PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 116-120, 2.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 116-120, 2.ÜNİTE


kaynak :http://sosyalfelsefe.blogspot.com.tr/
A. Aşağıdaki test soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bilginin başlangıcı duyumlardır. Duyumu sağlayan beş duyu organı vardır. Ancak duyumları yal­nızca bunlarla elde etmeyiz. Örneğin iç organlarımızın durumunu bildiren duyumu elde etmemizde duyu organlarının etkisi yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen duyumla ilgilidir?
A. Kas ve hareket duyumu B. Hâl duyumu C. Denge duyumu D. Dokunma duyumu       E. Görme duyumu

2. Aşırı uyarılma, iç ya da dış uyarıcıların, organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkileme­si sonucu ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin durumu, aşırı uyarılmaya örnek gösterilebil ir?
A. Aya giden astronotların                     B. Uzun yola giden kamyon sürücülerinin
C. Batan gemide uzun süre kalan tayfaların     D. Sürekli bir yeri ağrıyan insanların
E. Hapsedilen savaş tutsaklarının

3. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girildiğinde önceleri çok az şey görülür. Fakat bir sü­re sonra etraftaki nesneler yavaş yavaş görülmeye başlanır.
Bu durumu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Duyarlılaşma                     B. Duyarsızlaşma             C. Uyarılma    
D. Yetersiz uyarılma             E. Alışma

4. Konserde çok gürültü vardı. İki arkadaş birbirlerini duyuyorlardı ama ne söylendiğini anlamıyor­lardı.
Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemektedir?
A. Dikkat yoğunlaşması          B. Algılama                      C. Duyumlama
B. Uyarılma                           E. Duyarsızlaşma

5. Algılama, herhangi bir uyarıcının duyu organları tarafından fark edilip zihinde anlamlı hâle ge­tirilmesi ve yorumlanmasıdır.
Buna göre algı ve duyumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı l abil ir?
A. Algılama, duyumdan önce gerçekleşir.
B. Algılama bilinçli, duyum bilinçsizce gerçekleşir.
C. Algılanan uyarıcı önceden uyumlanmalıdır.
D. Uyarıcı anlamlıysa duyum algıya dönüşür.
E. Her duyum mutlaka algıya dönüşür.

6. Nesnelere ilişkin uyarıcılardaki eksikliğe rağmen nesneler eksiksiz bir bütün olarak algılanır. Birbirleriyle aynı olan uyarıcılar bir arada bütün olarak algılanır.
Burada uyarıcıların bütün olarak algılanmasındaki hangi temel ilke l er aşağıda sırasıyl a ve­rilmiştir?
A. Tamamlama, benzerlik   B. Zıtlık, süreklilik        C. Süreklilik, benzerlik
D. Yakınlık, zıtlık              E. Değişmezlik, farklılık

7. Var olan herhangi bir uyarıcının kendisinden kaynaklanan bir nedenle organizma tarafından farklı yorumlanması fiziksel yanılsama ya da fiziksel illüzyon olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanılsamaya neden olan etken l erden biridir?
A. Geçmiş yaşantılar              B. Duyu organlarının özellikleri     C. Psikolojik durum
D. Uyarıcının bulunduğu ortam   E. Tutum ve beklentiler

8. Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, dinlenme, uyku gibi güdüler fizyolojik kökenli birincil güdü­lerdir.
Buna göre aşağıdaki l erden hangisi birincil güdül erin bir özelliği değildir?
A. Kalıtımsal olarak doğuştan getirilme  B. Evrendeki bütün canlılarda görülme
C. Öğrenilip sonradan değiştirilebilme   D. Organizmanın sürekliliğini sağlama

E. Fizyolojik gereksinimlerden kaynaklanma

9.Başarılıolmagudusu,yeteneklereuygunalanlardaorneğinbazıinsanlardaakademik, bazılarında spor yada sanatalanındakendini gosterir.
Buguduyesahipbirkişiileolmayanbirkişiarasındakifarkaşağıdakilerden hangisinde
Doğruolarak belirtilmemiştir?
A.Başarıgudusuolandahaaktiftir.B.Başarıgudusuolandahaazyorulur.
C.Başarıgudusuolanınhedefibellidir.D.Başarıgudusuolanındavranışısecicidir.
E.Başarıgudusuolandahaozverilidir.

