Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

Bu yazımızda Altay Yaratılış Destanı'ndaki mitolojik motifleri inceledik.

Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

Ak-Ana: Denizin dibinden çıkması ve dünyanın yaratılışı hakkında bilgi vermesi bakımından önemli bir motiftir. Bay Ülgen'e yeri ve göğü yaratma ilhamını vermiştir.

Balık: Dünyanın üzerinde durduğu büyük balık, destandaki mitolojik bir ögedir.

Dünyanın altı günde yaratıldığı motifi: Yaratılış Destanında Bay Ülgen dünyayı altı günde yaratmıştır.

Su: Yeryüzünün başlangıçta henüz toprak yaratılmadan önce uçsuz bucaksız "su" ile  kaplı olması.

Toprak:  Topraktan gelip toprağa gitme ve oradan tekrar yeşerme fikrinden beslenen inanç sistemlerinde dişil olarak görülen toprak mitolojik bir ana motiftir.

Tanrı Ülgen: Ülgen göğün 16. katında Altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir.

Erlik: Ülgen'in topraktan yarattığı kişi. Sonradan Tanrı Ülgen'e büyüklük taslamıştır.

edebiyatfatihi.net