11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 2016-2017

11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları,
2016-20171.Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
a) İnsanların cahil oluşu
b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması 
c) Peygamberin anlatımının yeterli olması
d) Düşüncenin gelişmemiş olması

2.  İslam tarihinde dinin anlaşılmasına yönelik çeşitli hareketler oluşmuştur. Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan bu hareketlere ne ad verilir?
a) Medeniyet                   
b) Tarikat              
c) Bidat               
d) Mezhep  

3.Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş hangisidir?
a) Sıffin     b) Hendek         c) Bedir              d) Uhud

4.Eş’ariliğin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?
a) Hanefilik        b) Caferilik        c)   Hanbelilik   d) Şafilik

5. İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?
a) Aile, okul, çevre.                    b) Cemaat, mezhep, tarikat.
c)Vatan, millet, devlet.             d)Mescit, mabet, kıble.

6.“Allah’ın kitabı varken insanların hakemliğine başvurduğu” gerekçesiyle Hz. Ali ve taraftarlarını dinden çıkmış kabul eden mezhep hangisidir ?
a) Şiilik               b) Haricilik                    c) Mutezile             d) Eş’arilik

7.Hasan Basri’nin öğrencilerinden Vasıl b.Ata’nın ”Büyük günah işleyen bir kişi ne mü’mindir ne de kafir. İkisi arasında bir yerdedir.” görüşünü ortaya atmasıyla onun etrafında oluşan mezhebe ne isim verilmiştir?
a) Haricilik        b) Eş’arilik        c) Mutezile           d) Şia

8. Beş vakit namazın üç vakitte kılınabileceği, ayaklar           üzerine mesh edilerek abdest alınabileceği, 12. imam Mehdi Muntazar kayıp olduğu için cuma namazının farz olmadığı görüşünde olan ameli-fıkhi düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Hanefilik              
b) Caferilik               
c) Malikilik               
d) Şafiilik  
                                                      
9“Fıkh-ı Ekber” adlı eser aşağıdaki hangi mezhep imamına aittir?
a)Ahmet b. Hanbel               b)İmam Maturidi
c)İmam Ebu Yusuf                d)İmam Azam Ebu Hanife10- Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?
 a-Muhkem ayetler     
b-Müteşabih ayetler 
c-Mekki ayetler                     
d-Medeni ayetler     


11-”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi               irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya -              ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.” tanımından hangisi çıkarılamaz?
a-İnsan, dini hür iradesiyle seçer.                        
b- Dinin muhatabı insandır.      
c-Dinin kurallarını peygamberler belirler
d-Dinin kurallarını Allah (cc) koyar.

 12- Bir insanın bir iş için elinden geleni yaptıktan sonra gerisini  Allah’a havale etmesi, aşağıdakilerden hangisine bir misal olarak verilebilir?                                                                                
a) İrade                       
b) Kader            
c) Tevekkül        
d) Tefekkür

13- Hz. Ali’nin ve onun soyundan gelenlerin halife olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şia        
b) Eş’arilik                           
c) Hanefilik
d)Haricilik                 

14-Ehli Beyt ne anlama gelir?
 a) Dört büyük halife           
b) İlk Müslüman olanlar         
c) Sahabiler                           
d) Peygamberimizin ev halkı    

 15-Ebu Hanife,   İmam Şafii,    Malik b. Enes,    Ahmed b.                Hanbel  ismi verilenlerin  ortak özelliği nedir?
 a-Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
b-Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
c-İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir                           
d- Fıkıh ilmini belli esaslara bağlıyan mezhep imamlarıdır


16- “Dini ve hukuki bir konuda akıl yürütmeye ………………………..………… denir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a-İçtihad                          
b- Muhkem          
c- Müteşabih       
d- Kıyas                         

17- Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mezhebinin temel esaslarındandır?
a-İcma                         
b- Kitap                    
c-  Sünnet                           
d- Tevhid                  


           18- “ İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir.” hadis-i şerifte evlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmemiştir?
        a- Evlilik kişinin namusunu korumasına yardımcı olur.
        b- Aile kutsal bir kurumdur.
        c- Kişiyi zinadan uzak tutar.
        d- Evlenen kişiler günahlarından temizlenmiş olurlar.

19-Aşağıdakilerden hangisi çocukların görev ve sorumluluklarından biri değildir?
a-Anne ve babaya saygılı davranmak
b-Ailenin geçimine katkıda bulunmak
c-Kardeşleriyle iyi geçinmek
d-Ev işlerinde yardımcı olmak

20-“Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” hadisi şerifte aile içi iletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
a-Büyüklere saygının dinimizdeki yeri
b-Kültürün aile kurumuna etkisi
c-Aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği
d-Aile içi iletişimin önemi