bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Ekim 2019 Pazartesi

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 73, Hürriyet Kasidesi

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 73, Hürriyet Kasidesi

Namık Kemal'in Tiyatro Eserleri ve Konuları

Namık Kemal Tiyatro Eserleri ve Konuları

Vatan Yahut Silistre (1873)

Namık Kemal'in en tanınmış eseridir. Namık Kemal'in tiyatro türündeki ilk eseridir. Türk edebiyatında daha çok "Batılı anlamda sahnelenen" ilk oyun olarak değerlendirilmiştir. 1873
yılı başlarında Bosna-Hersek isyanının ortaya çıktığı bir sırada sahnelenmiştir. Eserin konusu;
1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli topraklarındaki Silistre adlı kalenin kahramanca
savunulmasıdır. Dört perdeden meydana gelen bir oyundur. Oyunun başkarakterleri Zekiye,
İslam Bey, Abdullah Çavuş ve Sıtkı Bey'dir
.

1 Nisan 1873 gecesi Gedikpaşa Güllü Agop Osmanlı Tiyatrosu'nda temsil edilmesinden sonra
seyirciler büyük bir coşku ile Namık Kemal lehinde tezahüratlar yapmıştır. Seyirciler bu
coşku ile Namık Kemal'in o dönemde çalıştığı gazete olan İbret gazetesinin önüne gelerek
Namık Kemal'i görmek istemişlerdir. Namık Kemal'i orada bulamayınca tüm kalabalık adına
Namık Kemal'e bir mektup bırakılmıştır. Seyircilerin bıraktığı bu mektup iki gün sonra İbret
gazetesinde yayımlanmıştır. Bu yayının ardından İbret gazetesi süresiz olarak kapatılmış ve
bu gazetenin dört önemli ismi olan Ebüzziya Tevfik, Namık Kemal, Nuri Bey ve Hakkı Bey
Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir. Vatan Yahut Silistre; tiyatro tekniği, tipler ve üslup bakımından romantik tiyatro bağlamında ele alınmaktadır. Oyunun kahramanları tek boyutlu
olarak anlatılmıştır, bir hitabet üslubu hâkimdir.

                                   

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 72, Hürriyet Kasidesi

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 72, Hürriyet Kasidesi

SAYFA 72

5. Şair, hürriyet aşkını ifade etmek için şiirsel anlatımdan niçin yararlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
Çünkü şiirsel anlatımın etki gücü yüksektir. Şair vermek istediği mesajların daha etkileyici  olması için şiirsel anlatımdan faydalanmıştır.

6. Okuduğunuz şiirde divan şiirine özgü mazmun var mıdır? Örnek veriniz.


Cevap:  Divan şiirine özgü "felek, kement, ejder" mazmunları kullanılmıştır.

7. Hürriyet Kasidesi şiirinin nazım biçimi özelliklerini ve türünü belirleyiniz. Defterinize yazınız.
Cevap:
Şiirin nazım biçimi kasidedir. Şiir türü olarak "epik" şiirdir.

Biçim Özellikleri:
 • Kaside, divan edebiyatı nazım biçimidir. 
 • Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılırlar. 
 • Aruz ölçüsüyle yazılan kasidelerin nazım birimi beyittir. 
 • Beyit sayısı 31-99’dur. Altı bölümden oluşur. 
 • Kafiye düzeni gazel gibi yani "aa-ba-ca..." şeklindedir.
 • Kasidenin ilk beyitine matla; son beyitine makta, şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit; en güzel beyitine beyt-ül kasid denir.
 • Bu türün divan edebiyatında en meşhur ismi Nef’i’dir.
8. “Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” beyitindeki söz sanatlarını bulunuz.

Cevap: 
 • Esaret ve hürriyet kavramalrı arasında tezat (zıtlık) sanatı
 • esaretten kurtulmak ve aşkın esiri olmak arasında yine tezat (zıtlık) sanatı
 • hürriyet kavramı ise sevgilinin büyüleyici yüzüne benzetilerek istiare sanatından yararlanılmıştır.
11. sınıf edebiyat Hürriyet Kasidesi Cevapları

12 Ekim 2019 Cumartesi

Koşukla Mavi Maviydi Gökyüzü Şiirinin Karşılaştırması

Bu yazımızda Sözlü Edebiyat Dönemi'ne ait bir "koşuk" ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mavi Maviydi Gökyüzü şiirini tema, ahenk unsurları, söyleyici ve ileti ölçütlerine göre karşılaştırdık.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 94, Koşuk

10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2019-2020, koşuk, şiir ünitesi cevapları öğün yayınları

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 94

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 93, Koşuk

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 93

SAYFA 93

KOŞUK 

1. Şairin şiirde iletmek istediği duygu ve hayaller o şiirini temasını oluşturur. Şiirin teması, karamsarlık, yalnızlık, özlem, sevgi vb. olabilir. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Şiirin teması "bahar"dır.

2. Şiirdeki ahenk unsurlarından (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, nakarat, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) hangileri okuduğunuz metinde kullanılmıştır? Buna göre okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz.


Cevap:  Şiirde ölçü (7'li hece ölçüsü), kafiye (genelde yarım kafiye) redif, aliterasyon (ünsüz tekrarları) asonans (ünlü tekrarları) gibi ahengi sağlayan unsurlar kullanılmıştır. 

3. Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrıldığına göre siz de okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: Nazım türü➠ Koşuk

4. Şiirde konuşan, olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği kurgusal kişilik “söyleyici” olarak adlandırıldığına göre siz de okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap:
Şiirdeki söyleyici; bahar mevsiminin gelişiyle birlikte doğadaki değişimleri, canlanışı ve doğa olaylarına karşı  insanların verdikleri tepkileri gözlemleyen biridir.

5. Şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: “Bulutlar gürleyip insanlar bağrışıyor” “Halk soğuktan titreşerek evlerine girdi.” ifadeleri dönemin gerçekliğini  yansıtmaktadır. Halkın sağanak yağmurlar karşısında hayret etmesi ve bağrışması o dönemki insanların tabiat olaylarına takındığı tavrı da gösteriyor…

6. Okuduğunuz şiirde, Sözlü Edebiyat Dönemi’nin yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap: İnsanın doğayla iç içe olması edebiyata da yansımıştır. İslamiyet öncesi göçebe Türk kültürünün izleri vardır. Yabancı etkilerden uzak sade ve yalın dil kullanılmıştır. 

7. Okuduğunuz şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyerek şiiri yorumlayınız.

Cevap: Açık iletiler: Bahar mevsimiyle birlikte doğadaki canlanma ve değişimler

Örtük İletiler: O çağdaki insanların yağmur, gök gürültüsü gibi doğa olaylarının nedenini bilmedikleri için bunları anlamakta güçlük çekmeleri, bu yüzden doğa olaylarını korkuyla karışık hayretle izlemeleri... bolcevap.com

 • bolcevap.com hazırladı...Cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek hiçbir yerde yayınlayamazsınız.
10. SINIF EDEBİYAT ÖĞÜN YAYINLARI

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 92, Şiir Ünitesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 92

SAYFA 92

3. ÜNİTE: ŞİİR
OKUMA ÇALIŞMALARI
1. METİN


Hazırlık Çalışmaları

1. Türklerin dünya görüşlerini, yaşantılarını, duygularını, düşüncelerini doğal bir dille anlatan; doğa, aşk, kahramanlık, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik, ölüm gibi temaları olan şiirlerden bildiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Birkaç örneği sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bildiklerinizi yorum kısmından bizimle paylaşın... bolcevap.com


SAGU

Alp Er Tonga öldi mü
Isız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

(Günümüz Türkçesiyle)
Alp Er Tonga öldü mü
Kötü dünya kaldı mı
Zaman öcünü aldı mı?
Şimdi yürek yırtılır.

CENGE GİDERKEN

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

Bu topraklar ecdâdımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

Yaradanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz giderim.

Tanrım şâhid duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
... 
(Mehmet Emin Yurdakul)

DUR YOLCU

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sâkit yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklâl uğrunda, namus yolunda.
Can veren Mehmed’in yattığı yetidir.
... 
(Necmettin Halil Onan)
10.sınıf edebiyat Öğün Yayınları

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat