PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI (3.ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME) - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Şubat 2017 Pazartesi

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI (3.ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME)

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI (3.ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME)

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI (3.ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME)


A. Aşağıdaki test soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı ve sürekli değişikliklerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu ortaya çıkan davranışlardan değildir?
A. Çok iyi bir yüzücü olmak                   
B. Görgü kurallarına uygun davranmak
C. Şiddetli bir gürültüyle irkilmek    
    
D. Yaşlılara saygı göstermek
E. Zor durumlarda yalan söylemek
2. Model alarak öğrenme, türün bir başka üyesinin davranışlarını örnek almadır. Başkalarının söylediklerini ya da yaptıklarını taklit etmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi model alarak öğrenmeye örnek verilemez?
A) Küçük bir çocuğun annesinin topuklu ayakkabılarını giymesi
B) Bir gencin saçlarını sevdiği pop şarkıcısınınki gibi kestirmesi
C) Arkadaşlarına ders anlatan öğrencinin, öğretmeni gibi davranması
D)Televizyon izlememe cezası verilen öğrencinin, ablası gibi buna itiraz etmesi
E) Nobel Ödülü’nü alan bir bilim insanının tepkisiz kalması
3. Üzüntülü durduğumuzda çevremizdekilerin isteklerimizi yerine getirdiklerini görürsek bu davra­nışı tekrarlarız. Ama soğuk su içip hastalanırsak bunu bir daha yapmayız.
Öğrenme sürecini bu şekilde örneklendiren bir psikolog, öğrenme için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
A) Başarıya götüren davranışlar tekrarlanır, başarısızlığa yol açanlar terk edilir.
B) Organizma kendisi için ödül olan davranışları da bir süre sonra terk edebilir.
C) Güdüler ve güdülenme, öğrenmenin daha çabuk gerçekleşmesini sağlar.
D) Bireyin gereksinimlerini karşılayan uyarıcılar daha çabuk öğrenilir.
E) Belirli aralıklarla pekiştirilen davranışların öğrenilmesi daha kolaydır.
4. Öğren me stratejileri ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Uzun malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır.
B) Anlamsız malzemede toplu öğrenme yapılmalıdır.
C) Uzun malzemede toplu öğrenme yararlıdır.
D) Her durumda toplu öğrenme daha yararlıdır.
E) Anlamlı malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır.
5. Üniversiteyi bitirdikten sonra işe giren ve uzun yıllar çalışan bir kişinin bir master programına başlaması durumunu aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru şekilde ifade etmektedir?
A) Eğitim süreci yaşamın başlangıcında sona ermelidir.
B) İnsanlar yaşam boyu öğrenme sürecini sürdürmelidir.
C) Öğrenme için zamanın ve yerin önemi yoktur.
D) İnsanlar isteklerini er ya da geç gerçekleştirirler.
E) Her şey zamanında ve yerinde yapılmalıdır.

1.C 2.E 3.A 4.A 5.B


1. Kısa süreli bellek, beyne giren bilgilerin yaklaşık otuz saniye ile yirmi dakika arasında zihinde tu­tulduğu bellek aşamasıdır. Uzun süreli bellek ise bilgilerin zihinde devamlı kaldığı aşamadır. Dolayısıyla kısa süreli beli ekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu aktarımı kolaylaştırır?
A. Saki ama ve çağırma   B. Kodlama                      C. Hatırı ama ve tanıma
D.   Genelleme                  E. Tekrarı ama ve gruplandırma

2. Bilgiler; duyu organlarıyla alınır, uyarılan sinir hücreleri yoluyla beyne gelir, kodlanır, depolanır ve saklanır.
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A.  Duyum, algı, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
B. Algı, duyum, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
C.  Duyum, algı, duyumsal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek
D. Duyum, duyumsal bellek, algı, kısa süreli bellek, uzun süreli beliek
E. Duyum, algı, uzun süreli beli ek, duyumsal bellek, kısa süreli bellek

3. Beyindeki ölen veya eskiyen hücrelerin yerine yenilerinin konulamaması yüzünden bazı bilgiler unutulur.
Ateşli hastalığa yakalanan, uyuşturucu mad de ve alkol kullanan kişiler, yaptıklarını hatırlamakta güçlük çekerler.
Bu örneklerde, unutmaya yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?
A. İleri ket vurma                  B. Kullanılmama yüzünden silinme
C. Geriye ket vurma        D. Bii inç altına atma       E. Organik yapıda değişme

4. Bellek, geçmiş yaşantıları zihinde tutabilme gücüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bel­leğin işlevlerinden değildir?
A.  Bireye yeni davranışlar kazandırma
B.  Çevreden alınan bilgileri işlenir hâle getirme
C.  Depolanmış olan bilgileri bilinç alanına çıkarma
D. Kodlanan bilgileri saki ama
E. Çevreden alınan bilgileri kaydetme

5. İnsanlar, onları ifade etmek için kelimeler kullanırlar. Örneğin küçük çocuklar, onları öğrenmeye kelimeleri kullanmadan çok daha önce başlarlar. Daha sonra onların isimlerini de öğrenirler. Bir mey­veyi, bir oyuncağı ya da bir rengi düşünürken onun adını da düşünürler. Yani sözcükleri e düşünme­ye başlarlar.
Burada “onlar” diye sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A. İmge    B. Kavram    C. Kategori    D. Tasarım     E. Simge

 6. İnsanlar, gündelik yaşamlarında sürekli yeni kararlar alır, bunları uygular. Ancak önemli olan mantıklı ı düşünüp doğru kararlar almaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçteki en doğru davranıştır?
A. Ani karar almak          B. Duygularla karar almak                   C. İşleri oluruna bırakmak             D. Kararsız kalmak              E. Düşünerek karar almak

7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve düşünme arasındaki bağlantıyı doğru olarak ifade eder?
A. Düşünmelerin bir bölümü dille olmaz.         B. Dil, düşünme üzerinde etkili değildir.
C. Dil, problem çözmeyi zorlaştırabilir.         D. Dil, yalnızca bir iletişim aracıdır.
E. Düşünme tamamıyla sessiz konuşmadır.

8. Düşünmenin amacı, sorunlara çözüm yolları bulabilmektir. Problem çözerken farklı düşünme yolları kullanılır. Örneğin, bir soruna kabul edilebilir tek çözüm üretilebildiği gibi birçok çözüm yolu bulunup bunlar arasında seçim yapılabilir.
Burada açıklaması yapılan düşünme yolları aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?
A. Soyut düşünme, somut düşünme                B. Kavramsal düşünme, sesli düşünme
C. Yakınsak düşünme, ıraksak düşünme          D. Sessiz düşünme, imgesel düşünme
E. Biçimsel düşünme, niteliksel düşünme

9. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A.  Çevre koşulları zekânın gelişmesini etkileyebilir.
B.  Eğitim, zekânın belirli bir düzeyde gelişmesini sağlayabilir.
C.  Zekâ düzeyi ile başarı arasında olumlu bir ilişki vardır.
D. Kalıtım, zekâ üzerinde belirleyici bir güce sahiptir.
E. Zekâ testleri her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir.

10. Yaratıcı düşünme özelliği, kendini çocuk yaşlardan itibaren çeşitli şekillerde ortaya koyar. Ço­cukların alışılmışın dışında gösterdiği tepkiler; üretme, düşünme ve davranışlarında görülen yaratıcı hayal gücü izleri bunu gösterir. Daha ileri yaşlarda da o kişinin ortaya koyduğu eserler alışılmışın dı­şında olur. Zaten alışılmışa yönelmek yaratıcılığı yok eder.
Buna göre çocuklarda yaratıcılığın körelmemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A.  Farklı yaş gruplarına yönelik problemleri çözmeleri istenmelidir.
B.  Küçük yaşlarda farklı diller öğrenmeleri sağlanmalıdır.
C.  Alışılmışın dışındaki ürünleri desteklenmelidir.
D. Az oyun, çok eğitim ilkesini uygun davranılmalıdır.
E. Yetişkinlerle daha çok bir arada olmaları sağlanmalıdır.


1. B 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. A 8. C 9. D 10.CB. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcükleri ile tamamlayınız.
1....................................... , tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen, yeni davranışlar kazanma şeklinde ortaya çıkan, sürekliliği olan bir değişikliktir.
2. Koşullanmadan önceki herhangi bir tepkisel davranış ..................................  …………  dır.
3................................................................................ , sönme yoluyla yok olan tepki ya da reflek­sin bir süre sonra kendiliğinden tekrar ortaya çıkmasıdır.
4. Ödüle götüren ya da cezadan kurt aran bir davranışın yapılmasını öğrenme …………………… dır.
5....................................................................... , organizmanın algılama, hatırlama, düşünme gibi bilişsel süreçler aracılığıyla öğrenmesidir.
6. Birbiriyle bağlantısı olmayan malzemelerin öğrenilmesinde………………………………………......... yanında yazma­ya yer verilmesi doğru olur.
7. Öğrenmeden sonra dinlenme, unutmayı  …….....................................
1. Öğrenme 2. Koşulsuz tepki 3. Kendiliğinden geri gelme 4. Edimsel koşullanma 5 Bilişsel öğrenme 6. Anlatma 7. Azaltır

1. Belleğin, duyumlarla elde edilen bilgileri çok kısa süre saki ama yetisine …………………………. bellek denir.
2. Bilgiler, hatasız tekrarlanana kadar öğrenme devam ederse ………………………………. zorlaşır.
3. Uzun süreli bellekteki bilgiler aracılığıyla yeni birimleri anlamlı kümeler hâline getirme sürecine ……………………………………………. denir.
4. Bir öğrenmeden önce ya da sonra yapılan başka bir öğrenmenin hatırlamayı olumsuz yönde etkilemesine ............................................ denir.
5. ……………………..………………, öğrenilen kişi, olay ve nesnelerle yeniden karşılaşıldığında, bunların da­ha önce öğrenildiğinin farkına varılmasıdır.
6. …………..................................... , cisimlerin bazı ortak ve genel özelliğini ya da niteliğini temsil eden sembolik oluşumdur.
7. ……………………................................... , kişinin kişiliğine özgü davranışlarının ve yaratıcı hayal gü­cü nün söz konusu olduğu düşünmedir.
8. İnsanların doğuştan getirdikleri bazı şeyleri yapabilme gücü olan........ …………………………, eğitim­le birleşirse ………………………………………… hâlini alır.
9. ………………………………………………, iletişimde yapay sembollerin kullanılmasıdır.
10........................................................ sembolle nesne arasındaki bağın uzlaşıma bağlı olduğu
sembollerdir.
11............................................. , çevreye ve yeni durumlara uyma gücüdür.
12. Zekâ testlerinde başarı derecesi............................... kavramıyla ifade edilir.
13. Zekâ bölümü,............................................. nın....................................... na bölünüp yüz­le çarpılmasıyla elde edilen değerdir.
14. Üstün zekâlı bireylerin zekâ bölümü.................. ………………..un üzerindedir.

1. Duyumsal2. Unutma 3. Gruplama 4. Ket vurma 5. Tanıma 6. Kavram 7. Yaratıcı düşünme 8. İstidat, yetenek 9. Dil10. Yapay semboller 11. Zekâ 12. Zekâ bölümü 13. Takvim yaşı, zekâ yaşı 14.110

C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünü öğrenme açısından değerlendiriniz.
2. Davranışçı yaklaşım, öğrenme konusunu nasıl ve neden ele alır? Açıklayınız.
3. Tüm ilgisini futbola vermiş bir genç, bir bale sanatçısını kendisine model olarak seçer mi? Niçin? Açıklayınız.
4. “Bir insana uçmayı öğretemeyiz.”, “Bir şempanzeye konuşmayı öğretmek söz konusu olamaz.”
Bu durumlara neden olan etken nedir? Açıklayınız.
5. Sönme nedir? Söndürülmek istenilen bir davranış konusunda neler yapılabilir? Belirtiniz.
6. Yaptığı iyiliklerin karşılığında iyilik ve teşekkür görmeyen birey, bir süre sonra artık bu fedakâr­ca davranışından vazgeçer. Bu durumu neyin yokluğuyla açıklayabiliriz?
7. “Akıl hastanesinde dokuz yıldır kalan bir kadın, her gün sırtına on iki kilo ağırlığında giysiler gi­yer. Doktorlar, onun yemeğinin miktarını giysilerinin ağırlığına göre ayarlarlar. Kadının giysileri on ki­lodan fazla olduğunda ona doymayacağı ama açlıktan da ölmeyeceği kadar yemek verirler. Hasta, ilk günler aç kalır ama daha sonra giysilerinin ağırlığını azaltmaya başlar. Bir haftanın sonunda giysileri­nin ağırlığı bir buçuk kiloya kadar düşer.” Örnekte izlenilen öğrenme yolu hangisidir? Açıklayınız.
8. Zil sesine koşullanan kedinin koşullanması, klasik koşullanmadır. Ama bir sirkte ateş çembe­rinin içinden atladıktan sonra kendisine ciğer verileceği öğretilmiş bir kedinin koşullanması, edimsel koşullanmadır. Buna göre klasik koşullanmayı, edimsel koşullanmadan ayıran temel farklar ne­lerdir? Belirtiniz.

1. Konunun uzunluk ve kısa lığına göre etkili bir öğrenme için tekrar nasıl yapılmalıdır? Belirtiniz.
2. Kültürün gelişmesinde belleğin rolü nedir? Tartışınız.
3. Bilginin çok kanallı kaydedilmesinin yararlan nelerdir? Belirtiniz.
4. Bilgisayarlar insan zihnine benzer biçimde çalışır hâle getirmek için insan zihninin en çok hangi özelliği taklit edilmeye ve anlaşılmaya çalışılmaktadır? Belirtiniz.
5. “Yaratıcılık, kişinin imgeleme yetisine bağlıdır.” Nedenini açıklayınız.
6. İnsanlar zihinlerinde, insana kanat takarak melekleri, balık kuyruğu koyarak denizkızlarını oluşturabilir. Zihnin öznel birer tasarımı olan bu tür faaliyetlerin adını ve özelliklerini söyleyiniz.
7. “Herkesin gizil olan yaratma gücü, başarılarından fazladır.” Burada “gizil olan yaratma gücü” diye ifade edilen özellik nedir? Bu özelliğin yaratıcı düşünme üzerindeki etkisi ne olabilir? Belir­tiniz.
8. “Her kavram doğrudan ya da dolaylı olarak nesnel gerçekliği içermek durumundadır.” görüşü­nün nedenini açıklayınız.
9. İnsan, niçin ilgi duyduğu problemleri daha çabuk çözer?

KAYNAK:

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat