bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Aralık 2019 Pazartesi

Destan Türünün Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Dönemle İlişkisi Nedir?

Destanların oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisi ve  metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisi

Kısaca: 

Destanlar, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına bağlı olarak değişen ve zaman içinde gelişerek zenginleşen türlerden biridir. Destanlar, toplumların hayatında meydana gelen olayların olağan üstü güçlerle açıklanmaya çalışılmasıyla oluşmuştur ve bu olaylar halkın hayal gücünde olağan üstü motiflerle efsaneleşmiştir (mitos) Sözlü edebiyat geleneği içinde şairlerin parça parça söyleyerek kuşaktan kuşağa aktardığı destanlar oluşmuştur. bolcevap.com

İlyada Destanı Hz. Ali Cenkleri Konu, Çatışma, Olay Örgüsü, Şahıslar Karşılaştırması

İlyada Destanı’yla  Hz. Ali Cenkleri'nin konu, çatışma, olay örgüsü ve şahıslar yönünden karşılaştırması bir tablo halinde bu yazımızda... bolcevap.com sizler için özgün ve kaliteli dokümanlar hazırlar... Bizi takip etmeye devam edin, doğrusunu öğrenin...

İlyada Destanı Hz. Ali Cenkleri Konu, Çatışma, Olay Örgüsü, Şahıslar Karşılaştırması

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 153, İlyada Destanı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 153, İlyada Destanı

SAYFA 153

 9. Okuduğunuz destanda kullanılan anlatım biçimini belirleyerek bu anlatım biçiminin destanın anlatımına ne gibi katkılar sağladığını açıklayınız.

Cevap: Öyküleyici, betimleyici ve destansı anlatım türleri kullanılmıştır. Bu anlatım türleri anlatımı güçlendirir, okurun anlatılanları daha iyi anlamasını sağlar. Betimleme ile okuyucunun hayal dünyası şekillenir.

10. Okuduğunuz destandaki cümle yapılarını, varsa deyimleri, kelime kadrosunu, söz sanatlarını, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Verilen metnin dili sade,  yalın ve akıcıdır. Epik anlatım özellikleri hakimdir.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 152, İlyada Destanı/ Akhillesus Geri Dönüyor

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 152, İlyada Destanı/  Akhillesus Geri Dönüyor

SAYFA 152

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Okuduğunuz destandan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.
Hadi onun dileğine uyalım, binelim gemilerimize, yurdumuza kaçalım.” O böyle dedi ya, Diomedes atıldı hemen, “Darılma bana Agamemnon, özlediysen yurdunu, toparlan ve git hemen, gemilerin işte şurada, biz Akhalar kalacağız burada Troya’yı yerle bir edene kadar.

Cevap:  
 • dileğine uymak: istediğini yapmak, isteğini kabul etmek
 • kaçalım: Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak
 • atıldı: bir şeye doğru birdenbire gitmek, ansızın bir davranışta bulunmak.
 • darılma: incinmek, gücenmek, alınmak, kırılmak
 • toparlan: Bir işi, bir hareketi yapmaya hazır duruma gelmek
 • yerle bir etmek: bir yeri yıkmak, tahrip etmek, taş üstünde taş bırakmamak
2. Destanların oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini tespit ederek okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: Destanlar, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına bağlı olarak değişen ve zaman içinde gelişerek zenginleşen türlerden biridir. bolcevap.com Destanlar, toplumların hayatında meydana gelen olayların olağan üstü güçlerle açıklanmaya çalışılmasıyla oluşmuştur ve bu olaylar halkın hayal gücünde olağan üstü motiflerle efsaneleşmiştir (mitos) Sözlü edebiyat geleneği içinde şairlerin parça parça söyleyerek kuşaktan kuşağa aktardığı destanlar oluşmuştur.

Kaliteli ve özgün cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZ "aklı evvel" sitelerden sakının. Bizi takip etmeye devam edin... bolcevap.com

3. İlyada destanı. Yunanlılarla Troyalılar arasında on yıl süren savaşları konu edinir. Bu kısa bilgiden hareketle siz de okuduğunuz destanın konu ve temasını belirtiniz.

Cevap: Konusu: Akhaların Troya şehrini kuşatmasıyla başlayan ve yaklaşık on yıl süren bir savaşta Troyalıların yenilmesidir. (Ek bilgi: İlyada Destanı'nda Yunanistan'dan gelip Troya Savaşı'na katılan savaşçıların hepsine birden Akhalar denmektedir)

Teması: Öfke, Savaş, kahramanlık

4. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların metne katkısını belirtiniz.

Cevap: Agamemnon ile Akhilleus (Aşil) arasındaki çatışmalar, Agamemnon ile Zeus arasında çatışma, Akhilleus'un içsel çatışmaları vb.

5. Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Buna göre siz de okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

 • Zor durumda olan Agamemnon'un tüm komutanlarını toplantıya çağırması
 • Akhilleus'a elçi gönderme teklifinin kabul edilmesi
 • Akhilleus'un Agamemnon'un kendi tarafına katılmayı ve tüm hediyelerini reddetmesi
 • Akhilleus'un dinmeyen öfkesinin Akhaları korkutması

6. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Buna göre okuduğunuz metinde olayların akışını etkileyen kahramanların fiziksel ve psikolojik özelliklerini, toplumsal statülerini; tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirtiniz.

Cevap: 

 • Zeus: Yunan mitolojisinde Yunanlıların en büyük tanrısı, tanrıların tanrısıdır. Gökle ilgili doğal güçlerin tümünü kişilendiren varlıktır.
 • Akhilleus: Yunan savaşçılarının en önemlisidir. Hikayenin ana tiplerinden biridir. Başkomutan Agamemnon, kendisine savaş ganimetinden payına düşen Briseis adlı güzel tutsak kadını kendisine vermesini ister. Akhilleus, kendi payına düşen kadından yoksun bırakılmayı reddeder.
 • Agamemnon: Agamemnon kraldır, her biri bir bölgenin yönetimini elinde tutan bir çok derebeylerinin başında, onları ordularıyla birlikte yöneten başkomutandır. Destanın en önemli kişilerindendir. bolcevap.com

7. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde ele alınan olay belli bir yerde (mekânda) geçer. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Buradan hareketle okuduğunuz destandaki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Verilen metinde olaylar bir sabah vakti geçiyor. Belirsiz zaman ifadeler vardır. Mekan olarak ise metinde Akhilleus'un çadırı geçmektedir.

8. Okuduğunuz destanda anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış açılarından hangisinin kullanıldığını belirleyerek destanda kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

Cevap: Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasını, her şeyi bilen hakim anlatıcısıdır. Bakış açısı ilahi bakış açısıdır. İlahi bakış açısıyla yapılan anlatımla okur olayları ayrıntılı şekilde öğrenir.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Destanların Halkı Ortak Malı Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Bu yazımızda "Destanların halkın ortak malı olmasının nedenleri nelerdir?" sorusunun cevabını maddeler halinde bulabilirsiniz.


Destanlar halkın ortak malıdır çünkü:
 • Destanlar geçmişte bir halk ozanı tarafından müzik eşliğinde belirli bir dinleyici kitlesi karşısında yaratılmış, kuşaktan kuşağa aktarıla aktarıla değişikliklere uğrayarak ilk yaratıcısı unutulmuş olduğundan toplumun ortak malı olmuştur. 
 • Destanlar,  milletin ortak bilincinde ve hayal gücünde iz bırakan birtakım tarihî ve sosyal olayların anlatılır.
 • Ait olduğu toplumun duyuş ve düşünüşünü yansıtır.
 • Milli bilinci güçlendirir. 

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 149, Destan/Efsane

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 149, Destan/Efsane

SAYFA 149

1. Bildiğiniz destan kahramanlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: En önemli destan kahramanları için tıklayınız

2. Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan edebî eserlerdir. Buna göre siz de destanların oluşumunda etkili olan tarihî olaylardan bildiklerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Örneğin Ergenekon Destanı Göktürkler dönemine ışık tutmaktadır. Şu destanında Büyük İskender’in  doğu seferiyle bu sefer sırasında Saka Türkleri’nin ve Hükümdar Şu’nun yaptıkları anlatılır. Battalnâme diye de destanda, tarihî bir kişilik  olan Battal Gazi’nin menkıbevî hayatı anlatılır.

3. Destanlar, yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Destanların halkın ortak malı olmasının nedenlerini sınıf ortamında tartışınız. 

Cevap: 
 • Milletin ortak bilincinde  ve hayal gücünde iz bırakan birtakım tarihî ve sosyal olayların anlatılması
 • Ait olduğu toplumun duyuş ve düşünüşünü yansıtması
 • Milli bilinci güçlendirmesi
Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

8 Aralık 2019 Pazar

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat