FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 152

FELSEFE DERS KİTABI SORU VE CEVAPLAR SEMİH OFSET SEK YAY. SAYFA 152

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Zanaat ile sanat eseri arasındaki fark nedir?
Sanat, estetik heyecan uyandıracak eserleri bize veren çalışmadır. Bu çalışmayı yaparak eser veren insan sanatçı adını alır. 
Zanaat, maddi gereksinimleri karşılamak için el becerisiyle yapılan iş anlamında kullanılır. Bu nedenle sanat ve zanaat birbirinden farklıdır

2. Sanat ve doğadaki güzel kavramıyla hangi felsefe dalı ilgilenir? Belirtiniz. 
Estetik ilgilenir.
Natüralist ve realist görüşü savunan düşünürler doğal güzelliğe, Romantikler ise sanat güzelliğine önem vermişlerdir.

3. Güzelliğin ölçütleri nelerdir? Oran, simetri, uyum, harmonia, 

4. Sanat eserinin nitelikleri nelerdir?
Biriciklik
Özgünlük
Ölçülülük (oran, simetri)
Kalıcılık
Estetiklik
Öznellik
Yerellik-Evrensellik

5. Sanat ve sanatçıya etki eden etkenler nelerdir?
Sanatçı içinde bulunduğu toplumun ve dönemin siyasetinden, kültüründen, başka insanlarca görülmeyen nitelikleri ayrıntılı bir duyumsallıkla -sezgisi ve duygusal zekâsıyla-alımlar ve onları eserlerinde yansıtır.
Sanat eseri artık güzellik değerinin tüm başka çevresel bileşenlerinin etkisini hissettiren taşıyıcısı olarak estetik nesne hâline dönüşür.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Sanat olarak ortaya konulan ürünlerin değerlendirilmesi ve onlarla ilgili sorunların çözümünü kendine iş edinmeyi konusu hâline getiren felsefe disiplinine SANAT FELSEFESİ denir.
2. …. SCHİLLER …. sanatta oyun kuramının kurucusudur.
3. …..    KANT …..  için güzel karşılıksız hoşlanmadır.
4. Sanat eseri güzellik değerinin taşıyıcısı olarak ... ESTETİK...... nesne hâline dönüşür.
5. Sanatçının yaşantısı, duyumları ve izlenimleri, kişisel tecrübeleri, yaratıcılığı birbirinden farklı olduğu için ortak …. ESTETİK YARGILARIN ….. varlığından söz edilemez.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. D  “Sanatın tanımı yapılabilir mi?” sanat felsefesinin sorularından biridir. (.....)
2. Y   Sanatı taklit olarak kabul eden ve bu kavramı sanatta ilk kez kullanan filozof Hegelʼdir. (.....)
3. D   Güzel kavramıyla sanat felsefesi ve estetik ilgilenir. (.....)
4. D   Biriciklik, özgünlük, hayal gücü gibi nitelikler sanat eserinin özellikleri arasında yer alır. (.....)
5. Y  Toplumsal etkenler sanat ve sanatçı üzerinde etkili değildir. Yalnızca sanatçı toplumu
etkileyebilir. (.....)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Estetik kavramını ilk kullanan ve kurucusu sayılan Alman filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schiller B) Kant C) Baumgarten D) Hegel E) Marx

2. Sanatı bir oyun olarak kabul eden ve “İnsan güzellikle ancak oynamalıdır.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates B) Hume C) Farabi D) Descartes E) Schiller

3. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?
A) Doğruluk B) Güzellik C) Hoş D) Yüce E) Haz

4. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden biri değildir?
A) Biriciklik B) Sınanabilirlik C) Kişisellik D) Özgünlük E) Estetiklik

5. Sanat felsefesinde insanların tümünün beğenisine konu olabilecek objelerin varlığı hep tartışılagelmiştir. Bu konuda iki temel farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Açıklamalar dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Sanatta güzel nedir?
B) Toplum ve sanat ilişkisi nasıl olmalıdır?
C) Sanat kuramları nelerdir?
D) Ortak estetik yargılar var mıdır?
E) Güzel-hoş-yüce ilişkisi nasıldır?