10.Piyanooğrenenikioğrencininikisidebutunguncalışmakta,başkahicbiriş yapmakhattaokulabilegitmekistememektedir.Bunlardanbirigercektenyeteneklidiramadiğerioyledeğildir.MateMatiğeyeteneği olduğuhaldeunlubirpiyanist olmaya calışırvesonuctahayalkırıklığınauğrar.
Boylebirdurum,aşağıdakilerdenhangisininoncelikleonemliolduğunu gostermektedir?
A.Potansiyelinigercekciolarakdeğerlendirmenin
B.Başarılıolmakicincokcalışmanın
C.Hicbirkonudaısrarlıolmamanın
D.Rekabetinyaratıcılığıarttırdığınıbilmenin
E.Birkacalandabirdencalışmayapmanın

11.Temelgereksinimlerinkarşılanmasıyadakarşılanmamasıdurumunda organizmada farklıduygulardoğar. Psikolojiyalnızcaolculebilen,gozlenebilenduygularlailgilenir.
Bunagoreaşağıdakilerdenhangisipsikolojininelealdığıduygulararasındasayılamaz?
A.Kaygı B.Ofke C.Sevgi D.Haz E.Elem

12.İnsanlar,heyecanbelirtilerinieldengeldiğincedenetimaltındatutmayacalışırlar.
Aşağıdakilerdenhangisibununenonemlinedenidir?
A.Bununtoplumtarafındanonaylanmaması
B.Bireyinduygularınıgostermektenkacınması
C.Duygularıngelipgeciciolupuzunsurmemesi
D.Bununruhsağlığınıolumluolaraketkilemesi
E.Duygularınkarmaşıknedenlerleortayacıkması

13.Bilinc,insanınkendisi,yaşantılarıvedunyauzerindekibilgisi,aynızamandadaduşunmeve kendinitanımayeteneğidir.
Bunagoreaşağıdakilerdenhangisibilinclibirdavranışdeğildir?
A.Birmatematikprobleminicozme
B.Gelecekteolacaklarıtahminetme
C.Guzelbirtabloyudeğerlendirme
D.Birmuzikparcasınıseverekdinleme
E.Hatırlanmayanyaşantılardanetkilenme

14.Bilincvebilincsizlikkategorikdeğildir.Bunlarbirboyutuzerindeyeralır ve aralarında derece farkı vardır.
Aşağıdakilerdenhangisitelkinyoluylaeldeedilenbirbilincdurumudur?
A.Meditasyon B.Normalbilincdurumu C.Uyku  D.Hipnoz E.Ruya

15.Herhangibirşeyuzerindeinsanınzihingucununyoğunlaşmasınadikkatdenir. Dikkatin bir turuedilgindikkattirvedışetmenlerindoğrudanetkisiylegercekleşir.
Aşağıdakilerdenhangisibudikkatturuneornektir?
A.Anigokgurultusunecevrilendikkat
B.Anneninhareketlicocuğunayonelendikkati
C.Dersteoğretmeneyonelendikkat
D.Birkonferanstakonuşmacıyayonelendikkat
E.Birkonserdemuziğeyonelendikkat

16.Sosyalbiliş,sosyaletkileşimderoloynayanbilişselsureclereverilenisimdir.
Aşağıdakilerdenhangisisosyalbilişdeğildebirsosyaletkiturudur?
A.Yukleme B.Yardımseverlik C.Cekicilik D.İtaat E.İzlenimoluşturma

17.Toplumsallaşmasurecindeozellikleaileveokulunrolununfazlaolması aşağıdakilerden hangisininbirkanıtıdır?
A.Toplumsallaşmanıntumyaşamboyusurduğunun
B.Toplumsallaşmaylabireyselozellikleringeliştiğinin
C.Toplumsallaşmanınbireydışındagercekleştiğinin
D.Toplumsallaşmanınhertoplumaduzengetirdiğinin
E.Ozelliklecocuklukvegenclikdonemindegercekleştiğinin

18.Sosyoloivepsikolojisosyalolgularıelealanbilimlerdir.Ancaksosyoloji, toplumu ve toplum salolaylarıkonualarakacıklamakamacındadır.
Sosyalpsikolojininamacıaşağıdakilerinhangisindebelirtilmiştir?
A.Toplumlararasıkulturalışverişiniacıklamak
B.Bireylerinpsikolojikozellikleriniacıklamak
C.Sosyalolgularınbireydeyarattığıetkileriacıklamak
D.Bireylerintoplumuzerindekietkisiniacıklamak
E.Bireylerarasıduzenliilişkileriacıklamak
A/ 1.B 2.D 3.E 4.B 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A 11.C 12.A 13.E 14.D 15.A 16.D 17.E 18.C

B.Aşağıdakicumlelerdeyeralanboşluklarıuygunsozcuklerletamamlayınız.
1.Organizmanınnormalinaltındauyarılmasına,yaninormaletkinliktebulunmasına yetmeyecek kadarazuyarıcıalmasına...........................................denir.
2.Organizmanın,sureklikarşılaştığıuyarıcılarabirsuresonraartıktepkide bulunmamasına ...............................adı verilir.
3.İhtiyaclarınkarşılanmasıicinorganizmadaoluşanguce.......................denir.
4.İhtiyac,durtu,gudu,davranışvedoyumsurecinintumune...............................adıverilir.
5.Aclıkvesusuzluk,fizyolojikkokenli...................................gudulerdir.
6.......................................,duyuorganlarıtarafındankaydedilenuyarıcılarınbeyin tarafından yorumlanıp anlamlandırılmasıdır.
7.Duyumlarınzihindeyanlışolarakyorumlanmasınayanılsamayada...............................denir.
8.............................................................,birbireyindavranış,duyguveyaduşuncelerinindiğer
kimselerindavranışveyaozelliklerindennasıletkilendiğiniinceleyenbilgidalıdır.
9..........................................herhangibirkonuda,yeterlivegereklibilgiedinmedenyadaince-
lemeyapmadan,yetersizkanıtlaradayanarakvarılanyargıdır.
10.........................................insanınkendisi,yaşantılarıvedunyauzerindekibilgisi; aynı zamanda da düşünme ve kendini tanıma yeteneğidir.
B/ 
1.Yetersizuyarılma 2.Alışma 3.Durtu 4.Gudulenme 5.Birincil 
6.Algı 7.İlluzyon 8.Sosyalpsikoloji 
9.Onyargı 10.Bilinc

C.Aşağıdakiacıkuclusorularıyanıtlayınız.
1.Aşağıdaki seçeneklerin her birindeki kavramları tanımlayınız, örnek vererek birbirinden ayırt ediniz.
a.Dürtü-güdü b.Fizyolojik güdüler-sosyal güdüler
c.Duyum-algı d.Alışma-duyarlılaşma
a. Dürtü: iç ve dış mihrakların organizmayı ihtiyaç istikametinde uyarması.
Örnek: çok üşüyen birine yakıcı ateşin albenisi.
Güdü (motiv, daha sempatik poz veriyor): organizmanın -bu herkesin kendidir- ihtiyaç doğrultusunda harekete yönelmesi.
Örnek: Besmeleyle başlamak.
Fizyolojik güdüler: Yaşantı gereği,  hayatta kalmak için. Örnek: uyku, yeme, içme, …..
Sosyal güdüler: Sosyal yaşantı sonucu oluşan. Örnek: Başarı, statü, inanç, ideal …..
Duyum: organizmanın bir uyarıcı alması. Örnek: Bir ses duymak.
Algı: Organizmanın uyarıcıyı adlandırması ve anlamlandırması. Örnek: kaldırımda köpek gören çocuk ağladı.
Alışma: Aynı fiziksel uyarıcının mükerrer verilmesi sonucu uyarıcıyı almama. Örnek: Çok kokulu parfümeride bir süre durunca koku almama.
Duyarsızlaşma: Aynı duygusal uyarıcının tekrar verilmesi sonucu uyarıcıya alışma. Örnek: Tıp öğrencisinin kadavraya tepkisi.

2.Aşırı gürültülü, kalabalık ve stresli bir ortamda uzun sure kalan kişilerde hangi durumlar gözlenir? Belirtiniz. 
Kuruntu, panik, hayalgörme, bazen de zihin işlevlerinde gerileme, davranış bozuklukları görülebilir.  

3.Kendi potansiyelinizi değerlendirmek size neler kazandırabilir? Bu konuda bir yazı hazırlayınız.
Potansiyel pasif haldeki güçtür ama istidat. Doğuştan bonus. Artı eğitim. İstidadını açığa çıkarma ile pasif güç halinden aktif eylem haline statü artar.
Örnek: Ronaldo’nun çok ve isabetli antrenman ile devleşmesi.

4.Aşağıdakiseceneklerinherbirindekikavramlarıtanımlayınızvebirbirindenayırtediniz.
a.Normalbilincdurumu-uyku b.Uyku-ruya
c.Bilincaltı-bilinc c.REM-NREM

5.Hipnozla meditasyon arasındane fark vardır? Karşılaştırınız.
Hipnozda birey başkası tarafından denetlenir, meditasyonda belirleyici olan bireydir.

6.Sosyalbiliş ve sosyaletki arasındaki farkı belirtiniz.
Sosyalbiliş diğer birey, grup ve toplum hakkında izlenim oluşturmasına rağmen sosyal etkide bireyin tutum ve davranışlarının başkalarından etkilenmesidir.

7.Medyanın davranışlarınızı nasıl etkilediğini açıklayınız.

Medya baskısından çok medya okuryazarlığı önemlidir. Medyanın nasıl yönlendirme yaptığını bilen bilinçli okur kanmaz. Medya, toplumun beklentilerini bireye aktarmakta, tutum ve davranışları etkilemektedir. Aynı rotaya peryodik olarak yönelten medya suçludur, masum değil.