PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 204-207, 4.ÜNİTE - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

27 Nisan 2017 Perşembe

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 204-207, 4.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 204-207, 4.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 204-207, 4.ÜNİTE

A.  Aşağıdaklçoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Doktorluk, avukatlık, muhasebecilik gibi bazı iş kollarında çalışanların stresten daha fazla etkilendiği görülür.
Bunun nedenlerl arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A. İşin fazLa yoğun ol ması                                  B. HızllçaLışmaylgerektirmesi
C. Kazancın yetersiz olması                                 D. Teknoloj inin hızla değişmesi
E. Sorumluluğun fazla olması

2. Yaşamda pek çok engelle karşılaşılır. Engellenme sonucunda organizma, hayal kırıklığlyaşar. Bu da bireyde gerginlik, saldırgan l ık, içe kapanma, hayal kurma, ağlama, sürekIlkonuşma gibltepkiler ya- ratabiLir.
Buna göre aşağıdakll erden hangislengell enmenin bireyin davrarnşl arına etkisinlgöste­ren bir örnektir?
A.  Boyu kısa olduğu için basketbol oynayamayan kişinin kendine güveninlyitirmesi
B.  Psikoloildersinlçok seven öğrencinin psikoloilöğrenimlgörmek istemesi
C.  Girdiğlsınavlkazanamayan öğrencinin soruların zor olduğunu söyLemesi
D. Arkadaşına çok kızan gencin kapıylhızla vura rak odaylterk etmesi
E. Büyük annesinlkaybeden torunun onu çok kısa sürede unutması

3. Her isteğlyerine getiriLen bir genç, doktor olmak için başka bir kentte öğrenim görmek zorun­dadır. Ancak bu, artık şımartılmamaslve kendlsorumluluğunu taşımaslanlamına gelecektir.
Aşağıdakil erden hangislböyle bir durumda seçim yapma zorluğunun birey üzerindeklet- kil erinden biridir?
A. Rahatlama ve mutluluk duyma          B. Huzursuzluk ve kararsızlık duyma
C. Üzüntü ve sevinç duyma                   D. Sevinç ve pişmanlık duyma
E. Öfke ve korku duyma

4. Yoksul bir kişinin zengin olduğunu düşlemesi, kolu kırılan birinin ayağının kırılmadığliçin sevin­meslgünlük yaşamda stresle başa çıkma yollarından ikisidir.
Aşağıdakil erden hangislbunların birey üzerinde olumsuz etkilerlarasında sayll abil ir?
A.  Bireylçatışmalardan ve gerginlikten kurtarma
B.  Bireyin kısa süreliğine rahatlamasınlsağlama
C. Aşırlkullanımında gerçekLe bağlantısınlkoparma
D. Bireyin toplumsal çevreye uyumunu kolayLaştırma
E. Bireyin olaylar sonucu yaşadığlkaygıylazaltma

5. Stres, bireyde düzen bozukLuğu ve gerginlik yaratır. Stres çok güçlü olduğunda organizmanın fizyoloLik yapısında çeşitlltepkilerin görülmesine neden olur.
Aşağıdakil erden hangislbu tepkll erden birldeğildir?
A.  Kalp atışlarının hızlanması
B. Bedenin çeşitllyerlerinin terlemesi
C. ÖzelLikle bacakLarın titremesi
D. Duyu organlarının duyarIlLiğinin artması
E. Dikkatltoplamada güçlük çe kilmesi

6. Spor karşıLaşmasına çok iylhazırlanan ve karşıLaşmanın yapılacağlgünü sabırsızlıkla bekLeyen sporcu , karşıLaşmanın iptal edilmesiyLe içinde bulunduğu çöküntüyü gidermek için kendisinlrahat­latan açık l amaLarda bulunmuştur.
Bu sporcu, aşağıdaklpsikol ojik süreçl erden hangisinlsırayl a yaşamıştır?
A.  Savunma mekanizması, hayal kırık Iığı, engellenme
B.  Hayal kırıklığı, savunma mekanizması, engellenme
C.  Çatışma, en gellenme, hayal kırıkLığı
D. EngelLenme, hayal kırıkLığı, savunma mekanizması
E. Hayal kırıkLığı, çatışma, savunma mekanizması

7. Belirll bir düzeyde stres, sağlığın korun maslve başarıllolunmasliçin yararLıdır. Ancak rekabet­le de karışan sınav streslbazen başarısızlığa da neden olabilmektedir.
Bu stresl e başa çıkabilmek için aşağıdakll erden hangisinin yapılmasluygun olur?
A.  Kendl kişilik ve varLiğinin değerLendirildiğinldüşün mek
B. Çevredeki her insanın öne risinldinlemek
C. Sınav konusunda aşırlgüdülenmeylsağlamak
D.Gevşeme ve nefes egzersizlerl yapmak
E. Sınavı   ölüm kaLım meseleslolarak değerLendirmek

8. Ruh sağlığı, kişinin gerçekçlbir algılama ve mücadele gücüne sahip olması, kendinlolduğu gi­blkabul etmesi, kendisine güven mesi, yanılgıLarınlyinelememesi, sevglve enen isinlolumlu alanla­ra yöneltmeslgiblözelLiklere bağlıdır.
Buna göre aşağıdakil erden hangislruh sağ l ığlyerinde olan insanlarda görü l en bir davranıştır?
A.  ÇevresiyLe uyum içinde olmaylistememe
B.  İnsanlardan ve çaLışımaktan hoşlanmama
C.  GerçekLerlolduğu giblalgılamaktan kaçınma
D. Çevrenin bekLentilerine aldırış etmeme
E. Sorunlarına kalıclçözümler üretme

9. Bireyin ruh sağliğinin yerinde olmaslhem onun içsel huzuru hem de toplumsal barışın gerçek­leşmeslaçılarından önemlidir.
Bireye bu konuda yardımclolan faktörl erin en önemlislaşağıdakilerden hangisidir?
A. Aile, arkadaş giblsosyal destek grupları
B.  İş ve meslek çevresinde ilişkide bulunduğu kişiLer
C.  Stres yaratan olaylardan kaçınabilme gü cü
D. Yaşamlciddiye almama tavrlgeliştirebilmesi
E. Çeşitllgruplardaklrollerinlyerine getirmesi

10. Bir davranışın normal olmaslyapıldığlyere, sürekLiLiğine ve niteliğine göre değişir.
Buna göre aşağıdakll erden hangislnormal dışlbir davrarnş sayll amaz?
A.  Bir etkinlikten diğerine atlama, dürtü ve isteklerine göre davranma
B. Alışılmışın dışındakldurumlarlenine boyuna düşünme
C.  Herhanglbir durumda dikkatlkolayLıkla ve tümüyLe dağılma
D. Kısa sürellve anlık amaç l ara tutunup planlama yapamama
E. İlgisiz, hatta saçma bir etkinliğldurmadan sürekIltekrarLama

11. Organizmadaklyaşama koşullarının kendiliğinden devamınlsağlayan doğal düzenlemeye den­gelenme denir. Bu mekanizma ruh sağlığliçin de geçerLidir. İstek ve olanakLar arasında dengenin sağ­lanmış olmaslgerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangislpsikol ojik dengeylsağlamaya yönelik bir davranıştır?
A. Soğuk havada titreme           B. Slcak havada terleme            C. Alarm tepkilerlgösterme     
D. Acıkınca yemek yeme            E. Heyecanlanınca sık sık nefes alma

12. İletişimde empatlson derece önemlidir. Bir dostumuz üzüntülüyken kendimizlonun yerine ko­yup neler düşündüğünü ve neler hissettiğinlanlarız yanlonunla empatlkurarız. Sonra da hiçbir şey yokmuş giblgülümseyerek kafasına takmamasınlsöyLeriz. BöyLe bir durumda empatlsürecltamam­lanmamış olur.
Bunun nedenlaşağıdakil erden hangisidir?
A. Bilişsel öge eksiktir.            B. Duyuşsal öge eksiktir. C. Durum anlaşıLamamıştır.
D. Anlanan iletilememiştir. E. Anlama ögesleksiktir.

13. İletişim, ruh sağliğinin korunmasında son derece önemlidir. Çünkü kişinin kendisinlaçabilme­sini, karşltaraflanlayabilmesini, topluma kolayca uyum yapabilmesinlsağlar. Bu yüzden de iletişi­min etkillhâle getirilmeslgerekir.
Aşağıdakil erden hangisliletişimldaha etkillhâ l e getirmenin yollarmdan biridir?
A.  OlaslfarkIlLıklara anlayış ve sayglgöstermek
B.  İletişim sürecinde olayın yalnızca bir yönünü görmek
C.  İletilecek konuyu planlamadan içten geldiğlgiblbildirmek
D. FarkIlgörüşler karşısında kendlgörüşünde direnmek
E. Karşıdaklkişlüzerinde basklkurup onu yönlendirmek

1. Fizik ve sosyal çevreden gelen olumsuz etkil er karşısında organizmanın gerginleşmeslve ye­nlduruma uymak amacıyl a bedensel ve psikoloj ik sınırlarının ötesinde çaba harcamasldurumuna ………………. adl verilir.
2. Organizmanın iç ve dış uyaranlstres olarak algıladığldurum................................. tepkisladınlalır.
3. …………………………………………., kişinin herhangl bir sorununu çözememesl sonucu meydana gelen doyumsuzluk ve kayglhâllerinde çocukLuk ve gençlikteklgelişme dönemlerine dönmesidir.
4. Bir hedefe yönelen davranışın, herhanglbir nedenle amacına ulaşmasının önlenmesine …………………   denir.
5. …………………………………….., istenilen ve istenilmeyen ikldurumdan birinin se­çilmesindekl zorLuk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur.
6. Organizmadaklen elverişllyaşama koşulLarının kendiliğinden devamınlsağlayan doğal düzen­leme     adınlalır.
7. Bedensel hiçbir neden olmadığlhâlde, yalnızca psikoloj ik nedenlerle belirllişLevsel yetersizliklerin ortaya çıkmaslşekLindekl bozukLuk............................................................................................................. dir.
8. …………………………………………., insanın kendisiyle ve başkaLarıyLa barış içinde olması, denge ve düzeninl sürdürmesi, çevreye uyum sağlamaslamacına yönelik olan, eğitimllbir uzmanın tek kişlya da gruba uyguladığltedavidir.

A.  Aşağıdaklaçık uçl u sorul arlyanıtlayınız.
1. Verem hasta l ığına dünyanın her tarafında aynlteşhis konulduğu hâlde, nevrastenlteşhi­slkonu l an bir hastaya, başka bir doktor tarafından depresyon teşhislkonul abilir. Bu durumu, ruh hasta l ıklarının teşhisinde farkllyakl aşıml arın değerl endirmel erinlgöz önüne alarak yo- rumlayınız.
2. Zaman zaman coşku ya da çöküntü duygu l armrn egemen olduğu, bu devrel erin ayl arca sürebildiğlakıl hasta l ığl hangisidir? Belirtiniz.
3. “Kaygmm korkuya dönüşmesidir.” diye tanıml anabil en ruh sal bozukluğa ne ad veril ir? Bel irtiniz.
4. Anormal davra nışl arın olu şumunda ailenin rolü ne olabil ir? Bu konuyu açıklayan bir yazlyazınız.
5. Ruhsal bozukl ukların temel indeklfaktörl er nel erdir? Belirtiniz.


1. E 2. A 3. B 4. C 5. E 6. D 7. D 8. E 9. A 10. B 11. C 12. D 13. A
1. Stres 2. Alarm tepkisi 3. Gerileme 4. Engellenme 5. Yaklaşma kaçınma çatışması
6. Dengelenme 7. Konversiyon histerisi 8. Psikoterapi


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat