PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 178-179, 4.ÜNİTE - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

27 Nisan 2017 Perşembe

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 178-179, 4.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 178-179, 4.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 178-179,  4.ÜNİTE

A. Aşağıdaki çoktan seçme l i soru ların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1.“İnsan, yedisinde neyse yetmişinde de odur.” denildiğinde aşağıdaki kişi I ik öge I erinden hangi­si vurgu I anmaktadır?
A. Mizaç                B. Karakter           C. Zekâ                D. Ben I ik            E. Kişi I ik
2.İnsan Iarda öğren me; algı I ama, düşünme, zekâ gibi psiko I oI ik özel I ik IerI e ilgi I idir. Ama herkeste bu özel I ik I er, aynı düzeyde değildir. Çünkü her in sanın yaşadığı çevre farkI ıdır. Bu da farkI ı yapı I arın ortaya çıkmasına yol açar. Üste I ik aynı çevrede yaşayan I ar bi I e bir I ikte yaşadıkI arı olayI ardan farkI ı et­ki I enir I er.
Bu parçaya göre kişi l ik kısaca nasıl tanım lanabi l ir?
A.  Kişi I ik, öğrenilmiş davranış I ardan oluşan örüntüdür.
B. Kişi I ik, alt ben I ik I e üst ben I iğin çatışması sonucu oluşur.
C.  Kişi I ik, bireyin doğumdan sonra kazandığı alışkan I ık I ardır.
D. Kişi I ik, bireyin dışa yansıyan ve gözI enebi I en özel I ik I eridir.
E. Kişi I ik, bir insanı diğerinden ayıran özel I ik I er bütünüdür.

3.Firma I ar, kendi bünye I erinde ça Iışacak eleman I arı seçerken bu kişi I erin dürüst I üğü, dayanıkI ı I ı- ğı, girişken I iği hakkında bilgi sahibi olmak ister ve bazı test I er uygu I ar.
Böyl e bir du rumda testlerin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A.  Birey I erin zekâ düzeyI erinin be I ir I enmesi
B.  Birey I erin dikkat düzeyI erinin be I ir I enmesi
C.  Birey I erin bilgi birikiminin saptanması
D.  Birey I erin kişiI ik özel I ik I erinin öğrenilmesi
E. Birey I erin deneyim birikiminin saptanması
4.Psikodinamik kuram I ar, kişi I iği, bi I inç altı gibi bireyin iç dünyasından kaynakI anan etmen I ere da­yandırır. On I ara göre bi I inç altında bu I unan ve bireyin farkında olmadığı bastırılmış dürtü, istek ve anı­lar, davranış I arın ve kişi I ik özelI ik I erinin kaynağını oluşturur.
Buna göre aşağıdakil erden hangisi, psikodinamik ku ram l arın en az kullandığı kişiliği ölç­me tekniklerinden biridir?
A.Rüya anaI izi  B. Çağrışım C. Hipnoz D. Görüşme E. İlgi test I eri
5.Birey I er, kişi I ik I erinde ai I e, arkadaş ve ilişkide olduk I arı tüm kişi I erin olum I u ya da olumsuz iz I e­rini taşır I ar.
Yukarıda kaynağı bireysel farkl ıl ıkl ar olan hangi etkenden söz edilmektedir?
A.Duygusal etken I er    B. Fiziksel etken I er   C. Sosyal etken I er   D. Bi I inç altı  E. Bi I işsel etken I er

B. Aşağıdaki cümlel eri uygun sözcükl erl e tamam l ayınız.
1. ………………………, bireye özgü düşünce, duygu ve davranış özelI ik I erinden oluşur.
2. ……………………… , kişi I iğin, sonradan eğitim ve top I umsalI aşmayI a oluşan yönüdür.
3. KişiI iği, bi I inç alI gibi kişinin iç dünyasından kaynakI anan etken I ere dayandıran ku ram I ar kuram I ardır.
4. DenekI ere be I irsiz bir uyarıcı veri I erek bunun yorum I anmasını isteme yo I uy I a duygu ve gereksi­nim I erin yansıtılmasına olanak sağ I ayan teknik I er,................................................................. teknik I erdir.
5. Kişi I ik özel I ik I eri konusunda elde edi I ecek sonuç I arı nice I iksel bir biçime dönüştürmek amacıy­la kul I anı I an ölçek I ere..................................................................................... denir.
C. Aşağıdaki açık uçl u soruları yanıtlayınız.
1. Freud’a göre egosu, id ve süper egonun fazla etkisi altında kalmayan bir bireyin kişil ik özell ikleri nel er olabil ir? Bel irtiniz.
2. “KişiI ik, bir maskedir.” sözünü yorumlayınız.
3. “Seçim yapma ve kararI ar alma zorun I u I uğu insan I ar için bir yük olduğu kadar insana özgü bir ayrıca I ıktır da.” Bu fikri vurgul ayan kişi l ik kuramı hangisidir? Bu görüşe katı l ıyor musunuz? Ne­denini açıkl ayınız.
4. Projektif testl erin kull anılma amaçları nel erdir? Açıkl ayınız. 
http://www.sosyalfelsefe.blogspot.com/
1. A 2. E 3. D 4. E 5. C
1. Kişilik 2. Karakter 3. Psikodinamik 4. Projektif 5. Derecelendirme ölçeği


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat