11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 134

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 134
SAYFA 134


ANLAMA-YORUMLAMA
1) Babıali meclisinin karşısındaki Hilal isimli matbaada bir cemiyet kurmak için Faik Ali reisliğinde toplandıkları , edebi bir düşünceyle kendilerine isim ararlarken "sina-yı emel" kelimesinin öne sürüldüğü anlatılıyor.

2. Fecriaticiler sanatın şahsi ve muhterem görüşü benimsemiş , edebiyata yeni bir anlayış kazandırmak istemişler, edebiyatın ciddi bir iş olduğunu dile getirerek bu konuda konferanslar vermeyi, halkı bilgilendirmeyi amaçlamışlar.


www.edebiyatfatihi.net

3.Kendi sanat anlayışlarını tanıtmak, toplumu edebiyat konusunda bilgilendirmek amacıyla ortaya çıkmışlar.

4. Fecriati sanatçılarının sanata bakışının “şahsi” olması topluluğun çabuk dağılmasına neden olmuş.
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız
Fecriati topluluğunun dil anlayışını açıklayınız


Fecriati topluluğunun dağılma sebepleri nelerdir ?


B.Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.

D , Y , D

C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. E

2.A