedir?
• Devlet gerekli midir?
• Bürokrasiden vazgeçmek mümkün müdür?
• Egemenlik türleri nelerdir?

3. Devletin ortaya çıkışı ile ilgili kaç farklı görüş ileri sürülebilir? Başlıklar hâlinde yazınız.
1. Doğal varlık olarak devlet (Platon, Aristo, Farabi, ibni Haldun)
2. Yapay varlık olarak devlet (Hobbes, Locke, Rousseau)

4. İdeal düzenin olabileceğini reddedenlerin görüşleri hangileridir?
sofistler
nihilizm
anarşizm

5. Devlet mi bireye, birey mi devlete hizmet etmelidir? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.
Devletin amacı insanları bir arada yaşatmaya çalışmak ve aralarındaki problemleri adalet vehakkaniyet ölçütleri içinde çözmeye yardımcı olmaktır. Problem elbette ki bireyseldir. Devlet, fertler arasında cereyan eden hak ihlallerini gidermeyi amaçlar. Devletin insanları bir arada yaşatmak için gerekli olduğu kesindir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. .........SİYASET.... devletin işlerini ve toplumla ilişkilerini, insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde ele alıp incelemektir.
2. İktidarda bulunanların yasal yetkileri çerçevesinde toplumu idare etmelerine .........YÖNETİM............. denir.
3. ......ADALET.......... herkese hak ettiğini vermektir.
4. ..RASYONEL-YASAL EGEMENLİK.... Weberʼe göre demokratik toplumlarda görülen bir egemenlik biçimidir.
5. Düşünür .......J.J.ROUSSEAU..... insanların kendi iradeleriyle toplumsal sözleşmeyi oluşturarak siyasal bir özne haline geldiklerini söyler.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Siyaset felsefesi yönetimle ilgili olandan hareketle olması gerekeni ortaya koyar. (..D...)
2. İktidarı elinde bulunduranların yasalara uygun davranmasına meşruiyet denir. (..D...)
3. Sofistler ideal düzenin olabileceğini ortaya koyan düşünürlerdir. (..Y...)
4. Farabi, “Erdemli Şehir” adlı eserinde devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatır. (..D...)
5. “Kanunların Ruhu” adlı eserinde Montesquieu, kuvvetler birliği ilkesini savunur. (..Y...)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bilimin diğer alanlarda yaptığı gibi konusunu var olduğu şekliyle inceleme ve açıklamaya çalışır. Temel konusu devlet olmakla birlikte ona eşlik eden siyasi mekanizmaları irdeler, yönetim alanındaki problemlerin çözümüne yönelik teoriler geliştirir.
Paragrafta sözü edilen alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset felsefesi B) Tarih C) Siyaset Bilimi D) Egemenlik E) Demokrasi

2. İktidar gücünün iç ya da dış herhangi bir baskı olmaksızın meşru siyasal erkler tarafından kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim B) İktidar C) Bürokrasi D) Egemenlik E) Sivil toplum

3. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından biri değildir?
A) İktidarın kaynağı nedir? B) En iyi yönetim biçimi hangisidir?
C) Meşruiyetin ölçütü nedir? D) Egemenlik türleri nelerdir?
E) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?

4. Gücünü geleneklerden alan bu egemenlik tarzında yönetim babadan oğula geçer. Daha çok monarşi ve feodal yapının oluştuğu toplumlarda görülür.
Yukarıda ifade edilen egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik Egemenlik B) Geleneksel Egemenlik C) Oligarşi D) Demokrasi E) Teokrasi

5. Siyaset felsefesinde “hiçbir yerde bulunmayan”, “düş ülke” diye ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ütopya B) Toplum C) Devlet D) Sivil toplum E) Vatan