FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 206-207

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 206-207

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Felsefenin bilime katkısı nedir? Kısaca açıklayınız.
Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkılarda bulunur, ufkunu açar. Buna karşılık felsefe de bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için yararlanır.

2. Klasik bilim anlayışı (ürün olarak bilim) ve modern bilim anlayışı (etkinlik olarak bilim) arasındaki temel fark nedir? Söyleyiniz.
1. Bilimi ürün olarak kabul eden yaklaşım: Reichenbach (Rayhınbah), Carnap (Karnap), Hempel, Schlick (Şilik), Mach (Mah) gibi düşünürlerin temsil ettiği; bilimi olmuş, tamamlanmış, sonuçlandırılmış eserlerden ibaret gören yaklaşımdır. Bu görüşün indirgemeci anlayışı temsil ettiği kabul edilir.
2. Bilimi bilim insanlarının bir etkinliği olarak gören yaklaşım: Kuhn (Kun), Toulmin (Tulmin) gibi düşünürlerin savunduğu yaklaşımdır. Bütüncü yaklaşım olarak kabul edilir

3. Paradigma kavramı size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.
Paradigma, belli bilim insanı topluluğunun kabul ettiği bir bakış açısı olarak bilimsel kuramların ve yasaların uygulamasını gerçekleştiren, kavram, yöntem veya bilimsel görüşlerdir. Kısaca değerler dizisi, bilim insanının dış nesnel gerçekliği açıklamada kullandığı bakış açısıdır; yani kuramsal çerçevedir
.
4. Bilimsel yöntem hakkındaki düşüncelerinizi ifade ediniz.
Bilimsel yöntem, saptanan probleme ilişkin gözlem, deney, hipotez, teori, yasa ve bunlara ait betimleme, açıklama ön deyi aşamalarını kapsayan kavramlar çerçevesinde oluşan sistemli yolun genel adıdır. Bu yönüyle diğer düşünme biçimlerinden ayrılır.

5. Bilimin yaşamımıza katkısı nelerdir?
Bilimsel bilginin uygulamaya dönük yönü olan teknoloji ile yaşam iç içedir. Günlük hayatımızda önemli bir yer tutan ulaşım, iletişim, sağlık, eğitim, konut vb. alanların tümünde teknolojik araçlardan yararlanıldığı açıktır. Bilimin yaşamla bu denli yakın ilişkisi bizlere birinin diğeri tarafından yadsınamaz oluşunu hatırlatır. Bilimsel bilginin yaşamımızdaki ağırlığı ortadayken bilimin her türdeki uygulamalarını hoş karşılamalı ve onaylamalı mıyız? Örneğin, GDO da denilen genetiği değiştirilmiş gıdalar, insan kopyalama ve genom projesi (insanın gen haritasının çıkarılması) gibi konularda ne düşüneceğiz?
Geriye dönük olarak baktığımızda nükleer enerjinin barışçıl olmayan uygulamasının insanlara yaşattığı acı (Hiroşima ve Nagazaki) ortadayken bu soruya evet diyebilmek oldukça zor gözüküyor. Öyleyse bu tür sorunları aşmaya yardımcı olacak başka bilgi türleri de olmalıdır, sanat, din, felsefi bilgi gibi.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. .....BİLİM FFELSEFESİ.... bilimin sınırlı ve parçalı alanına ait bilgileri bütünlükçü bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan felsefe dalıdır.
2. .....GALİLEİ... tüm buluşlarıyla Batlamyusʼun sistemini çürütüp Kopernik sistemini doğrulayan İtalyan astronom ve fizikçidir.
3. Reichenbach, Carnap, Mach gibi düşünürlerin temsil ettiği, mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen yaklaşıma ....ÜRÜN OLARAK BİLİM... denir.
4. ....YASA (KANUN).... ispatlanmış kuramın matematiksel genellemeler biçiminde ifade edilmesidir.
5. Olgulara ilişkin genellemelerden hareketle henüz olmamış bir olayın önceden tahmin edilmesine ......ÖN DEYİ.... denir.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Felsefe, bilimsel araştırmalara ufuk açan sorgulamalarıyla bilime katkıda bulunmuştur. (D)
2. Kepler, modern astronominin kurucularındandır. (...D..)
3. Bilim felsefesinde bilime farklı bakış açısını yansıtan dört önemli bilim anlayışı vardır. (Y)
4. Etkinlik olarak bilim anlayışı, klasik bilim anlayışı olarak da bilinir. (..Y...)
5. Klasik bilim anlayışına göre bilim olgusal, mantıksal, objektif, eleştirici, genelleyici, seçici ve evrenseldir. (..D...)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir?
A) Felsefe bütün sorularınıza yanıt verir mi?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?
D) Bilimsel yöntem nedir?
E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir?

2. “Yapılan gözlemlerin, kurulan hipotezlerin sınanmasıyla ulaşılan aşamadır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotez
B) Bilimsel sonuç
C) Gözlem
D) Yasa
E) Tümdengelim

3. “İki küreli evren modeli” ile tanınan ve ismi “idea” kavramıyla özdeşleşen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi
B) Kant
C) Reichenbach
D) Platon
E) Hempel

4. Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak kabul eden filozoflardan biri değildir?
A) Carnap
B) Hempel
C) Kuhn
D) Mach
E) Reichenbach

5. “Tespit edilen problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama” olarak bilinen bilimsel yöntem aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deney
B) Gözlem
C) Teori
D) Yasa
E) Hipotez