11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

                       

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

ANLAMA VE YORUMLAMA
 2. Etkinlik:

Mensur şiirin kaynağı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

⇲Cevap: Sanatlı düz yazı anlamına gelen mensur şiirlerin kaynağı Fransa'dır.Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıp oradan da Türk edebiyatına geçen bir türdür.

 3. Etkinlik:

a) Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, şiir ve düz yazı metnini karşılaştırarak bu metinlerin farklı ve benzer yönlerini belirleyiniz.

b) Karşılaştırdığınız metinlerden hangisi yazarlarının duygularını daha rahat ifade etmeye imkân vermektedir?

⇲Cevap: Mensur şiir ve düzyazı yazarları kafiye, redif, ölçü gibi sınırlandırıcı ögeler olmadığı için duygularını daha rahat ifade edebilirler. edebiyatfatihi.net

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz mensur şiirlerden yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetini belirleyiniz.

⇲Cevap: Dönemin siyasi baskıları sonucunda bu dönem sanatçıları eserlerinde sanat için sanat anlayışıyla bireysel temaları işlemişlerdir. Servet-i Fünun sanatçılarının mensur şiirleri de dönemin şiirleri gibi aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını ve karamsarlıklarını yansıtır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Mensur şiirin ilk örneklerine Almanya’da rastlanır. (Y )
• Edebiyatımıza mensur şiir çeviri yoluyla girmiştir. (D)
• Edebiyatımızda ilk mensur şiiri Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. ( D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Düz yazı şeklindeki şiirlere ..mensur şiir... denir.
• Namık Kemal’in ....İntibah .. adlı romanı mensur şiirin gelişimine katkı sağlamıştır.
• Abdülhak Hamit Tarhan’ın  “Makber Mukaddimesi” adlı eseri mensur şiir türüne zemin hazırlamıştır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Halit Ziya Uşaklıgil → Mezardan Sesler
Mehmet Rauf → Siyah İnciler
Yakup Kadri → Erenlerin Bağından 

 Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında araştırma
yapınız 


Etkinlik:
Üç gruba ayrılınız. Sınıfınıza bir masal (birinci grup), bir halk hikâyesi (ikinci grup), bir de
modern hikâye (üçüncü grup) getiriniz (103. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Etkinlik:

Madam Bovary (Bovari) adlı romanı okuyunuz (108. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama”
bölümünün 3. sorusu içindir.)