FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 98

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 98

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ontoloji nedir? Kısaca anlatınız.
Ontoloji varlık felsefesi dir. Felsefenin varlığı bir bütün olarak genel bir şekilde ele almasıdır.

2. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorularının sorulma nedeni nedir?
Varlığın olup olmadığı,  varlık varsa ne olduğu, arkenin ne olduğu,  varlığın tek mi çok mu olduğu tartışılarak varlık temellendirmeye çalışılmıştır.
Kısaca ontoloji,  varlığın niteliği ve niceliği araştırılmıştır.

3. Varlığı oluş ve idea olarak gören filozoflar hangileridir?
Varlık OLUŞ diyenler: Herakleitos, Whitehead
Varlık IDEA diyenler: Platon, Aristo, Farabi, Hegel

4. Pragmatizm ve varoluşçuluk gibi akımların özellikleri nelerdir?
Pragmatizm yarar ve fayda sağlayan ve sonuç itibari ile başarı getiren,
Existansiyalizm bireyin Varoluşun ötesine geçerek özünü yakalama özgürlüğü kazanmasidir.

5. Kendiniz ya da varlık hakkında hiç soru sordunuz mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Ben Kimim?  Niye varım? ben neyim ve ne olmalıyım?
Neden ve nasıl oluyor ki bu evren varolmustur?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. ........... La Mettrie................ “makine insan” kavramını kullanan ve mekanik materyalizmi savunan filozoftur.
2. .............. Farabi............., varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
3. J. P. Sartre ve S. Kierkegaard ............. varoluşçuluk................. akımının temsilcileridir.
4. .......... plüralizm.............., varlık teorisinde ikiden fazla unsurla nesneler dünyasının varlığını açıklayan yaklaşımdır.
5. Felsefede varlık “..............düşünsel (İdeal)..............” ve “..............gerçek (Reel)................” varlık olarak ikiye ayrılır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.D 2. D 3. Y 4. D 5. Y
1. Felsefede varlık var olan her şeydir. (.....)
2. C. Wolf, genel olarak varlık öğretisi anlamında ontolojiyi isim olarak kullanan ilk düşünürdür. (.....)
3. Platon görünüş ve gerçeklik arasındaki farkı realite kuramıyla anlatır. (.....)
4. Nihilizm, “Varlık yoktur.” diyen ve Gorgiasʼıöncülük ettiği yaklaşımdır. (.....)
5. Varlığı, birbirine indirgenemeyen iki ayrı tözle açıklayan yaklaşıma plüralizm denir. (.....)

D.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Varlık kavramını ve “Varlık nedir?”, “Varlık ne türdendir?” gibi soruları ele alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji B) Kozmoloji C) Ontoloji  D) Ahlak felsefesi E) Estetik

2. Bilimler varlığı parçalara ayırarak (her biri bir parçasını) konu edinir. Buna karşılık felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır kavramaya çalışır.
Paragrafta sözü edilen yaklaşım çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.
A) Realizm - septisizm
B) Dogmatizm - metafizik
C) İndirgemeci yaklaşım – realizm
D) İndirgemeci yaklaşım – bütüncü yaklaşım
E) Bütüncü yaklaşım – indirgemeci yaklaşım

3. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin (ontoloji) sorduğu sorulardan biri değildir?
A) Varlık değişken midir?
B) Varlık bir midir, çok mudur?
C) Evrende düzen var mıdır?
D) Evrende özgürlük var mıdır?
E) Evrendeki varlıkların bilgisine nasıl ulaşılır?

4. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde “Varlık nedir?” sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?
A) Varlık oluştur. D) Varlık maddedir.  B) Varlık yokluktur. E) Varlık hem idea hem maddedir. C) Varlık ideadır.

5. Varlığı idea (geist) olarak kabul eden, diyalektik oluş süreci olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hegel B) Hobbes C) Descartes  D) Farabi E) Husserl

1. C 2. D 3. E 4. B 5. A