2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.SINAVI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

21 Aralık 2016 Çarşamba

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.SINAVI

 2016-2017  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.SINAVI


 ADI:                    SOYADI:                          
NO:                     SINIFI:10/

     Sembolik dört kahraman aracılığıyla ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini mesnevi nazım biçimi, aruz ölçüsü, Hakaniye lehçesiyle aktaran ve 11. yüzyılda yazılan bir si­yasetname kitabıdır.
1) Burada sözü edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)   Siyasetnâme, Nizamü'l Mülk
B)   Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi
C)   Atabet'ül Hakayık, Edip Ahmet
D)   Muhakemetü'l Lûgateyn, Ali Şir Nevai
E)   Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip              

2) Sufiler tasavvufun gayesi hakkında aşağıdakilerden hangisini söylememişlerdir?

A) ALLAH korkusunun kalbe yerleşmesi
B) Güzel ahlak
C) Adil olmak
D) ALLAH sevgisi
E) Marifetullah
 

3. Tasavvuf edebiyatımızın öncüsüdür. Anado­lu'da yaşamadığı halde Anadolu'daki tasavvu­fun gelişmesinde kaynak olmuştur. Dörtlükler halinde ve hece vezniyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı kitabı İslamlığa geçiş döneminin te­mel eserlerindendir.
Burada sözü edilen tasavvuf öncüsü aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre                  B) Ahmet Yesevi
C) Edip Ahmet                   D) Hacı Bektaş Veli
E) Dede Korkut

4)Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
A) Gazel – Divan edebiyatı
B) Koşma – Âşık edebiyatı
C) İlahi – Tekke edebiyatı
D) Mesnevi – Divan edebiyatı
E) Koşuk –Aşık tarzı halk edebiyatı

5. Anadolu'da din dışı konularda kasideler, gazeller söyleyen ilk Divan şairidir. Divan şiirinin ilk büyük temsilcisi sayılır. XIII. yüzyılda yaşamıştır. Dili ya­lın ve akıcıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaed­din Keykubat'a sunduğu Farsça yirmi bin beyitlik "Selçuklu Şehnâmesi"yle tanınır. Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Yunus Emre                             B) Âşık Paşa
C) Ahmedi                                    D) Şeyhi
E) Hoca Dehhani 


6. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Ey, genç kanı kaynayan pınar    
     Ey, altında yatıp kalktığım çınar
B) Uzaktan görenler yine aldanır
     Gözlerde bir hayal gibi canlanır
C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
     Ey, bülbüllü derem, mineli dağım
D) Yatıyor can evimde hep sonsuz emeller
     Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller
E) Akşam sanki boşluk içime dolar
     Dağların cilası gittikçe solar.

7.Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema Tanrı aşkı ve insan sevgisidir.Felsefesi “Gel ! Ne olursan ol gel!”dir.
Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir? 
A) Yunus Emre         
B) Yusuf Has Hacip           
  C) Mevlana            
D) Sultan Veled              
E) Hacı Bayram Veli

8..Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

9)Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebi­yat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?
A)Hece ölçüsünün kullanılması
B)Müzik eşliğinde söylenmesi
C)Dörtlük nazım biriminin kullanılması
D)Ürünlerinin anonim (ortak) olması
 E) Dilin yalın olması
           
10. Aşağıdakilerden   hangisi  Tekke-Tasavvuf edebiyatı şairleri içinde yer almaz?
A) Karacaoğlan                     
B) Ahmet Yesevi
C) Yunus Emre                     
D) Pir Sultan Abdal
E) Kaygusuz Abdal


11) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720'de dikil­miştir.
B)Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları'dır.
C)Göktürk Yazıtları'nı Danimarkalı bilgin Thomsen oku­muştur.
D)Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk ya­pıt, Göktürk Yazıtlarıdır.
 E)Göktürk Yazıtlarının konusu Göktürklerin tarihidir.


 “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

12)  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
A)Yunus Emre
B)Yusuf Has Hacib
C)Mevlana
D)Kaygusuz Abdal
E)Hoca Dehhani

13. (I) Ahmet Yesevi Pir-i Türkistan diye bilinir, Tasavvuf edebiyatının öncüsü sayılır. (II) Tasavvuf edebiyatıyla ilgilenen Hacı Bayram Veli "Makalat" adlı eserinde tasavvufun ilkelerinden bahseder. (III) Yunus Emre Tasavvuf edebiyatının gür sesi olarak kabul edilir. (IV) Tasavvuf şairlerinin amacı insan-ı kâmil (olgun insan) yetiştirmektir. (V) Tasavvuf şiirlerinin bazılarında tarikatın kuralları hakkında bilgiler verilir.
Yukarıdaki parçada numaralı bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.    B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
               
14. Mesneviye ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Uyak düzeni aa/ ba/ca…. biçimindedir.
B)Beyit sayısı konunun işlenişine göre belirlenir.
C)Daha çok aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
D)Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
E)Genellikle uzun hikayeler işlenir.

15)Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig adlı eserin sembolik kişilerinden değildir?
A)Kün Togdı    B)Ay Toldı      C)Yollug Tiğin    
             
            D)Ögdülmüş       E)Odgurmuş

16. Sivas’ın Yıldızeli kazasına bağlı Banaz Köyü’nde doğmuştur. Onun şiirlerinde dünya emellerinin peşinde koşan ve isyan eden ruhun değişik ihtiraslarını görmek mümkündür. Şiirlerinde Alevî-Bektaşî inanışlarını ağırlıklı olarak işleyen şair, Allah, peygamber, sırat, Hz. Ali, ehl-i beyt, on iki imam konuları üzerinde fazlaca durur. 16. yüzyılda yaşamış olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?
a. Âşık Virânî
b. Kul Himmet
c. Muhyiddin Abdal
d. Eşrefoğlu Rûmî
e. Pir Sultan Abdal

17. Türklerin cihana hakim olma düşüncesi ilk kez hangi eserde dile getirilmiştir?
A) Kutadgu Bilig’de B) Divan-ı Lügati’t-Türk’te
C) Orhun Abideleri’nde D) Savlarda E) Manas’ta

18. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?
A) Anadolu’da ve 13. yy.da yaşamıştır.
B) Ahmet Yesevî’nin takipçisi olmuştur
C) Şiirlerinin tamamını hece vezniyle ve dörtlüklerle yazmıştır.
D) Dili, günümüzde anlaşılabilecek kadar sadedir.
E) Kendisinden sonra gelen bilhassa mutasavvıf şairleri etkilemiştir.

19. Aşağıdaki terimlerden hangileri tamamıyla İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatına aittir?
A) Sagu, Ninni, Semai, Ağıt,
B) Sav, Sığır, Gazel, Atasözü,
C) Koşuk, Yuğ, Sagu, Destan,
D) Sav, Destan, Semai, Koşuk,
E) Kopuz, Manas, Ağıt, Ozan

20. Tasavvufi düşüncedeki mâsiva kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.
B)Nefsin mertebelerini tamamlayıp kemâle erme.
C)Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmek.
D)Varlık tektir. Bu tek varlık mutlak varlık Allah’tır.
E)Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah’ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması

CEVAPLAR

 1. (A) (B) (C) (D) (E)          14. (A) (B) (C) (D) (E)
 2. (A) (B) (C) (D) (E)          15. (A) (B) (C) (D) (E)
 3. (A) (B) (C) (D) (E)          16. (A) (B) (C) (D) (E)
 4. (A) (B) (C) (D) (E)          17. (A) (B) (C) (D) (E)
 5. (A) (B) (C) (D) (E)          18. (A) (B) (C) (D) (E)
 6. (A) (B) (C) (D) (E)          19. (A) (B) (C) (D) (E)
 7. (A) (B) (C) (D) (E)         20. (A) (B) (C) (D) (E)
  8. (A) (B) (C) (D) (E)    
     9. (A) (B) (C) (D) (E)          
    10. (A) (B) (C) (D) (E)
 11. (A) (B) (C) (D) (E)          
 12(A) (B) (C)  (D) (E)       
       13 (A) (B) (C) (D) (E)         

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.


CEVAPLARI KOYU OLANLARDIR

 1. (A) (B) (C) (D) (E)          14. (A) (B) (C) (D) (E)
 2. (A) (B) (C) (D) (E)          15. (A) (B) (C) (D) (E)
 3. (A) (B) (C) (D) (E)          16. (A) (B) (C) (D) (E)
 4. (A) (B) (C) (D) (E)          17. (A) (B) (C) (D) (E)
 5. (A) (B) (C) (D) (E)          18. (A) (B) (C) (D) (E)
 6. (A) (B) (C) (D) (E)          19. (A) (B) (C) (D) (E)
 7. (A) (B) (C) (D) (E)         20. (A) (B) (C) (D) (E)
  8. (A) (B) (C) (D) (E)    
     9. (A) (B) (C) (D) (E)          
    10. (A) (B) (C) (D) (E)
 11. (A) (B) (C) (D) (E)          
 12(A) (B) (C)  (D) (E)       
       13 (A) (B) (C) (D) (E)         Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat