PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 70-71, 2.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 70-71, 2.ÜNİTE

A. Aşağıdaki test soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1.Davranış, içten ya da dıştan gelen etkilere karşı organizmanın yaptığı tepkidir.
Buna göre uyarıcı-tepki arasında yer alan psikolojik süreçler için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?
A. Herhangi bir uyarıcı, çok çeşitli tepkilerden birine yol açabilir.
B. Bellek, algılama, öğrenme gibi süreçler, uyarıcı ile tepkiden öncedir.
C. Herhangi bir tepki, çeşitli uyarıcılar sonucu ortaya çıkabilir.
D. Davranışlarıbilmekiçinorganizmanınbiyolojiközellikleribilinmelidir.
E. Davranışların bilinmesinde organizmanın geçmiş yaşamı etkilidir.

2.Beyin yarımküreleri ameliyatla çıkarılan bir güvercin, bakar ama görmez. Ancak havaya atıldığı zaman uçar. Ağzına sokulmazsa önünde duran yiyecekleri yiyemez ve pek az yaşar.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle ilgilidir?
A. Beyin; düşünme, zekâ gibi bilişsel ve istemli davranışların merkezidir.
B. Beyincik bedenin dengesini ve hareketler arasındaki uyumu sağlar.
C. Beyin, birbirinin ayna görüntüsü olan iki yarım küreye ayrılmıştır.
D. Beynin yüzeyinde bazı girinti ve çıkıntılar, kıvrımlar bulunur.
E. Beynin kül rengindeki üst tabakasında bazı sinir merkezleri vardır.

3. Deneyimleri sonucunda ateşin yaktığını öğrenen çocuk, daha sonra ateşin olduğu yere yaklaşmaz. Ancak çocuğun bu davranışı yapabilmesi için belli bir olgunluk düzeyinde olması gerekir.
Bu durumu en iyi açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Davranışlar üzerinde iç etkenlerin önemli etkisi vardır.
B. Davranışlar üzerinde fizyolojik etkenlerin rolü önemlidir.
C. Davranışlar üzerinde kalıtım ve çevre birlikte etkilidir.
D. Davranışlar fiziksel, sosyal ve kültürel çevreden etkilenir.
E. Davranışlar, türe özgü özellikler tarafından belirlenir.

4. Boyun uzaması, ağırlığın artması, düşünsel becerilerin kazanılması yavaş ve sürekli değişikliklerle olur. Sonunda gelişim tamamlanır ancak yaşlılıkla birlikte bu özellik ve becerilerde azalma gözlenir.
Bu örneklerden yol a çıkarak ulaşılacak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Gelişmenin hızı her dönemde aynıdır.   B. Gelişme bazı dönemlerde hızlanır.
C. Gelişme belli bir sıra izler.                  D. Gelişme sürekli bir oluşumdur.
E. Gelişme hayatın ilk yıllarında yavaştır.

5.Gelişimgörevlerindenbiriailedenbağımsızhareketedebilmektir.
Bu görev, aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisine aittir?
A. Yaşlılık dönemi B. Yetişkinlik dönemi C. Çocukluk dönemi
D. Bebeklik dönemi E. Ergenlik dönemi

6. Gelişimsel görev kavramı ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Belli bir yaş dilimi için toplumca belirlenir.
B. Yerine getirilmemesi toplumca hoş karşılanmaz.
C. Belirlenmesinde fiziksel olgunlaşma göz önünde bulundurulur.
D. Belirlenmesinde toplumsal değerler etkili değildir.
E. Yerine getirilmesi bireye mutluluk verir.

7. Bireylerin kimlik oluşturma süreçlerini engelleyen etkenlerden biri kuşaklar arası çatışmalardır.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çağın hızla gelişen koşulları                      B. Yetişkinlerin hoşgörüsüzlüğü
C. Ergenlerin aşırılıkları                               D. Kimlik bunalımı
E. Organizmanın gelişmemesi

8. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişim, gelişme sürecinin bir parçasıdır. Aşağıdakiler­den hangisi bu dönemde görülen sosyal alandaki gelişmelerden biridir?
A. Duygusallığın artması                               B. Kendine güvenin artması
C. İçe dönüklüğün artması                            D. Ölçüsüzlüğün artması
E. Değer karmaşası

A 1.B 2.A 3.C 4.D 5.E 6.D 7.A 8.E


B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle e tamamlayınız.

1. Kemik-kas Sistemi, dolaşım ve sinir sisteminin birleşmesiyle meydana gelen uyumlu bütün, adını alır.
2. Beynin dış yüzeyi,.................................... adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan in­ce bir tabakayla kaplıdır.
3. İç ve dış çevreden gelen ve organizmayı etkileyebilecek şiddette olan uyarıcıların, organizma­yı etkilemesine....................................................... denir.
4. Organizmanın genetik yapısı................ , genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması....... adını alır.
5. Bir toplumda, belli bir yaş dilimi için toplumsal açıdan uygun görülüp gerekli sayılan davranış ozelliklerine.......................................................denir.
6. Yeni değerleri benimsemeye eğilimli olan gençlerle daha yaşlı kuşak olan anne, baba ve yetiş­kinler arasında çatışmaya................................... denir.
7....................................... , bilişsel gelişimle ahlaki gelişim arasında paralellik olduğun söyler.
8. Biyolojik gelişim................................ temelinde gerçekleşir.
9. Piaget’ye göre soyut işlemler dönemi.............. ve üzerini kapsar.

B/ 1.Organizma 2.Beyinkabuğu 3.Uyarım 4.Genotip, fenotip 5.Gelişimselgorev 6.Kuşakcatışması 7.JeanPiaget8.Olgunlaşma 9.12yaş

C. Aşağıdaki acık uçlu soruları yanıtlayınız.

1.Otoriter toplumlarda bireylerin kimlikleri tekdüzedir, birbirine benzer. Bu durumun olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? Bilgi veriniz.
Otoriter toplumlarda sosyal düzen ve terbiye disiplin, katıkural ve karizma ile sağlanır.
Olumlu yanları: Model tekdüzeliğe endexlendiği için benzer tip, sorunsuz ve kural fanatizmi.
Olumsuz yanları: Kişilik gelişimi ve sosyal değişim sancılı olur. Güvensiz ve korkak jenerasyon hortlar.

2.Kimlik oluşturmada başarılı bir kişiyi betimleyiniz.
Ben ne idim. Ne iken kim oldum. Kim iken ben oldum.

3.“Kimlik oluşumu bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesidir. ”sözüyle belirtilmek istenen nedir? Bunu açıklayan bir yazı yazınız.
Potansiyel pasif haldeki güçtür ama istidat. Doğuştan bonus. Artı eğitim. İstidadını açığa çıkarma ile pasif güç halinden aktif eylem haline statü artar.

Örnek: Ronaldo’nun çok ve isabetli antrenman ile devleşmesi.