10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım,Sayfa 121

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım,

Sayfa 121

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım, Sayfa 121
 SAYFA 121

 • Destansı anlatımla oluşturulmuş metin örnekleri bulunuz ve bunları sınıfa getiriniz (1. etkinliğe yöneliktir.).
ÖRNEK KISA METİNLER İÇİN TIKLA

 • Tarihî kaynaklardan Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nı an la tan birer me tin bu lup okuyunuz ve bunları sınıfa getiriniz. 
Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin saldırısı sonucu açılmış bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı savaşlarının yapıldığı Çanakkale Cephesinde Türk ordusu olağanüstü bir başarı göstererek onbinlerce şehit vermesine karşın düşmana geçit vermemiştir. İngiliz savaş gemileri, Nusret mayın gemisi ile bir gece önce gizlice döşenen mayınlara çarparak, Boğazın derinliklerine gömülmüştür (18 Mart 1915). Mustafa Kemal, Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı ve Kilitbahirde düşmanı yenerek önemli başarılar elde etmiştir. "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum"sözünü Türk askerine söyleyerek, savaşın ne pahasına olursa olsun kaybedilmemesi gerektiğine işaret etmiştir.

• Mehmet Âkif ERSOY’un Çanakkale Şehitlerine şiiri ile Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın Üç Şehitler Destanı adlı kitabından şiirler seçip okuyunuz ve bunları sınıfa getiriniz (2. et kin li ğe yö ne lik tir.).

• Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun adlı hikâyeler hakkında bilgi edininiz. (9. etkinliğe yöneliktir.)

1. “Destan”, “destansı anlatım” ifadeleri sizlerde neleri çağ rış tı rı yor? Sözlü olarak ifade ediniz.
Destan savaş , kahramanlığı , destansı anlatım ise tarihi olay , olağanüstülük , coşku ve heyecanı çağrışıtırıyor.
 2. 9. sınıftaki bilgilerinizden yola çıkarak anlatmaya bağlı metinlerden des tan la ra ait özel lik le ri sıralayınız. 


3. “Mehmetçik Çanakkale’de bir destan yazdı.” cümlesinde geçen “destan yazmak” ifadesinden ne an lıyorsunuz? 

Kahramanlık göstermek,önemli olan işleri ve olayları başarmak,insanların takdir edeceği önemli işleri yapabilmek gibi anlamları vardır. 

4. Top lum da de rin iz ler bı ra kan bir ola yın des tan tarzında an la tıl ma sı nın baş lı ca ne den le ri ne ler ola bi lir? Tar tışı nız ve elde ettiğiniz so nuç la rı tahtaya yazınız. 

Olayın büyüklüğünü vurgulamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için 

5. Aşağıdaki resimlerin destansı anlatımla ilgili sizlerde neleri çağrıştırdığını arkadaşlarınızla paylaşınız.