DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.109 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Şubat 2017 Perşembe

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.109

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.109


A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İnsanlar, kültürel ve kişisel özellikler bakımından birbirinden farklıdırlar. Dili, dini, kültürü, yeme içme ve giyim kuşam alışkanlıkları ve çeşitli ritüelleri farklıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsanların farklı olması, aynı toplum içinde kabul edilebilir değildir.
B) Yalnızca farklı toplumların kültürleri farklı olabilir.
C) Aynı toplum içinde, farklı kültürel özellikleri olanları genel kültür içinde eritmeliyiz.
D) Kültürel farklılıklara saygı duymak zorunda değiliz.
E) Kültürel farklılıkların doğal olduğunu kabul ederek farklı kültür ve değerlere saygı duymalıyız.

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesinde, “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hangi ırktan, renkten, dinden, kültürden vb. olursa olsun bütün insanlar eşittir.
B) Eşitlik, uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmıştır.
C) Eşitlik ilkesi gereği vatandaş kabul edilen herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.
D) Eşitlik ilkesi gereği profesörle çobanın oyları eşittir.
E) Hukuk bilgisi olan vatandaşla bilmeyen cahil vatandaş mahkeme karşısında eşit haklara sahip değildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa çeşitlilik bölünmez bütünlüğe zarar vermez?
A) Çeşitliliğin zenginlik olduğu kabul edilerek her türlü farklı kişi ya da grubun, kendi kültürünü yaşaması için özgür bir ortam sağlanmalıdır.
B) Düşünce özgürlüğü sağlanırsa kötü fikirler çoğalır ve toplumsal birlik bozulur onun için bazı kısıtlamalar getirilmelidir.
C) Etnik çeşitlilik zamanla ayrışmaya neden olacağından, etnik unsurlar asimile edilmelidir.
D) Çeşitliliğin her türünü ortadan kaldıracak bir politika uygulanmalıdır.
E) Çeşitlilik zenginlik değildir. Zamanla toplumu kargaşaya sürükler, onun için temel unsura tabi olacakları bir düzen kurulmalıdır.

4. Toplumsal birlik ve bütünlüğe önem veren bir kişi, millî kültüre ait ortak değerleri benimser ve onları yüceltir.
Aşağıdakilerden hangisi, millî kültüre değer veren bir kişiden beklenen bir davranıştır?
A) Çoğunlukla farklı dillerde söylenen şarkıları dinler.
B) Millî ve dinî bayramlara katılarak gerekli saygıyı gösterir.
C) Tarihin geçmişte kaldığını, bizim için bir anlam ifade etmediğini, tarih birliği diye bir duyguya inanmadığını söyler.
D) Günümüzde bireysel vakit geçirmemizi sağlayan birçok olanağın olduğunu söyleyerek misafirlik gibi bir geleneğin yaşamaması gerektiğini savunur.
E) Millî marşların küresel dünyada bir saygınlığının kalmadığını savunur.
ÖLÇME
5. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında üstlenmemiz gereken sorumluluklardan biri değildir?
A) Çamaşır, ütü, yemek ve bulaşık gibi işlerin kadının görevi olmadığının bilinciyle her türlü işi yapmak
B) Ailede yapılacak işleri cinsiyete göre değil, eşitlik ilkesine göre paylaşmak
C) Çocuk bakımının kadının görevi olduğundan çocuk bakımıyla ilgili herhangi görev üstlenmeyip yalnızca
yardımcı olmak
D) Aile meclisinde önemli kararlar alırken herkesin düşüncesine önem vermek
E) Başta seyahat özgürlüğü olmak üzere özgürlüklerden herkesin eşit bir biçimde yararlanmasını desteklemek

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Bireylerin, grupların ya da toplulukların toplumla sosyal bağlar kurmaktan yoksun bırakılmasına
……….........................…… denir.
2. Kişiye veya gruba karşı gösterilen olumsuz tutum ve davranışların tümüne ……………….……… denir.
3. Bir olay, kişi, durum vb. konusunda yeterli bilgiye sahip olmadan oluşturulan kanı veya tutumlara
………………………adı verilir.
4. Toplumda erkekler ve kadınlar için uygun görülen, toplumsal olarak inşa edilen rol, davranış ve etkinliklere …………………………………………… denir.

C. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. ( ) Engelli bireylerin yaşama, korunma ve katılım haklarının geliştirilmesi önemli bir gereksinimdir.
2. ( ) Bir insanın engelli olması mutlaka yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir.
3. ( ) İnsanların yaşlılık döneminde toplumsal yaşamdan kopmaları doğal bir süreçtir.
4. ( ) Yaşlıların ve engellilerin toplumsal yaşamdan kopmamaları için hepimize sorumluluklar düşmektedir.

D. Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. Çeşitlilik içinde birlik kavramını açıklayınız.
2. Toplumsal birlik ve beraberliğimizi sağlayan ortak değerlerimiz nelerdir? Sizce bu ortak değerlerden hangilerine
yeterince önem verilmiyor? Belirtiniz.
3. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kime ne tür görevler düşmektedir? Açıklayınız.
4. Demokrasi olmadan çeşitliliğin barış içinde, bir arada yaşaması mümkün müdür? Neden?

 KAYNAK:
A. Çoktan Seçmeli Soruların Yanıtları
1. E 2. E 3. A 4. B 5. C
B. Boşluk Doldurma Sorularının Yanıtları
1. sosyal dışlama 2. ayrımcılık 3. ön yargı 4. toplumsal cinsiyet
C. Doğru Yanlış Sorularının Yanıtları

1. (D) 2. (Y) 3. (Y) 4. (D)

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat