2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 225/226/227 -Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Ocak 2017 Salı

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 225/226/227 -Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


     2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 225/226/227

     D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1.
Her ikisi de Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer almasına karşılık, Trabzon kentinin Rize kentine göre
daha fazla gelişmiş olmasında,
I. Trabzon’un, Zigana ve Kop gibi geçitler aracılığıyla iç kesimlerle ulaşımının daha kolay olması,
II. İran gibi bazı ülkelerin Trabzon limanını transit ticaret için kullanması,
III. Trabzon’da yıllık ortalama yağış miktarının daha az olması,
IV. Trabzon’da ortanca yaş değerinin daha küçük olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
2. Aşağıda verilen köy altı yerleşme türü ile ülkemizde yaygın olarak görüldüğü yer eşleştirmelerinden
hangisi
yanlıştır?
Köy altı yerleşme türü Yaygın olarak görüldüğü yerler
A) Yayla Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu
B) Dalyan Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyıları
C) Mezra İç Ege ve Güney Marmara
D) Kom Orta ve Doğu Anadolu
E) Ağıl Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
3. Yanda, Türkiye’nin 1927-2014 yılları arasındaki nüfus miktarları ile nüfus artış hızı gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl 2014’tür.
B) 1945 yılındaki nüfus artış hızı, 1935 yılından daha yüksektir.
C) 1945 yılında yurt dışına büyük ölçüde işçi göçleri gerçekleşmiştir.
D) 1985 yılından sonra nüfus artış hızı sürekli olarak azalmaya başlamıştır.
E) Doğum oranlarının en düşük olduğu yıl 1935’tir.
4. Aşağıda verilen illerin hangisinde, 2011-2012 döneminde net göç hızı negatiftir?
A) Ardahan B) Kütahya C) Kayseri D) Bolu E) Denizli
5. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin temel fonksiyonu diğerlerinden farklıdır?
A) Çeşme B) Kuşadası C) Bodrum D) Ürgüp E) İzmit
6. Güney Ege’de yer alan Menteşe Yöresi ile Akdeniz’de yer alan Teke Yöresi’nde nüfus ve yerleşmenin
seyrek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Tarıma uygun arazinin az olması
B) Karstik yapının yaygın olması
C) Eğim ve engebenin fazla olması
D) Su kaynaklarının nispeten az olması
E) Yıllık yağış miktarının fazla olması
7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki köy yerleşmelerine ait temel özelliklerden biri değildir?
A) Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağıdır.
B) Nüfusları 2000’in altındadır.
C) İdari yapıdaki en küçük yerleşim birimidir.
D) Birçoğu yayla, mezra gibi geçici yerleşim birimlerine sahiptir.
E) Hizmet sektörlerine ait iş kolları gelişmiştir.
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de toplu kır yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Daha çok ova ve platolarda kurulmuşlardır.
B) Geniş tarım alanlarına sahiptirler.
C) Doğu Karadeniz’de yaygın olarak görülürler.
D) Meskenleri birbirine yakındır.
E) Su kaynağına yakın yerlerde kurulmuşlardır.
9. 1960-1985 döneminde, Türklerin çalışmak için en fazla göç ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya B) Almanya C) Hollanda D) Rusya E) Fransa
10. Türkiye’de kentlerin nüfus artış hızı, ülkenin genel nüfus artış hızından daha fazladır. Kentlerin aşağı-
da verilen hangi özelliği bu durumun temel nedenidir?
A) İş olanaklarının fazla olması
B) Sosyal imkânların fazla olması
C) Doğum oranlarının fazla olması
D) Aldığı göç miktarının fazla olması
E) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması

11.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırsal kesimden kentlere doğru gerçekleşen göçü azaltmak için
alınması gereken önlemlerden biri
değildir?
A) Kırsal kesimdeki iş olanaklarını artırmak
B) Tarımsal kredi ve destekleri artırmak
C) Çiftçiye gübre ve sulama desteği sağlamak
D) Kırsal kesimdeki eğitim ve ulaşım olanaklarını iyileştirmek
E) Köylere büyük sanayi tesisleri kurmak
12. Tarımda çalışan nüfusun, tarım arazilerine bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nüfus yoğunluğu de-
ğerine tarımsal nüfus yoğunluğu adı verilir. Buna göre aşağıdaki illerimizin hangisinde tarımsal nüfus
yoğunluğu daha fazladır?
A) Rize B) Konya C) Adana D) Sakarya E) Şanlıurfa

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat