11.sınıf PSİKOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2017 Cuma

11.sınıf PSİKOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017

11.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017
ADI-SOYADI:…………………………. ………………………
11/      NO:……….


PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017
A. Aşağıdaki testlerin doğru şıklarını işaretleyiniz.(60P.)
1.Davranış, içten ya da dıştan gelen etkilere karşı organizmanın yaptığı tepkidir.
Buna göre uyarıcı-tepki arasında yer alan psikolojik süreçler için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?
A. Herhangi bir uyarıcı, çok çeşitli tepkilerden birine yol açabilir.
B. Bellek, algılama, öğrenme gibi süreçler, uyarıcı ile tepkiden öncedir.
C. Herhangi bir tepki, çeşitli uyarıcılar sonucu ortaya çıkabilir.
D. Davranışları bilmek için organizmanın biyolojik özellikleri bilinmelidir.
E. Davranışların bilinmesinde organizmanın geçmiş yaşamı etkilidir.

2.Beyin yarımküreleri ameliyatla çıkarılan bir güvercin, bakar ama görmez. Ancak havaya atıldığı zaman uçar. Ağzına sokulmazsa önünde duran yiyecekleri yiyemez ve pek az yaşar.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle ilgilidir?
A. Beyin; düşünme, zekâ gibi bilişsel ve istemli davranışların merkezidir.
B. Beyincik bedenin dengesini ve hareketler arasındaki uyumu sağlar.
C. Beyin, birbirinin ayna görüntüsü olan iki yarım küreye ayrılmıştır.
D. Beynin yüzeyinde bazı girinti ve çıkıntılar, kıvrımlar bulunur.
E. Beynin kül rengindeki üst tabakasında bazı sinir merkezleri vardır.

3. Deneyimleri sonucunda ateşin yaktığını öğrenen çocuk, daha sonra ateşin olduğu yere yaklaşmaz. Ancak çocuğun bu davranışı yapabilmesi için belli bir olgunluk düzeyinde olması gerekir.
Bu durumu en iyi açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Davranışlar üzerinde iç etkenlerin önemli etkisi vardır.
B. Davranışlar üzerinde fizyolojik etkenlerin rolü önemlidir.
C. Davranışlar üzerinde kalıtım ve çevre birlikte etkilidir.
D. Davranışlar fiziksel, sosyal ve kültürel çevreden etkilenir.
E. Davranışlar, türe özgü özellikler tarafından belirlenir.

4. Boyun uzaması, ağırlığın artması, düşünsel becerilerin kazanılması yavaş ve sürekli değişikliklerle olur. Sonunda gelişim tamamlanır ancak yaşlılıkla birlikte bu özellik ve becerilerde azalma göz­lenir.
Bu örneklerden yol a çıkarak ulaşılacak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Gelişmenin hızı her dönemde aynıdır.                     
B. Gelişme bazı dönemlerde hızlanır.
C. Gelişme belli bir sıra izler.                                    
D. Gelişme sürekli bir oluşumdur.
E. Gelişme hayatın ilk yıllarında yavaştır.

5.Gelişim görevlerinden biri aileden bağımsız hareket edebilmektir.
Bu görev, aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisine aittir?
A. Yaşlılık dönemi B. Yetişkinlik dönemi C. Çocukluk dönemi
D. Bebeklik dönemi E. Ergenlik dönemi
6. Gelişimsel görev kavramı ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Belli bir yaş dilimi için toplumca belirlenir.
B. Yerine getirilmemesi toplumca hoş karşılanmaz.
C. Belirlenmesinde fiziksel olgunlaşma göz önünde bulundurulur.
D. Belirlenmesinde toplumsal değerler etkili değildir.
E. Yerine getirilmesi bireye mutluluk verir.
7. Bireylerin kimlik oluşturma süreçlerini engelleyen etkenlerden biri kuşaklar arası çatışmalardır.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yetişkinlerin hoşgörüsüzlüğü  B. Ergenlerin aşırılıkları           
C.  Kimlik bunalımı          D. Organizmanın gelişmemesi
E. Çağın hızla gelişen koşulları   

8. Aşırı uyarılma, iç ya da dış uyarıcıların, organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkileme­si sonucu ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin durumu, aşırı uyarılmaya örnek gösterilebil ir?
A. Aya giden astronotların                                       
B. Uzun yola giden kamyon sürücülerinin
C. Batan gemide uzun süre kalan tayfaların                        
D. Sürekli bir yeri ağrıyan insanların
E. Hapsedilen savaş tutsaklarının

9. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girildiğinde önceleri çok az şey görülür. Fakat bir sü­re sonra etraftaki nesneler yavaş yavaş görülmeye başlanır.
Bu durumu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Duyarlılaşma       
B. Duyarsızlaşma      
C. Uyarılma                            
D. Yetersiz uyarılma   
 E. Alışma

10. Konserde çok gürültü vardı. İki arkadaş birbirlerini duyuyorlardı ama ne söylendiğini anlamıyor­lardı.
Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemektedir?
A. Dikkat yoğunlaşması   
B. Algılama     
 C. Duyumlama
D. Uyarılma                   
 E. Duyarsızlaşma

11. Algılama, herhangi bir uyarıcının duyu organları tarafından fark edilip zihinde anlamlı hâle ge­tirilmesi ve yorumlanmasıdır.
Buna göre algı ve duyumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A. Algılama, duyumdan önce gerçekleşir.
B. Algılama bilinçli, duyum bilinçsizce gerçekleşir.
C. Algılanan uyarıcı önceden uyumlanmalıdır.
D. Uyarıcı anlamlıysa duyum algıya dönüşür.
E. Her duyum mutlaka algıya dönüşür.

12. Nesnelere ilişkin uyarıcılardaki eksikliğe rağmen nesneler eksiksiz bir bütün olarak algılanır. Birbirleriyle aynı olan uyarıcılar bir arada bütün olarak algılanır.
Burada uyarıcıların bütün olarak algılanmasındaki hangi temel ilkeler aşağıda sırasıyla verilmiştir?
A. Tamamlama, benzerlik             
B. Zıtlık, süreklilik         
C. Süreklilik, benzerlik      
D. Yakınlık, zıtlık 
E. Değişmezlik, farklılık

13. . Başarılı olma güdüsü, yeteneklere uygun alanlarda örneğin bazı insanlarda akademik, bazıla­rında spor ya da sanat alanında kendini gösterir.
Bu güdüye sahip bir kişi ile olmayan bir kişi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmemiştir?
A. Başarı güdüsü olan daha aktiftir.                         
B. Başarı güdüsü olan daha az yorulur.
C. Başarı güdüsü olanın hedefi bellidir.                     
D. Başarı güdüsü olanın davranışı seçicidir.
E. Başarı güdüsü olan daha özverilidir.

14. Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, dinlenme, uyku gibi güdüler fizyolojik kökenli birincil güdü­lerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil güdül erin bir özelliği değildir?
A. Kalıtımsal olarak doğuştan getirilme                     
B. Evrendeki bütün canlılarda görülme
C. Öğrenilip sonradan değiştirilebilme                      
D. Organizmanın sürekliliğini sağlama
E. Fizyolojik gereksinimlerden kaynaklanma

15. Var olan herhangi bir uyarıcının kendisinden kaynaklanan bir nedenle organizma tarafından farklı yorumlanması fiziksel yanılsama ya da fiziksel illüzyon olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanılsamaya neden olan etken l erden biridir?
A. Geçmiş yaşantılar       
B. Duyu organlarının özellikleri    
C. Psikolojik durum       
 D. Uyarıcının bulunduğu ortam     
E. Tutum ve beklentiler

16. Piyano öğrenen iki öğrencinin ikisi de bütün gün çalışmakta, başka hiçbir iş yapmak hatta oku­la bile gitmek istememektedir. Bunlardan biri gerçekten yeteneklidir ama diğeri öyle değildir. Mate­matiğe yeteneği olduğu hâlde ünlü bir piyanist olmaya çalışır ve sonuçta hayal kırıklığına uğrar.
Böyle bir durum, aşağıdakilerden hangisinin öncelikle önemli olduğunu göstermektedir?
A. Potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin
B. Başarılı olmak için çok çalışmanın
C. Hiçbir konuda ısrarlı olmamanın
D. Rekabetin yaratıcılığı arttırdığını bilmenin
E. Birkaç alanda birden çalışma yapmanın

17. Temel gereksinimlerin karşılanması ya da karşılanmaması durumunda organizmada farklı duy­gular doğar. Psikoloji yalnızca ölçülebilen, gözlenebilen duygularla ilgilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ele aldığı duygular arasında sayılamaz?
A. Kaygı  B. Öfke      C. Sevgi      D. Haz  E. Elem

18. Bilinç, insanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi, aynı zamanda da düşünme ve kendini tanıma yeteneğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir davranış değildir?
A. Bir matematik problemini çözme
B. Gelecekte olacakları tahmin etme
C. Güzel bir tabloyu değerlendirme
D. Bir müzik parçasını severek dinleme
E. Hatırlanmayan yaşantılardan etkilenme

19. Sosyal biliş, sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçlere verilen isimdir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bil iş değil de bir sosyal etki türüdür?
A. Yükleme            
 B. Yardımseverlik         
C. Çekicilik
D. İtaat                 
E. İzlenim oluşturma

20. Bilinç ve bilinçsizlik kategorik değildir. Bunlar bir boyut üzerinde yer alır ve aralarında derece farkı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi telkin yoluyla elde edilen bir bilinç durumudur?
A. Meditasyon      
B. Normal bilinç durumu      
C. Uyku      
D. Hipnoz             
. Rüya
B. Aşağıdaki cümleleri uygun kavramlarla tamamlayınız.(20)
1. Kemik-kas Sistemi, dolaşım ve sinir sisteminin birleşmesiyle meydana gelen uyumlu bütün, ………………………………… adını alır.

5. Bir toplumda, belli bir yaş dilimi için toplumsal açıdan uygun görülüp gerekli sayılan davranış özelliklerine.......................................................denir.

6. Yeni değerleri benimsemeye eğilimli olan gençlerle daha yaşlı kuşak olan anne, baba ve yetiş­kinler arasında çatışmaya…………………………………………................................. denir.

7       …………………………………........ , bilişsel gelişimle ahlaki gelişim arasında paralellik olduğun söyler.

9. Piaget’ye göre soyut işlemler dönemi   ………………………………… .ve üzerini kapsar.

2. Organizmanın, sürekli karşılaştığı uyarıcılara bir süre sonra artık tepkide bulunmamasına
…… …………………………. adı verilir.

4. İhtiyaç, dürtü, güdü, davranış ve doyum sürecinin tümüne ……… ………………………. adı verilir.

7. Duyumların zihinde yanlış olarak yorumlanmasına yanılsama ya da …...............................denir.

9......................................... herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da ince­leme yapmadan, yetersiz kanıtlara dayanarak varılan yargıdır.

10………........................... insanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi; aynı zaman­da da düşünme ve kendini tanıma yeteneğidir.

1. Kendi potansiyelinizi değerlendirmek size neler kazandırabilir? Bu konuda bir yazı hazırlayınız. (10p.)

2.Medyanın davranışlarınızı nasıl etkilediğini açıklayınız.(10)

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat