2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 214 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

11 Nisan 2016 Pazartesi

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 214

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 214
İSTEK OLMASI HALİNDE YAYINLANACAKTIR• Baş ka bir yer de, her han gi bir se bep le (iş bul ma vb.) yer leş miş ki şi, ne den di ğer ak ra ba la -
rını da ya nı na ge tir me ge re ği ni duy mak ta dır?
• Eği tim ama cı ile ya pı lan göç, ne den bir ih ti yaç durumuna gel miş tir?
• Göç alan yer le rin gelişmişliği na sıl dır?
• Göç ve ren yer le rin eko no mileri na sıl dır?
• Ata ma ne de ni ile ya pı lan göç ora nı nın bu ka dar yük sek ol ma sı nı doğ ru bu lu yor mu su nuz?
Bu ne den le ya pı lan göç ora nı nı na sıl en aza in di re bi li riz?

• İş siz lik ne de ni ile ya pı lan göç ora nı nı na sıl en aza in di re bi li riz?

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat