Geçmişten geleceğe felsefenin işleviyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Geçmişten geleceğe felsefenin işleviyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Felsefe İlkçağda mitolojik ve dini açıklamalar yerine daha çok akla dayalı bir şekilde sistemli ve tutarlı olarak evren ve bilgiyi açıklama çabası gütmüş.
Ortaçağda kilise Hıristiyanlığı felsefi akla dayandırarak temellendirmeyi hedeflenmiş.
Yeniçağda aklın, özgürlüğün ve aydınlanma felsefesinin oluşumunda aktif rol almış.
Günümüzde ise özgür düşüncenin ölümünde etkili ve denetleyicidir.