2016-2017 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

2016-2017 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları


Din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenleri iki grupta incelenir:
I-İnsan unsuru ile ilgili nedenler
II-Toplumsal değişimle ilgili nedenler
   1.      Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. grupta yer alır?
A)       İnsanların zekâ düzeylerinin farklı farklı olması
B)       Toplumun kültür ve değer yargılarının değişmesi
C)       Her bireyin değişik ilgi ve yeteneklere sahip olması
D)       Eğitim düzeyinin bireyden bireye değişiklik göstermesi

Tasavvufi yorumların amacı İslam dininin temel ilkelerini esas alarak inananın ahlakını güzelleştirme, içtenlikle Allah'a kulluk ederek onun hoşnutluğunu kazanma, nefsin arzu ve isteklerinin esiri olmamaktır. İslam dininin ahlak ilkelerini insan hayatına uygulayarak kötü davranışlardan arınmasını, iyi huy ve davranışları hayatın bir parçası haline getirmeye çalışmaktır.
   2.      Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi tasavvufun amacı olamaz?
A)       İnsanların İslam’ı daha iyi yaşayabilmesi için gayret göstermek
B)       Dini bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışmak
C)       Hoşgörü, insana değer verme gibi ahlak ilkelerine uygun davranmaya çalışmak
D)       İnsanları dinin emirlerini yerine getirmesi için zorlamak


Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir.(Bakara - 184)
   3.      Türkçesi verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)       Tutulamayan oruçların kaza edileceği
B)       Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı
C)       Seyahat edenler için oruç tutmada kolaylık sağlanacağı
D)       Oruç tutmak için niyetlenileceği


   4.      Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?
A)       Düşkünlere yardım etme
B)       Toplumsal suçları bağışlama
C)       Farklı düşüncelere saygı gösterme
D)       Duygu ve düşünceleri önemsememe 


   5.      “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi Ramazan Ayı dışında tutmadığım da olur.”
Yukarıda verilen Hadis-i Şerif Peygamberimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem)  hangi yönüne işaret etmektedir?                                        
 A) İbadet yönünü                     B) İnanç yönünü
 C) İnsanî yönünü                      D) Peygamberlik yönünü  
   6.       
·         Azrail
·         Münker-Nekir
·         Cebrail
·         İsrafil
Meleklerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir?
A) Münker - Nekir        
B) İsrafil            
C) Azrail             
D) Cebrail

Peygamberin gönderiliş amaçlarından bir de insanlara model olarak insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
   7.      Hz. Muhammed'in(sallallahu aleyhi ve sellem) aşağıda verilen davranışlarından hangisi yukarıda verilen duruma örnek teşkil etmez?
A)       Uzak ülke hükümdarlarına İslam'a davet mektupları yazması
B)       Şaka için dahi olsa yalan söylememesi
C)       Uygunsuz bir davranışla karşılaştığında uygun bir şekilde düzeltmesi
D)       Toplumda var olan kan davaları ve sınıf ayrımını ortadan kaldırmak için mücadele etmesi


   8.      Yüce Allah, bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. İbadetlerin karşılığı yalnız Allah’tan beklenir. Oruç ibadeti de Allah rızası için yapılır. Allah, insanların yararına olmayan bir şeyi ister mi? Allah’ın yerine getirmemizi istediği oruç ibadetinin de bireysel ve toplumsal açıdan pek çok yararı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
a) Oruç tutan insan önce Allah’ın isteğini yerine getirmiş olur.
b) Oruç tutan insanlar zorluklara karşı sabretmeyi öğrenirler.
c) Oruç, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırır.
d) Oruç tutan insanlar her zaman sağlıklı olurlar.

   9.      Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)  hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin(sallallahu aleyhi ve sellem)   vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran ve sünnet çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.
Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir?
A)       Hz. Muhammed'in vefatı Müslümanları nasıl etkilemiştir?
B)       Farklı din anlayışının ortaya çıkma sebebi nedir?
C)       İslam’ın geniş bir alana yayılmasında neler etkili olmuştur?
D)       Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)  insanların sorunlarına nasıl çözümler getirmiştir?İslam Düşüncesinde Yorumlar ünitesini işleyen Selim Hoca tahtaya bir atasözü yazar ve sınıftaki herkesin bu atasözü ile ilgili bir kompozisyon yazmasını ister. Ders sonuna doğru bütün öğrencilere yazdığı kompozisyonu seslice okutur. Öğrencilerin seviyesi, tahtaya yazılan söz ve verilen süre eşit olmasına rağmen birçok farklı kompozisyon metni ortaya çıkar.
  10.     Yukarıda anlatılan olayı din anlayışı için düşündüğümüzde aşağıdaki unsurlardan hangisini ortaya koyar?
A)       Zaman ve mekân faktörü
B)       İnsanların birbirinden farklı oluşu
C)       Aile yapılarının insan düşüncesine etkisi
D)       Okul ortamında insanların daha özgür oluşu
  11.     Yaptığımız iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Hafaza melekleri         B) Mikâil ve İsrafil
C)       Kirâmen Katibîn          D) Cebrail


İslam hem dünya hem de ahirete önem verir; bunlardan birini diğeri için terk etmeyi doğru bulmaz.
  12.     Buna göre, aşağıdaki düşüncelerden hangisi İslam anlayışına ters düşer?
A)       Daha çok ibadet için dünya işleri terk edilmelidir.
B)       İslam, dünya ve ahirete önem veren bir dindir.
C)       Dünyasını iyilik üzerine kuranın ahireti de iyi olur.
D)       Hem dünya hem ahiret mutluluğu için çalışılmalıdır.


  13.     Hz. Muhammed'in(sallallahu aleyhi ve sellem)   vefatından sonra din bilgin­leri ortaya çıkan sorunları farklı yorumlar geti­rerek çözmeye çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan oluşumlardan ilkidir?
A)      Mezhepler                                         B)   Tarikatlar
C)       Cemaatler                                         D)   Dernekler

  14.     Alevilikte yol kardeşliği anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semah   B) Cem         C) Musahiplik           D) Razılık


  15.     Alevi-Bektaşiler şubat ayının 13, 14 ve 15. Günlerinde üç gün oruç tutarlar. Bu oruca Hızır orucu denir. Ders kitabımıza göre, Alevi-Bektaşilerin bu günlerde  oruç tutmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Hz. Hasan ve Hüseyin’in Kerbela’da aç ve susuz kalmasının anısına tutulan oruçtur.         
b) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in hastalıktan kurtulması anısına tutulan oruçtur.
c) Nuh peygamberin gemisinin kurtuluşu anısına tutulan oruçtur.
d) Hicri takvimin başlangıcı kabul edilen ve aşure günü tutulan oruçtur.

  16.     “Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)   namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere; “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”buyurarak namazın nasıl kılınacağını uygulamalı ve açıklamalı olarak ortaya koymuştur.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimiz’in
(sallallahu aleyhi ve sellem) hangi yönünü açıklar?
a- Alemlere rahmet oluşunu 
b- İnsanlık için uyarıcı oluşunu
c- Kuran-ı açıklayıcı oluşunu
d- Son peygamber oluşunu

  17.     Meleklerin özelliklerini sıralarsak, aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada yer almaz?
a- Sürekli Allah’a ibadet ederler.
b- İyi insanlar için dua ederler.
c- Vahyi peygamberlere ulaştırırlar.
d- Bazıları erkek bazıları dişidir.


  18.        “Eline, beline, diline sahip olmayı temel ilke kabul eden, Hz. Ali, ehl-i beyt ve on iki imam sevgisine çok önem veren tasavvufi anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlevilik                              B) Kadirilik
C) Alevilik-Bektaşilik                 D) Yesevilik

  19.     "Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez; yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar; onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar."Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nâs                 B) Mâûn          C) Kunut                D) Felâk


  20.     Aşağıdakilerden hangisi mezhepler, din ve din anlayışı ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
A) Peygamber efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) Hanefi mezhebindendir.                             
B) Mezhepler, sonradan ortaya çıkan oluşumlardır.
C) Mezhepler dinî anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır.                
D) Din anlayışı dinin özüne ters düşmemelidir.