DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.85 3.TEMA - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Şubat 2017 Perşembe

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.85 3.TEMA

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.85 3.TEMA

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.85

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. Özerk bireyle ilgili olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.
B) Birey, demokrasilerde vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.
C) Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.
D) Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır.
E) Demokrasilerde birey kararlarını iç sesine göre verir.

2. Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı
açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini
korumak zorundadır.
Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenmez?
A) Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.
B) Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz.
C) Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar.
D) Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.
E) Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

3. “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” (Aristotales)
Yukarıda verilen sözde geçen, iyi insan - iyi vatandaş arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru bir biçimde vurgulanmıştır?
A) İyi insan her zaman iyi vatandaş olmanın ön koşuludur.
B) Benzer noktaları olsa da iyi insanın taşıdığı özelliklerle iyi vatandaştan beklenen özellikler birbirinden
farklıdır.
C) İyi insan her zaman iyi vatandaş olur.
D) İyi insan ile iyi vatandaş arasında yakın bir ilişki vardır.
E) İyi insan doğuştan olunur, iyi vatandaşlık sonradan kazanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden
biri değildir?
A) Şikâyet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır.
B) Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez.
C) Hoşgörülü olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir.
D) Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister.
E) İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur.

B. Aşağıdaki açıklamalarda boş bırakılan bölümleri uygun sözcük veya sözcük gruplarıyla tamamlayınız.
1. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ...............................................
............................................... ödevidir.
2. Vatandaşların, hükûmet yetkililerinin seçimi ve onların yaptıkları işleri doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileme amacıyla giriştikleri yasal her türlü eyleme ............................................... denir.
3. Ailede, okulda ve toplumsal yaşam içinde karar alma süreçlerine katılma, vatandaşlık .......................
...............................................dur.
4. Resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki
ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yapan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük yöntemiyle
belirleyen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış ve üye aidat ödemeleri ile sağlayan kuruluşlara ......
...............................................................................................................denir.
5. Elektronik haberleşme ve sosyal medya araçlarını kullanırken .......................................................................
uygun davranmalıyız.

C. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
( ) Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.
( ) Birey; oy kullanarak, köşe yazarlarına veya sorumlulara şikâyet mektupları yazarak, dava açarak
ya da farklı pek çok yoldan karar mekanizması üzerinde baskı oluşturabilir.
( ) Ortak yaşam alanı olan doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunması görevi devletlere ait bir
görevdir.
( ) Yurttaşları bilinçli tüketici olması için eğitmek ve yönlendirmek yalnızca yöneticilerin görevidir.
( ) Canlı ve cansız varlıkların üzerinde yaşadığı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı sisteme
doğal çevre denir.

Ç. Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkeler nelerdir? Uyulmamasının doğuracağı
sorunları belirtiniz.
2. Doğal çevrenin korunması ile insan sağlığı, üretim ve ekolojik denge arasında nasıl bir ilişki vardır?
Açıklayınız.
3. Uluslararası belgelerle ve anayasalarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerini yeterince kullanmayan
bireyleri, hak ve özgürlüklerini kullanmaları konusunda nasıl cesaretlendirebiliriz? Belirtiniz.
4. Bilinçli tüketici kimdir, özellikleri nelerdir? Belirtiniz.


kaynak:1. B 2. E 3. B 4. E
1. devlet-vatandaş 2. katılım 3. hak-sorumluluk 4. sivil toplum kuruluşları
5. etik ilkeler
1. (D) 2. (D) 3. (Y) 4. (Y) 5. (D)

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat