2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 180 yepyeni nette ilk - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

12 Ocak 2017 Perşembe

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,sayfa 180 yepyeni nette ilk


NETTE İLK/YEPYENİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.
1. Erzurum-Kars çevresinin iklim ve doğal bitki örtüsü düşünüldüğünde buradaki zonal toprak türü hangisidir? Bu toprak türünün burada yaygın olarak görülmesinin nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Buradaki zonal toprak türü Çernezyomlar (Kara Topraklar)dır. Erzurum – Kars platosu
sert karasal ikliminin etkili olduğu yerler olduğu için bu bölgede görülür.

2. 1402 yılında Osmanlı Devleti ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı’nda, Timur’un ordularını Çubuk Ovası’ndaki ormanlara sakladığı rivayet edilir. Bu orman günümüze kadar varlığını koruyamamıştır. Bu durumun nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Bilinçsiz  yapılaşma, orman yangınları,ağaç katliamı,sel,erozyon

3. Türkiye akarsularının taşıdıkları su miktarının mevsimden mevsime büyük değişiklikler göstermesinin
nedenlerini yazınız.
Cevap: Ülkemizdeki farklı ilkim özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Genellikle yaz mevsiminde akarsularımızın akıttığı su azalır. Küçük akarsuların pek çoğu kurur.

4. Türkiye’de erozyon hangi bölgeler için önemli bir sorundur? Türkiye’de erozyon hızını yavaşlatmak için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Cevap: Doğu Anadolunun güney ve batı kesimleri, Toroslar, İç Anadolu'nun doğu kesimi, İç Batı Anadolu ve Ege'nin dağlık bölümleri çok şiddetli erozyonun etkisi altındadır.
Türkiye’de erozyon hızını yavaşlatmak için kurak bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir.

5. Türkiye’de göl sularının kimyasal özellikleri hangi koşullara bağlı olarak değişiklik göstermektedir?Örnekler vererek defterinize yazınız.
Göl sularının kimyasal özellikleri, gölü besleyen akarsuların kimyasal özelliğine, iklim özelliklerine ve göl çanağını oluşturan kayaçların özelliklerine göre farklılık gösterir. 

ÖB. Aşağıda verilen tanım ve açıklamaları, karşılarında verilen kavramlardan doğru olanı ile eşleştiriniz.

L C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız.
1.
Çarşamba Deltası’ndaki en yaygın toprak türü Azonal topraklardır.

2. Türkiye’de tarım topraklarının yaklaşık olarak %5’i bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmekte yani nadasa bırakılmaktadır.

3. Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarında kıyıdan itibaren başlayıp 1000 metre yüksekliğe kadar geniş  yapraklı orman katı görülür.

4. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında, makiliklerin tahrip edilip doğal dengenin tamamen bozulduğu alanlarda ortaya çıkan çalı topluluklarına garik adı verilir.

5. Akdeniz’de kaynak sulardan kaynaklardan beslenen akarsuların debileri yaz aylarında da yüksektir. 

ÇME VE DEĞERLENDİRME
Ç. Aşağıdaki ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( D ) Akdeniz ve Güney Ege gibi karstik bölgelerde yaygın olarak görülen zonal toprak türü terra rossalardır.
2. (
D) Doğu Anadolu’da karasallığın etkisi nedeniyle orman üst sınırı 2800 metreye kadar çıkmaktadır.
3. (
Y ) İstanbul Boğazı vasıtasıyla, Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ne bir üst akıntı gerçekleşmektedir.
4. (
D) Karadeniz ormanlarının geniş yapraklı orman katında en yaygın görülen ağaç türleri kayın, kestane, gürgen ve ıhlamurdur.
5. (
D ) Asi Nehri Lübnan’da doğan, Suriye’den geçen ve Hatay ilimizde Akdeniz’e dökülen bir nehirdir.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki barajlarımızdan hangisi, karşısında verilen akarsuyun üzerinde kurulmuştur?
D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki barajlarımızdan hangisi, karşısında verilen akarsuyun üzerinde kurulmuştur?
Baraj                                  Akarsu
A) Atatürk                            Dicle
B) Keban                             Aras
C) Demirköprü                    Büyük Menderes
D) Almus                             Yeşilırmak
E) Hirfanlı                            Sakarya
2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yer altı sularının yaygın kullanım alanlarından biri değildir?
A) Maden suyu üretimi B) Sağlık turizmi C) Binaların ısıtılması
D) Tuz üretimi  E) Elektrik enerjisi üretimi

3. Akdeniz Bölgesi’nde aşağıdaki toprak türlerinden hangisi daha az görülür?
A) Rendzina B) Terra Rossa C) Alüvyal
D) Kireçli orman E)Kahverengi bozkır

4. Aşağıdaki bitkilerden hangisi bir maki türüdür?
A) Göknar B) Ladin C) Mersin
D) Ardıç E) Kayın

5. Yandaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen göl, nehir ve barajın isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
I (Göl)                 II (Nehir)               III (Baraj)
A) Manyas          Sakarya                   Atatürk
B) Ulubat            Sakarya                   Atatürk
C) Manyas          Kızılırmak               Keban
D) Manyas           Sakarya                   Keban
E) Ulubat             Kızılırmak             Atatürk

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Açık havzaya sahip olmaları
B) Debilerinin yüksek olması
C) Üzerlerinde yolcu ve yük taşımacılığının yapılması
D) Taşıdıkları su miktarının mevsimden mevsime büyük değişiklikler göstermesi
E) Yağmur ve eriyen kar sularıyla beslenmeleri

7. Aşağıdaki göllerimizden hangisinin oluşum şekli yanlış verilmiştir?
A) Sapanca-Tektonik B) Nemrut-Volkanik C) Abant-Heyelan set
D) Köyceğiz-Volkanik set E) Eymir-Alüvyal set

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bozkırın yaygın olarak görülmesinde etkili olmuştur?
A) Akarsularının genellikle kısa boylu olması
B) Platoların geniş alanlar kaplaması
C) Ortalama yükseltinin fazla olması
D) Karstik arazilerin geniş yer kaplaması
E) Geniş alanlarda yarı kurak iklimin etkili olması

9. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin havzası, tümüyle Türkiye sınırları içerisinde yer alır?
A) Meriç B) Susurluk C) Aras
D) Fırat E) Çoruh

10. Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz’in tuzluluk oranının diğer denizlerimizden daha fazla olmasının bir nedenidir?
A) Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu’na bağlanması
B) Nil Nehri gibi büyük akarsuların dökülmesi
C) Diğer denizlerimizden daha geniş bir alan kaplaması
D) Diğer denizlerimize göre buharlaşmanın daha fazla olması
E) Diğer denizlerimize göre daha derin olması

11. Aşağıda verilen etkinliklerden hangisinin üzerinde akarsularımızın etkisi daha azdır?
A) Tarım alanlarının sulanması
B) Hidroelektrik enerji sağlanması
C) İçme suyu elde edilmesi
D) Tatlı su ve kültür balıkçılığı
E) Yük taşımacılığı
Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat