Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerin ahenk, dil, yapı ve tema bakımlarından özellikleri nelerdir?

Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerin ahenk, dil, yapı ve tema
bakımlarından özellikleri nelerdir?
 •  Millî Edebiyat Döneminde, Mehmet Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp şiirlerini "sade dil ve hece ölçüsü" zihniyetine bağlı olarak kaleme almışlardır. 
 • Konuşma dilinin şiire yansıması gerektiği benimsenmiş ve halkın kullandığı yalın bir Türkçe ile şiir yazılmıştır.
 •  Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgeler yalındır. 
 • Temalar, Servetifünun ve Fecriati şiirlerinde olduğu gibi halktan uzak bireysel, içe dönük değildir; millî coşkuyu artırıcı niteliktedir.
 •  "Sanat için sanat" anlayışı yerine "toplum için sanat" anlayışı hâkim olmuştur. Bu anlayışa bağlı olarak şiirlerde didaktizm (öğreticilik) ön plana çıkmıştır.
 •  Şiirlerde milliyetçilik ve Türkçülük düşünceleri sık sık işlenmiştir. 
 • Konular istanbul'daki yaşamla sınırlı kalmamış; şiirlerde Anadolu, Anadolu insanının yaşamı, çektiği sıkıntılar işlenmiştir.
 •  Kafiyeler genelde kulak içindir. 
 • Şiirde ses ve söyleyiş değişmiş, halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanılmıştır. 
 • Klasik halk şiiri nazım şekilllerinden farklı nazım biçimleri de kullanılmıştır. 
 • Üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler ve Batı kaynaklı nazım şekilleri de kullanılmıştır.